afspraakKAMPEN - Stichting Welzijn in Kampen (SWiK) en de gemeente Kampen hebben afspraken gemaakt over de manier waarop SWiK een actieve bijdrage kan leveren aan het wijkgericht werken en welke ondersteuning SWiK hierin kan bieden aan de bewoners in de wijken en kernen. Met deze afspraken is invulling gegeven aan een ambitie uit het collegeprogramma. De afspraken zijn bovendien een vervolgstap op de fusie op 1 januari 2014, waarbij drie welzijnsinstellingen zijn gefuseerd tot de Stichting Welzijn in Kampen.

Andere inzet welzijnswerk nodig
De veranderingen in de samenleving en binnen de overheid (zoals de komst van de nieuwe taken op het gebied van jeugd, zorg en werk) vragen om een andere inzet van het welzijnswerk. Met het invoeren van de nieuwe wetten willen het Rijk en gemeenten dat mensen meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven: hierbij staan eigen kracht, zelfredzaamheid en meedoen voorop. Dit betekent dat wanneer mensen ondersteuning zelf of met hun omgeving (familie, buren, vrienden) kunnen organiseren, zij dit ook zelf regelen. De gemeente is er wanneer dat niet of onvoldoende lukt. Deze sterke samenleving – die wij in Kampen 'de Kamper Kracht' noemen – is nodig om de zorg betaalbaar én beschikbaar te houden voor die mensen die dat nodig hebben. Deze sterke samenleving is ook nodig om de ondersteuning die inwoners nodig hebben, zo dicht mogelijk bij huis in de eigen omgeving te kunnen bieden.

Welzijnswerk is onmisbare partner
welzijnHet welzijnswerk is een onmisbare partner om met de gemeente en haar partners (inwoners, bedrijven en organisaties) vorm en inhoud te geven aan de Kamper Kracht. Juist gezien hun rol in het signaleren en definiëren van beleidsopgaven en het versterken van de eigen kracht van inwoners. De gemeente Kampen en Stichting Welzijn in Kampen (SWiK) hebben daarom nieuwe afspraken gemaakt over de rol en positie van het welzijnswerk in de Kamper samenleving, waarmee het welzijnswerk beter kan bijdragen aan het versterken van de Kamper Kracht. Hiertoe hebben zij de volgende afspraken gemaakt:

· De inzet van SWiK richt zich primair op het faciliteren van initiatiefrijke inwoners en het (laten) ondersteunen van kwetsbare inwoners.

· De inzet van SWiK is gebiedsgericht, waarbij in alle wijken en kernen sprake is van tenminste een basisniveau aan contact.

· De aanbieders van het welzijnswerk in Kampen zijn alle partijen die activiteiten, voorzieningen en functies aanbieden die bijdragen aan het welzijn van onze inwoners. SWiK heeft hierin een coördinerende rol.

Wat merken inwoners hiervan?
De dienstverlening van SWiK blijft grotendeels hetzelfde. Wat verandert is dat de werkzaamheden van SWiK meer zichtbaar worden in de verschillende wijken en kernen. Vanaf 1 januari 2015 kunnen bewoners met al hun vragen, verzoeken en ideeën over de leefbaarheid, veiligheid of gezelligheid in hun wijk of buurt terecht bij de verschillende teams op tenminste vier locaties van SWiK. Naast de locatie aan de Vloeddijk 79 is SWiK te vinden aan de Ommeland (Colijnlaan 1), in Multifunctioneel Centrum en 't Ukien (Korteweg 4) en in Tienercentrum The Take (Oosterholtseweg 11). Daarnaast zijn de medewerkers van SWiK aanwezig in de wijk en nemen ze deel aan bijvoorbeeld wijkavonden. Mensen die een idee hebben om de leefbaarheid, veiligheid of gezelligheid in hun wijk of buurt te verbeteren en niet goed weten hoe zij dit aan moeten pakken, kunnen bij SWiK terecht. SWiK ondersteunt en denkt mee bij goede ideeën. Ook wanneer mensen iets signaleren waar zij zich zorgen over maken, en hierbij wellicht ideeën hebben om iets te verbeteren, kunnen terecht bij SWiK die samen met hen onderzoekt hoe het probleem of idee kan worden opgepakt.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment