Kampen2

KAMPEN - Met de presentatie van een uitvoeringsprogramma, een perspectiefnota en een begroting geeft het college handen en voeten aan zijn ambities voor de komende vier jaar. Het college heeft zowel beleidsmatig als financieel een stevig fundament gelegd voor een evenwichtige begroting voor het komende jaar.

Uit het coalitieprogramma Nieuwe Energie: “We willen een dienstbare en betrokken gemeente zijn, die investeert in duurzaamheid, in zorg voor elkaar en meebouwt aan een toekomstbestendige economie in een gezonde leefomgeving.” Dat vormt de rode draad in de stukken die nu gepresenteerd worden.

Met gepaste trots meldt het college dat alle ambities uit het coalitieprogramma zijn verwerkt in de perspectiefnota. Enkele voorbeelden: De mogelijkheid van gasloos bouwen wordt onderzocht. Het gemeentelijk wagenpark wordt geëlektrificeerd. Er wordt geïnvesteerd in verdere economische ontwikkeling en regionale samenwerking. Er komt een investeringsfonds als belangrijke impuls voor een gezonde toekomst voor het Kampereiland. En er worden voorstellen gedaan voor de herinrichting van het Groene Hart, de uitvoering van het project Bolwerk-Buitenwacht en het onderzoek naar de expositiemogelijkheden voor de IJsselkogge.

Het college vindt dat (omvangrijke) Rijkskortingen niet mogen worden afgewenteld op de gemeentebegroting. Uitgangspunt bij het sociaal domein is dat geen inwoner ‘tussen wal en schip mag komen’. Het tekort van 2 miljoen binnen het sociaal domein is mede door taakstellingen teruggebracht tot € 450.000, maar volgens het college zijn voor het sociaal domein de grenzen bereikt van de bezuinigingen die zijn doorgevoerd. Tegelijk blijft de omvangrijke taakstelling van het sociaal domein een punt van zorg.

De begroting sluit over de komende vier jaren met een mooi resultaat, maar in 2019 en 2020 is er nog wel sprake van eenmalige tekorten van respectievelijk € 2.448.000 en € 2042.000. Deze tekorten worden gedekt uit de algemene reserve.

Kampen heeft een uitgebreid en mooi voorzieningenniveau. Een niveau dat het college graag in stand wil houden. Aan dit alles hangt wel een prijskaartje. Het college vindt het voor de hand liggen dat ook door de niet-woning bezitters een redelijke bijdrage geleverd wordt aan het in stand houden van alle voorzieningen en het realiseren van de ambities. Omdat al eerder bekend was dat onze ozb tarieven voor de niet-woningen 38% onder het landelijk gemiddelde liggen, stelt het college voor om het verschil met het landelijk gemiddelde de komende vier jaar in stappen (2 x 10% en 2 x 8%) terug te brengen naar uiteindelijk 12% onder het landelijk gemiddelde.  

De tariefstijging voor de andere gemeentelijke heffingen blijft beperkt tot 1,4%. De begrafenisrechten, de hondenbelasting, de parkeerbelastingen en de marktgelden worden overigens niet verhoogd.

Wethouder Financiën, Irma van der Sloot: “Wij vinden het belangrijk dat dit pakket aan maatregelen bijdraagt aan het behoud van ons voorzieningenniveau en invulling geeft aan onze stevige ambities voor de komende jaren. Hiervoor denken wij nu beleidsmatig en financieel een stevig fundament te hebben gelegd.”

De perspectiefnota wordt op 5 november behandeld in de commissie Bestuur en Middelen en in de raadsvergaderingen van 12 en 14 november. De financiële stukken zijn via www.kampen.nl/financien in te zien. 

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment