Twitter Kampen 400x400

KAMPEN - Om de rijvaardigheid en de kennis van de nieuwe verkeersregels op te frissen, organiseert de Gemeente Kampen, samen met enkele rijschoolhouders, een vrijwillige ‘Rijvaardigheidstoets voor senioren’. Deze vindt plaats op vrijdag 3 november. De situatie in het verkeer is in de loop der tijd erg veranderd. Het verkeer is veel drukker geworden en er zijn nieuwe verkeersregels ingevoerd. Ook is de kans groter dan uw gehoor-, gezichts-, reactie- en concentratievermogen afneemt. Dit betekent niet dat u als ‘senior’ niet meer kunt deelnemen aan het verkeer, maar door de verkeersdrukte, de nieuwe verkeersregels en eventuele lichamelijke veranderingen kan het voor u wel een stuk lastiger zijn geworden. Wat doet u tijdens een rijvaardigheidstoets? Tijdens de ‘Rijvaardigheidstoets voor senioren’ wordt op een informatieve, maar vooral ook leuke manier aandacht besteed aan het verkeer.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampenlogoIJSSELMUIDEN - De gemeente Kampen is van plan twee graven op begraafplaats De Zandberg in IJsselmuiden aan de Rondeweg te laten vervallen. De gemeente mist echter van deze graven een rechthebbende. Het gaat om de graven ABKP 2-5-320 en ABKP 2-7-153. Bij de graven staat een bordje en in het publicatiebord op de begraafplaats hangt een lijst met namen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

530482 333445356722241 1008826895 n

College wil meer helderheid van inspectie

KAMPEN - Het college heeft bezwaar ingediend tegen de eis van de inspectie SZW omdat zij vindt dat de eis ten onrechte aan de gemeente is opgelegd. College is van mening dat de inspectie onvoldoende onderzoek heeft verricht en onvoldoende onderbouwing geeft om het besluit te kunnen handhaven. Zij is dan ook van mening dat de impact van de situatie, de gewenste helderheid over feiten en verplichtingen en de financiële risico’s het noodzakelijk maken om het bezwaar in te dienen. Met het indienen van het bezwaar wil het college helderheid verkrijgen over wat er precies is gebeurd en over wat precies de verplichtingen van gemeente als opdrachtgever zijn. Het maken van een bezwaar betekent niet dat de gemeente (en de aannemer) geen uitvoering geven aan de eis. Gemeente en aannemer werken daarom onverminderd door aan het nieuwe uitvoeringsplan zodat in het belang van de omwonenden en alle betrokken partijen het werk zo spoedig mogelijk kan worden hervat. Uiteraard staan veiligheid en gezondheid van de werknemers op de bouwplaats en de omwonenden hierbij voorop.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

530482 333445356722241 1008826895 n

KAMPEN -  Net als van alle andere inwoners wordt van statushouders – dit zijn asielzoekers/ vluchtelingen met een verblijfsvergunning – verwacht dat zij meedoen aan de samenleving en de regie voeren over hun eigen leven. Alleen daar waar dit echt niet mogelijk is, fungeert de overheid als vangnet. Om dit te bereiken heeft de gemeente Kampen samen met de doelgroep, professionals en vrijwilligers het Actieplan ‘met statushouders samen wonen, werken en leven in Kampen’ opgesteld.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

19875536 1647635211969909 8409983213047381653 n

KAMPEN - De Oosterhoffontein in het Stadspark bij het Bolwerk is weer aangezet. De fontein was uitgezet omdat er een vermoeden van botulisme was in het water in het Stadspark. Er zijn sinds eind juni geen nieuwe dode vogels meer gevonden. De fontein kan daarom weer aan.

Schrijf reactie (0 Reacties)

530482 333445356722241 1008826895 n

KAMPEN - U wilt uw eigen woning energiezuiniger maken maar u wilt eerst eens weten wat dat voorwilt uw eigen woning energiezuiniger maken maar u wilt eerst eens weten wat dat vooruw portemonnee betekent. De landelijke overheid biedt verschillende mogelijkheden omfi nancieel bij te springen in de vorm van het verlenen van subsidies voor het verduurzamenvan uw woning.Behalve gebruik maken van subsidies kunt u via het Stimuleringsfonds VolkshuisvestingNederland (SVN) er ook voor kiezen om een goedkope lening af te sluiten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

voer

KAMPEN - Steeds vaker worden de dieren in het hertenkamp gevoerd. De dieren krijgen te veel eten en ongezondeSteeds vaker worden de dieren in het hertenkamp gevoerd. De dieren krijgen te veel eten en ongezondedingen binnen. Ook wordt er veel afval gedumpt bij het hertenkamp, denk bijvoorbeeld aan plastic, glas enaardappelschilmesjes. De dieren eten dit op en worden er ziek van.We willen het hertenkamp en de omgeving graag schoon houden. Daarom is het vanaf nu verboden om de dieren tevoeren en om gft-afval of ander restafval te dumpen. Gft-afval kan in de daarvoor bestemde afvalcontainer en wordtgratis opgehaald.

Schrijf reactie (0 Reacties)

19437644 1636883186378445 7216338199905932643 n

KAMPEN -  Ook deze week zijn er in de gemeente Kampen nog een aantal straten die een flinke schoonmaakbeurt krijgen door de straatgoten te vegen, graffiti weg te halen en kleine reparaties aan straatwerk of –meubilair te doen. Ook wordt er speciale aandacht besteed aan de hoekjes en hofjes waar we normaal gesproken moeilijk bij kunnen. Het gaat om de Grutto in IJsselmuiden en Wittewaal van Stoetwegenstraat, Noordweg, Reijersdijk, Van Blommesteinstraat en Dorpstraat in Kampen. De bewoners zijn via een brief geïnformeerd.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

financien op koers1

KAMPEN - Financiën op Koers heeft inloopspreekuur op dinsdag- en donderdagmorgen tussen 9.00 uur en 12.00 uur en is gevestigd in het pand van Stichting Welzijn aan de Vloeddijk 79 in Kampen. U kunt zonder afspraak terecht op het spreekuur. Lukt het u niet om op het spreekuur te komen? Dan kunt u zich aanmelden via www.financienopkoers.nl of via (038) 333 59 24. Na aanmelding wordt er binnen een week contact opgenomen om te bespreken wat Financiën op Koers in uw situatie kan betekenen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

530482 333445356722241 1008826895 n

IJSSELMUIDEN - Om de kwaliteit van zorg- en dienstverlening in IJsselmuiden e.o. te optimaliseren zijn ervaringen, ideeën en suggesties van inwoners zeer belangrijk. In IJsselmuiden houdt SEGIJ (Stichting Eerstelijns Gezondheidszorg IJsselmuiden) daarom momenteel een grootschalig onderzoek onder de noemer: ‘Zorg en Welzijn: zeg nou zelf!’. Het onderzoek vraagt inwoners naar hun ervaringen met de zorgverlening en welzijnsactiviteiten in IJsselmuiden. Naast dat mensen gericht benaderd zijn, kunnen belanghebbenden meewerken aan het onderzoek door een vragenlijst in te vullen via secure.qualizorg.nl/Survey4/zorgenwelzijn/project/startstart. Dit kan nog tot en met 30 juni 2017.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

530482 333445356722241 1008826895 n

KAMPEN - Omwonenden hebben geen gezondheidsrisico’s gelopen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen tijdens de heiwerkzaamheden aan de parkeergarage in december vorig jaar. Dat concludeert de GGD op basis van onderzoek dat zij op verzoek van de gemeente uitvoerde. Aanleiding voor het onderzoek vormden vragen en zorgen van een aantal omwonenden over mogelijke blootstelling aan gevaarlijke stoffen tijdens de heiwerkzaamheden. Omwonenden zijn inmiddels per brief geïnformeerd over de ontwikkelingen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

logo taxus voor hoop 640x297

KAMPEN -  Maandag is de gemeente Kampen op begraafplaatsen Bovenbroek en de Zandberg begonnen met het knippen van de taxushagen voor Taxus voor Hoop. In de blaadjes van de taxus baccata zit baccatine, een belangrijke grondstof voor het maken van geneesmiddelen om kanker te bestrijden. Met deze actie wil de gemeente zo veel mogelijk taxussnoeisel inzamelen. De actie #snoeihardtegenkanker is een initiatief van Taxus voor Hoop.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN

ZALK - Op woensdagavond 5 juli organiseert de gemeente Kampen een inloopbijeenkomst over het op te stellen bestemmingsplan Erf 3 en Zalk. De inloopavond vindt plaats in dorpshuis An de Steege, Broeksteeg 42 in Zalk.

Belangstellenden zijn tussen 19.30 en 21.00 uur van harte welkom.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bouwKAMPEN - De gemeente start eind juni met de werkzaamheden voor de uitbreiding van bedrijventerrein Spoorlanden. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan de wens van lokale ondernemers om hun bedrijf uit te breiden. Ook nieuwe vestiging van lokale bedrijven is mogelijk met deze uitbreiding. Naar verwachting kunnen de eerste bedrijven begin 2018 hun activiteiten starten op het nieuwe deel van het bedrijventerrein.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

verbodeninterijdenKAMPEN - In overleg met de politie heeft burgemeester Koelewijn besloten om in verband met de Internationale Hanzedagen een aantal extra voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen te nemen. Als gevolg hiervan wordt de Noordweg tussen de Oranjesingel en de Hagen voor gemotoriseerd verkeer afgesloten op de volgende tijden:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

maaienKAMPEN - De gemeente Kampen is begonnen met het maaien van de bermen. De maairondes beginnen in IJsselmuiden, dan Kampen centrum en de overige wijken en als laatste de buitengebieden. Eind week 27 is het klaar.

Er wordt twee keer per jaar gemaaid, meestal in juni/juli en september/oktober. In week 33 tot en met 37 worden de werkzaamheden herhaald.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis1KAMPEN - Deze week heeft het college de perspectiefnota 2018-2021 aangeboden aan de gemeenteraad. Er is sprake van een sluitend meerjarenperspectief. Met deze perspectiefnota wordt een evenwichtig pakket aan maatregelen voorgesteld dat bijdraagt aan het waar mogelijk behouden van het Kamper voorzieningenniveau enerzijds en een duurzaam sluitend financieel perspectief anderzijds. Naast een structureel sluitend perspectief is sprake van een algemene reserve die qua omvang voldoet aan de met de gemeenteraad gemaakte afspraken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

huishoudelijkehulp pixabayKAMPEN - In mei heeft de raad ingestemd met een nieuwe werkwijze voor huishoudelijke hulp: Resultaatgericht Indiceren. Hierbij wordt niet langer gekeken naar het aantal uren, maar wordt gekeken wat nodig is voor een schoon huis. Het komende jaar wordt dit inhoudelijk en juridisch verder uitgewerkt om het per 1 juli 2018 in te kunnen laten gaan. Om deze reden heeft het college besloten om de wijze waarop nu huishoudelijke hulp wordt aangeboden te verlengen met een jaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis2KAMPEN - De gemeenteraad houdt op woensdag 24 mei weer een raadsspreekuur. Aansluitend is er een informatieavond. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan. Voordeel hiervan is dat slechts eenmaal de gang naar het stadhuis hoeft te worden gemaakt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

steenmarterKAMPEN - Het college van B&W van de gemeente Kampen heeft een nieuw beheerplan voor de steenmarter vastgesteld. Het nieuwe steenmarterbeheerplan wijkt niet veel af van het oude: de regels voor het omgaan met steenmarters zijn niet veranderd. De gemeente adviseert inwoners over het nemen van maatregelen om steenmarters te weren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)