KAMPEN

ZALK - Op woensdagavond 5 juli organiseert de gemeente Kampen een inloopbijeenkomst over het op te stellen bestemmingsplan Erf 3 en Zalk. De inloopavond vindt plaats in dorpshuis An de Steege, Broeksteeg 42 in Zalk.

Belangstellenden zijn tussen 19.30 en 21.00 uur van harte welkom.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bouwKAMPEN - De gemeente start eind juni met de werkzaamheden voor de uitbreiding van bedrijventerrein Spoorlanden. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan de wens van lokale ondernemers om hun bedrijf uit te breiden. Ook nieuwe vestiging van lokale bedrijven is mogelijk met deze uitbreiding. Naar verwachting kunnen de eerste bedrijven begin 2018 hun activiteiten starten op het nieuwe deel van het bedrijventerrein.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

verbodeninterijdenKAMPEN - In overleg met de politie heeft burgemeester Koelewijn besloten om in verband met de Internationale Hanzedagen een aantal extra voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen te nemen. Als gevolg hiervan wordt de Noordweg tussen de Oranjesingel en de Hagen voor gemotoriseerd verkeer afgesloten op de volgende tijden:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

maaienKAMPEN - De gemeente Kampen is begonnen met het maaien van de bermen. De maairondes beginnen in IJsselmuiden, dan Kampen centrum en de overige wijken en als laatste de buitengebieden. Eind week 27 is het klaar.

Er wordt twee keer per jaar gemaaid, meestal in juni/juli en september/oktober. In week 33 tot en met 37 worden de werkzaamheden herhaald.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis1KAMPEN - Deze week heeft het college de perspectiefnota 2018-2021 aangeboden aan de gemeenteraad. Er is sprake van een sluitend meerjarenperspectief. Met deze perspectiefnota wordt een evenwichtig pakket aan maatregelen voorgesteld dat bijdraagt aan het waar mogelijk behouden van het Kamper voorzieningenniveau enerzijds en een duurzaam sluitend financieel perspectief anderzijds. Naast een structureel sluitend perspectief is sprake van een algemene reserve die qua omvang voldoet aan de met de gemeenteraad gemaakte afspraken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

huishoudelijkehulp pixabayKAMPEN - In mei heeft de raad ingestemd met een nieuwe werkwijze voor huishoudelijke hulp: Resultaatgericht Indiceren. Hierbij wordt niet langer gekeken naar het aantal uren, maar wordt gekeken wat nodig is voor een schoon huis. Het komende jaar wordt dit inhoudelijk en juridisch verder uitgewerkt om het per 1 juli 2018 in te kunnen laten gaan. Om deze reden heeft het college besloten om de wijze waarop nu huishoudelijke hulp wordt aangeboden te verlengen met een jaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis2KAMPEN - De gemeenteraad houdt op woensdag 24 mei weer een raadsspreekuur. Aansluitend is er een informatieavond. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan. Voordeel hiervan is dat slechts eenmaal de gang naar het stadhuis hoeft te worden gemaakt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

steenmarterKAMPEN - Het college van B&W van de gemeente Kampen heeft een nieuw beheerplan voor de steenmarter vastgesteld. Het nieuwe steenmarterbeheerplan wijkt niet veel af van het oude: de regels voor het omgaan met steenmarters zijn niet veranderd. De gemeente adviseert inwoners over het nemen van maatregelen om steenmarters te weren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

portefeuilleverdelingKAMPEN - In verband met het vertrek van wethouder Ekker is er in de gemeente Kampen momenteel een tijdelijke portefeuilleverdeling van kracht. Dat maakte het college van B&W vanmiddag bekend.

Klik op de foto voor een grote weergave.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis2KAMPEN – De gemeente Kampen houdt maandag 22 mei aan het einde van de middag een afscheidsreceptie voor de onlangs afgetreden wethouder Martin Ekker. Ook de Kamper bevolking wordt daarvoor uitgenodigd.

“De reden van zijn aftreden moet los worden gezien van wat Ekker voor de publieke zaak heeft gedaan”, zei burgemeester Koelewijn vanmiddag tijdens het wekelijkse perscontact.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

grafiek2KAMPEN - Het college heeft ingestemd met de jaarstukken 2016 en legt deze ter vaststelling voor aan de raad. Met de jaarstukken, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening, legt het college verantwoording af over het afgelopen jaar. De boeken werden gesloten met een voordeel van € 2,6 miljoen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

mantelzorg pixabayKAMPEN - Het college van B&W heeft ingestemd met de tweede tussenrapportage van het in 2015 vastgestelde Actieplan Mantelzorg Kampen. Het afgelopen jaar is met veel verschillende betrokken partijen zoals mantelzorgers zelf, Steunpunt Mantelzorg, zorgaanbieders en de gemeente hard gewerkt aan de uitvoering van de acties die in het actieplan beschreven staan. De tussenrapportage laat zien welke acties inmiddels zijn uitgevoerd en aan welke acties de komende tijd gewerkt gaat worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

euro 76019 1280KAMPEN - In 2016 is de sociale recherche IJssel-Vechtstreek uit Zwolle, in samenwerking met de gemeente Kampen, een onderzoek gestart naar een drietal verdachten van fraude met een bijstandsuitkering van de gemeente Kampen. Inmiddels zijn de bijstandsuitkeringen beëindigd en zullen de ten onrechte ontvangen bijstandsuitkeringen worden teruggevorderd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

reeve3KAMPEN - Vandaag heeft de gemeente Kampen, samen met gebiedsontwikkelaar BPD, de intentieovereenkomst ondertekend voor de samenwerking bij de ontwikkeling woningbouw in het project Reeve in Kampen. Ook werd het logo onthuld als start van het communicatie- en participatietraject voor  Reeve.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis5KAMPEN - De komende tijd zullen ze weer te zien zijn: de rood-witte linten om bomen. Op deze plekken bestrijdt de gemeente Kampen de eikenprocessierups. Deze rups komt sinds 2011 voor in Kampen en kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen.

De eikenprocessierups is berucht om zijn brandharen. Wanneer deze haren uitvallen, kan dit bij mensen leiden tot jeuk en klachten aan de ogen en luchtwegen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Subsidie4KAMPEN - De gemeente Kampen wil de wijze van subsidieverlening aan verenigingen, stichtingen en (maatschappelijke) organisaties op het gebied van welzijn, cultuur en sport vernieuwen. Hiervoor is samen met vertegenwoordigers uit het verenigingsleven een nieuwe, unieke werkwijze ontwikkeld. Na een geslaagde test in 2016 rollen wij deze werkwijze de komende jaren verder uit. Bestaande activiteiten en subsidies zijn het vertrekpunt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

burgemfieneKAMPEN - De gemeente Kampen is zeer enthousiast over het idee van Fiene d'Alfonso over de benoeming van een jeugdburgemeester in Kampen. De gemeente maakt nu plannen om vanaf komend schooljaar ieder jaar een nieuwe jeugdburgemeester te kiezen. Fiene gaat zelf meedenken over de plannen, de verkiezing, een ambtsketen en de taken van een jeugdburgemeester. Tot die tijd vervult zij zelf de functie van jeugdburgemeester. Op 18 april lost Fiene in haar nieuwe functie, samen met burgemeester Koelewijn, het startschot bij de Bevrijdingsloop.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

verkeerscirculatieplanKAMPEN - Vanuit het principe ‘Een gastvrijer en autoluwer Kampen’ heeft de gemeente samen met deskundigen en diverse belangengroepen uit Kampen gewerkt aan een nieuw verkeerscirculatieplan. Het college ondersteunt het ontwerp van de kerngroep en geeft het ontwerp nu vrij voor inspraak. De inspraakperiode loopt van 27 maart tot en met 28 april. Tijdens deze periode kunnen inwoners en belanghebbenden kennis nemen van het ontwerp en opmerkingen doorgeven. Ook organiseert de gemeente op 6 april een informatieavond.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

afrekeningKAMPEN - Het college heeft de afrekening openbaar basisonderwijs over de periode 2001 tot en met 2008 vastgesteld. Kampen heeft over die periode niet meer uitgegeven voor het openbaar basisonderwijs dan de vergoedingen die het Rijk daarvoor beschikbaar heeft gesteld. Hierdoor ontstaat voor de gemeente geen doorbetalingsverplichting aan het bijzonder basisonderwijs.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

huishhulp2KAMPEN - Afgelopen jaar heeft gemeente Kampen, samen met zorgaanbieders en de Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning, gezocht naar een toekomstbestendige invulling voor het bieden van huishoudelijke hulp. Dit heeft geresulteerd in een voorstel aan de gemeenteraad om per 1 juli 2018 huishoudelijke hulp op basis van resultaatgericht indiceren aan te bieden. Op 3 mei neemt de gemeenteraad hier een besluit over.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)