Kampen2

KAMPEN - De gemeente Kampen heeft in april en mei onderzoek laten doen naar de ervaringen van inwoners die gebruik maakten van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet of de Participatiewet. Het ging hierbij om zorg of ondersteuning die in 2018 is geleverd. Inwoners zijn over het algemeen tevreden over de uitvoering van die wetten door de gemeente Kampen. De onderzoeken leveren ook enkele verbeterpunten op.

Inwoners geven aan dat ze zich gehoord voelen als ze een melding of aanvraag doen. Zij geven aan dat de ondersteuning die zij krijgen hen ook verder helpt. Een aantal bevindingen uit het onderzoek geeft aanleiding om beleid of uitvoering onder de loep te nemen. Bijvoorbeeld als het gaat om het gebruik van algemene voorzieningen en de bereikbaarheid.

Wethouder Jan Peter van der Sluis: “Juist voor inwoners die ondersteuning hard nodig hebben, wil je als gemeente het verschil maken. Het stemt mij positief dat veel inwoners het resultaat van de ondersteuning ook in de praktijk ervaren. De uitdaging om de zorg en ondersteuning verder te verbeteren pakken wij op. Het doel is om wachttijden te verkorten, onze bereikbaarheid te verbeteren en de hulp te bieden die echt nodig is.”

Jeugdwet

Inwoners geven aan dat ze wat minder tevreden zijn over de toegang tot hulp. De waardering voor hiervoor is een 7. In 2017 was dat een 7,5. Omdat er verschillende toegangen voor jeugdhulp zijn (via de gemeente, huisarts of gezinsvoogd), is het verschil moeilijk te verklaren. Een verklaring kan zijn dat de gemeente beter kijkt welke hulp nodig is en of er alternatieven zijn voor de gevraagde oplossing. Daarnaast wordt jeugdhulp soms aangeboden met een verplichting. Ouders zijn het daar niet altijd mee eens. Bijna 90% geeft aan minstens één positief effect te ondervinden door de aangeboden hulpverlening. Veel jongeren voelen zich beter als ze een vorm van ondersteuning ontvangen. De gemeente Kampen blijft aandacht houden voor de soms lange tijd die verstrijkt voordat hulpverlening wordt gestart.

Wmo

Bij de Wmo wordt geen cijfer gegeven. Wel geeft 86% aan dat de kwaliteit van de ondersteuning goed is. Ook is ruim 80% tevreden over de verschillende aspecten van de melding en aanvraag. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat 17% zegt dat de mantelzorger zijn zorgtaken eigenlijk niet meer kan volhouden. Mantelzorgondersteuning blijft daarom van groot belang.

Participatiewet

Ook de Participatiewet drukt de tevredenheid uit in een percentage. Inwoners zijn bevraagd op basis van de verschillende klantstromen. Daaruit blijkt onder andere dat:

  • 75% (zeer) tevreden is over de aanvraag van bijstand voor levensonderhoud;
  • 80% (zeer) tevreden is over de aanvraag van bijzondere bijstand.

Aandachtspunt is dat terugbellen sneller kan. Daarnaast geeft 63% aan tevreden te zijn over het verrekenen van inkomsten met de uitkering. Uit het onderzoek van volgend jaar moet blijken of bijvoorbeeld het verschuiven van de betaaldatum van de bijstand de tevredenheid heeft verhoogd.

Uitvoering onderzoek

Het onderzoek dat door I&O Research is uitgevoerd gaat over het jaar 2018. Voor de Wmo en de Jeugdwet is het doen van een cliëntervaringsonderzoek wettelijk verplicht. De uitkomsten van het Wmo-onderzoek worden gedeeld met de VNG en gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl Hier kunnen de uitkomsten ook met die van andere gemeenten worden vergeleken.

De onderzoeksresultaten over de uitvoering van de Jeugdwet worden gedeeld met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor de Participatiewet is het onderzoek niet verplicht, maar de gemeente wil ook op dat gebied graag de ervaringen van inwoners weten.

Scores die lager zijn dan wenselijk worden verder onderzocht, zodat verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Voor ieder onderzoek zijn 1.000 inwoners uitgenodigd. De respons is vergelijkbaar met vorig jaar: bij de Wmo 43% (was 44%) en bij de Jeugdwet 20% (gelijk). Bij het onderzoek naar de Participatiewet was de respons 19%.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment