Kampen2

KAMPEN - Het college van burgemeester en wethouders heeft flinke stappen gezet en goede resultaten behaald in 2018. Voorbeelden daarvan zijn onder meer de binnenstad, het stimuleren van zelfredzaamheid en participatie, het verbeteren van het armoedebeleid en de omgekeerde toets in het Sociaal Domein, waarbij de inwoner centraal staat en niet de regels. Ook intensivering van regionale samenwerkingen werpt zijn vruchten af onder meer door de lobby voor Kornwerderzand en de verbreding van de N50. Daarnaast is het college gestart met het gesprek met de raad en inwoners om de ruimtelijke inpassing van grootschalige energieopwekking mogelijk te maken.

Wat heeft het college bereikt in het afgelopen jaar?

In 2018 zijn diverse projecten gestart en gerealiseerd. Enkele voorbeelden:

 • Kampen werkt nu met de omgekeerde toets in het Sociaal Domein. Dat betekent dat de inwoner centraal staat en niet de regels.
 • Het Reevediep is overgedragen aan de gemeente Kampen en inmiddels opengesteld voor het publiek.
 • Er wordt gewerkt aan een integraal plan om de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld te voorkomen.
 • De agenda ‘van en voor de stad’ is opgesteld en de Stichting Kampen Marketing is verder doorontwikkeld.
 • Het energieloket is uitgebreid met informatie voor verschillende doelgroepen en waar nodig op maat. Er zijn energiescans mogelijk gemaakt voor eigenaren van monumentale panden in de binnenstad.
 • Samen met inwoners en gebruikers is het inrichtingsplan Groene Hart gemaakt.
 • Met de inwoners van Zalk is de overname van het groenonderhoud geëvalueerd. Besloten is om dit te continueren.
 • Het college van Kampen heeft als een van de partners bijgedragen aan het opstellen van de Nieuwe Agenda van regio Zwolle, met als doel het bevorderen van werkgelegenheid, het vestigingsklimaat van bedrijven en de aansluiting daarop van opleidingen op de arbeidsmarkt.

Tekorten

Helaas werd het college ook geconfronteerd met flinke tekorten. Hoewel de financiële boeken 2018 werden gesloten met een voordeel van € 5,6 miljoen, blijft er, door tegenvallers en noodzakelijke overhevelingen, ‘onder aan de streep’ een tekort van € 4 miljoen over. De goede resultaten worden vooral teniet gedaan door fikse tekorten in het Sociaal Domein, vooral jeugdzorg en de Wmo. De uitgaven van de gemeente lopen hierin, net als bij zoveel andere gemeenten in Nederland, uit de pas met de inkomsten. Dat bedrag is in 2018 nog op te vangen door het aanspreken van de algemene reserves. Voor de jaren daarna moeten de financiële bakens substantieel worden verzet.

De alsmaar toenemende kosten voor de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet geven geen rooskleurig beeld voor de komende jaren. Inmiddels zijn de eerste interventies om de tekorten zoveel mogelijk te beperken al in gang gezet. In totaal heeft het college de taakstelling om € 6,1 miljoen te besparen. Het college heeft besloten om de raad voorstellen voor bezuinigingen van totaal € 8 miljoen te doen. Dat is € 2 miljoen meer dan noodzakelijk. Daarmee blijft er ruimte voor nieuwe onvoorziene zaken en heeft de raad te kiezen op welke posten hij wil bezuinigen. Een sluitende begroting hoort bij een gezonde financiële huishouding.

Financiële verantwoording 2018

Het college heeft ingestemd met de jaarstukken 2018 en legt deze ter vaststelling voor aan de raad op 4 juli 2019. Met de jaarstukken legt het college verantwoording af over het afgelopen jaar.

Het college stelt voor het rekeningsaldo als volgt te bestemmen:

 • € 59.000 toe te voegen aan de reserve Groot onderhoud zwembad
 • € 7.894.303  toe te voegen aan de reserve Over te hevelen budgetten
 • € 1.554.221 toe te voegen aan de reserve Bouwgrondexploitatie
 • € 172.048 toe te voegen aan de reserve Groot onderhoud gebouwen
 • € 31.000 toe te voegen aan de reserve Stedelijke Vernieuwing 2002
 • € 4.025.670 te onttrekken aan de Algemene reserve

Het college gaat in het kader van de bezuinigingsvoorstellen kritisch kijken naar de gevraagde overhevelingen.

In verband met de kosten van de parkeergarage Buitenhaven vraagt het college de raad ook om in te stemmen met een onttrekking aan de reserve restantbudget Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS) van € 61.449.

Tot slot vraagt het college in te stemmen met het opheffen van de reserve Sociaal Domein en het saldo van € 75.971 toe te voegen aan de Algemene reserve.

Accountantscontrole

De accountantscontrole bevindt zich in de afrondende fase. Het streven is om de inhoudelijke behandeling plaats te laten vinden in de raadsvergadering van 4 juli 2019. De verwachting is dat voor die datum de controleverklaring door de accountant wordt afgegeven.

De volledige jaarstukken zijn binnenkort beschikbaar via de website. De gemeenteraad buigt zich op 4 juli 2019 over de jaarstukken.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment