Kampen2

Als gemeente Kampen staan we voor een ingrijpende bezuinigingsoperatie. Oorzaak daarvoor zijn enerzijds oplopende kosten en anderzijds dalende rijksbijdragen voor het sociaal domein (jeugdhulp, zorg, werk, participatie en zelfredzaamheid).   In opdracht van de gemeenteraad heeft een onafhankelijk adviesbureau samen met de ambtelijke organisatie een keuzepakket met circa 8 miljoen euro aan voorstellen gemaakt voor bezuinigingen en lastenverzwaring. Daarbij was alles bespreekbaar: alle inkomsten en uitgaven zijn onder de loep genomen. Dat was ook nodig om tot het benodigde bedrag te komen.

Uitgangspunten van het college van burgemeester en wethouders bij deze bezuinigingen zijn een duurzaam sluitende begroting en een verdeling van de gevolgen. Gemeente zijn we met elkaar: inwoners, bedrijfsleven en verenigingen. Daarom willen we de bezuinigingen ook samen dragen en hebben we gekeken hoe we de gevolgen zo breed mogelijk kunnen verdelen. De gemeentelijke organisatie blijft daarbij niet buiten schot. In de bezuinigingen is ook een efficiencyslag voor de ambtelijke organisatie verwerkt.

Grondig

Toen we inzicht hadden in de stapeling van tekorten die de gemeente treft, hebben we direct ingegrepen. Alle nog te beïnvloeden inkomsten en uitgaven zijn onder de loep genomen. Er zijn meteen een aantal lopende projecten ‘in de wacht’ gezet. In korte tijd zijn ruim 200 voorstellen uitgewerkt voor een bedrag van circa 8 miljoen euro. Door nu grondig in te grijpen, voorkomen we dat tekorten nog verder oplopen en zijn we ook zo snel mogelijk weer op orde. We geloven in deze aanpak, om straks weer te kunnen bouwen aan onze gemeente. We vragen, samen met andere gemeenten, bovendien om tegemoetkoming van het Rijk, om onze gemeente leefbaar te houden.

Hoe nu verder?

We hebben in de planning ook rekening gehouden met momenten van inspraak voor inwoners, ondernemers en verenigingen. Waar het kon, hebben we die als college vooraf geïnformeerd en u als inwoner kondigen we nu aan waar u meer informatie kunt vinden. Vanaf woensdag 18 september rond 9.00 uur kunt u alle bezuinigingsvoorstellen en het advies van het college dat aan de gemeenteraad is aangeboden, vinden op de pagina bezuinigingen en op de raadswebsite

Op donderdag 26 september is er een informatieavond voor inwoners, ondernemers en verenigingen (aanvang 19.30 uur op het stadhuis). U kunt gebruik maken van uw spreekrecht. Als u dat wilt, wordt u vriendelijk verzocht dit uiterlijk woensdag 25 september te melden bij de griffie, via 038 – 339 41 57. Op donderdag 31 oktober volgt nog een tweede gelegenheid.

Op 3 oktober vindt een richtinggevend debat plaats in de gemeenteraad, die dan het totaalpakket aan bezuinigingen bespreekt. Uiterlijk op 14 november neemt de raad een definitief besluit over de begroting voor 2020 en de beoogde bezuinigingen. Dan is definitief bekend welke  bezuiniging of lastenverzwaring wordt uitgevoerd. Uiteraard krijgt u daarvan tijdig bericht.

In De Brug van volgende week en op de pagina Bezuinigingen gaan we verder in op de bezuinigingsvoorstellen en het advies van het college aan de gemeenteraad.

Namens het College van Burgemeester en Wethouders,

Bort Koelewijn                          Anky Griekspoor-Verdurmen

burgemeester                           gemeentesecretaris

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment