Kampen2

KAMPEN- Het college heeft zowel beleidsmatig als financieel een stevig fundament gelegd voor een evenwichtige begroting voor de komende jaren. Ondanks dat het college geconfronteerd werd met de grootste bezuinigingsopgave in de geschiedenis van de gemeente, is het gelukt om een duurzaam sluitende begroting te presenteren. Uitgangspunten zijn de tekorten op het sociaal domein terug te dringen en de bezuinigingen zoveel mogelijk evenwichtig te verdelen en toch zoveel mogelijk ambities uit te voeren.

Met het aanbieden van de programmabegroting en de meerjarenbegroting wordt een intensieve periode afgesloten waarin het zoeken naar in totaal ruim 8 miljoen euro aan bezuinigingsvoorstellen centraal heeft gestaan. Na vaststelling van de begroting door de gemeenteraad op 14 november start een evenzo intensieve periode waarin de bezuinigingsvoorstellen hun beslag moeten krijgen.

Accentverschuivingen bezuinigingsvoorstellen

Het college heeft met belangstelling kennisgenomen van de meningen en standpunten van inwoners en organisaties tijdens de inspraakavond op 26 september over de bezuinigingsvoorstellen. Ook de bespreking van de voorstellen in de commissie Bestuur en middelen van 3 oktober was een belangrijke thermometer voor het college om te bepalen of het collegeadvies aanpassing behoefde. Naar aanleiding van de input van de avonden heeft het college enkele accentverschuivingen in de bezuinigingsvoorstellen aangebracht.

Stevige ingrepen, herijking en evenwicht

De tekorten van Kampen komen vooral voor rekening van het sociaal domein. Om de komende jaren op een goede financiële koers te blijven is er een plan van aanpak sociaal domein opgesteld, met als doel een betere financiële beheersbaarheid, nu en in de toekomst. Het college stelt de raad daarom voor om een bezuiniging van 4 miljoen euro op het sociaal domein in te boeken. Daarnaast worden maatregelen getroffen via de Taskforce Zorgelijke Zorgaanbieders om het aantal zorgwoningen in te dammen om zo de wildgroei tegen te gaan en om het kaf van het koren te scheiden wat de (zorgelijke) zorgaanbieders betreft.

Het college heeft bij de bezuinigingsvoorstellen het evenwichtig verdelen van de lasten als startpunt genomen. Daarbij is ook stevig in de eigen organisatie ingegrepen. Voor de ambtelijke organisatie is voor ruim 1,1 miljoen euro aan bezuinigingen gehonoreerd op de bedrijfsvoering. Daarnaast is er een aanvullende taakstelling voor het ambtelijk apparaat van 0,5 miljoen euro opgenomen in de begroting.

De gemeente is al sinds jaar en dag een grote subsidieverstrekker van tal van maatschappelijke organisaties. Bij het zoeken naar bezuinigingen is ook kritisch gekeken naar alle subsidiegelden en de noodzaak tot herijking. Daarom is besloten om nagenoeg alle subsidies op 0 te zetten en alle subsidies opnieuw te beoordelen op hun impact en bijdrage aan de samenleving. Op cultuur wordt in totaal 500.000 euro bezuinigd, waarbij het uitgangspunt is dat de culturele infrastructuur in stand blijft. Het college doet een beroep op het cultureel ondernemerschap van de organisaties en instellingen en heeft de koepel SAMBIQ (waaronder Stadsgehoorzaal en Quintus) gevraagd om met een advies te komen hoe de 0,5 miljoen taakstelling kan worden gerealiseerd.

De herijking geldt ook voor projecten. Projecten zoals bijvoorbeeld Schans Buitenwacht worden uitgesteld.

Om de komende jaren een duurzaam sluitende begroting te houden is een verhoging van de onroerende zaakbelasting (OZB) onontkoombaar. De meeste bezuinigingen gaan pas in 2021/2022 in, terwijl juist ook voor 2020 aanvullende middelen nodig zijn. De OZB voor niet-woningen zat 39% onder het landelijke gemiddelde en dat gaan we nu rechttrekken. De verhoging van de OZB is een landelijke trend. Ook het merendeel van de andere gemeenten is genoodzaakt om door de tekorten op het sociaal domein de gemeentelijke lasten te verhogen. Kijkend naar begrotingen voor 2020 van andere gemeenten is het te verwachten dat Kampen, ook na deze verhoging, rond het landelijk gemiddelde uitkomt.

Uitvoeringsprogramma Nieuwe Energie

Het college zet in om, ondanks de financiële tegenslag, de ambities uit het coalitieakkoord Nieuwe Energie zoveel als mogelijk uit te blijven voeren. Dat betekent wellicht wel een herprioritering van een aantal ambities. Eind 2019 informeert het college de raad in een informatienota over de gevolgen van de bezuinigingen voor het uitvoeringsprogramma.

Blijven investeren

Kampen heeft een uitgebreid en mooi voorzieningenniveau. Een niveau dat het college zoveel mogelijk in stand wil houden. Aan dit alles hangt wel een prijskaartje. Door de recente ontwikkelingen van financiële tegenvallers kijken we kritisch naar nut en noodzaak. Wel heeft het college als uitgangspunt gehouden dat het goed wonen werken en recreëren blijft in Kampen. Waar door de gemeente niet aan wordt getornd is bijvoorbeeld het onderhoud aan de buitenruimte. Ook de onderwijshuisvesting blijft een speerpunt. Net als onderhoud van de openbare ruimte, de dienstverlening in het stadhuis en de openbare veiligheid. Ook blijven we investeren in de economie en duurzaamheid.

Wethouder Financiën, Irma van der Sloot:

“We hebben alles op alles gezet om een duurzaam sluitende begroting te kunnen presenteren. Het was een pittige periode waarbij wij geconfronteerd werden met fikse tekorten. Ondanks de tegenslagen hebben wij een sluitend huishoudboekje opgeleverd. Dit betekent dat wij reserveren voor groot onderhoud van civiele kunstwerken en daarnaast een buffer opbouwen voor de toekomst. We hebben pijnlijke keuzes moeten maken waar iedereen in meer of mindere mate iets van zal merken. We hebben de blik op de toekomst met grote uitdagingen, zoals duurzaamheid, woningbouw of zorg. Daarnaast zijn wij vastbesloten om zoveel mogelijk van onze in 2018 gepresenteerde ambities uit te voeren. Onze situatie is nu een andere dan in 2018. Dat betekent dat de uitvoering van sommige van die doelen anders moet dan aanvankelijk bedacht. Wij hebben die veerkracht. Dit college blijft toekomstgericht werken aan een gemeente waar iedereen meedoet en het goed wonen, werken en recreëren is.”

De begroting wordt in de raadsvergaderingen van 12 november besproken en 14 november vastgesteld. De meerjarenbegroting en de programmabegroting kunt u vinden op de pagina Financiën

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment