BAL

KAMPEN - Het Kamper Sportakkoord 2019-2021 is klaar! Het afgelopen jaar is samen met meer dan honderd betrokkenen intensief gewerkt aan deze lokale variant van het nationaal sportakkoord. Een Kamper Sportakkoord dat niet alleen van de gemeente is, maar juist van en voor alle inwoners die de sport een warm hart toedragen. Samen is bepaald wat er de aankomende jaren op sportief vlak mag gebeuren. Met als resultaat zes deelakkoorden; met duidelijke ambities en concrete acties. Het Sportakkoord verbindt mensen en organisaties, zet aan tot samenwerken en uitvoering. Het inspireert en daagt uit en sluit aan bij de lokale ambities. Daarnaast maakt deze hoofdlijnenvisie de organisatie en de financiën van de sport toekomstbestendig.

Sportwethouder Geert Meijering: “Met trots presenteren wij dit Kamper Sportakkoord. Trots omdat de sport, de gemeente en de rijksoverheid samen met de provincies, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de handen ineen hebben geslagen om de kracht van sport in Kampen de komende jaren nóg beter te benutten. Ik ben erg blij met het draagvlak en de samenwerking vanuit sportaanbieders, verenigingen, welzijn, zorg, gemeente en het onderwijs. Dat sport verbindt zie je hierin goed! Ik hoop dat we deze samenwerking ook voor het vervolg vast kunnen houden. Alle wensen en behoeften zijn verzameld, nieuwe samenwerkingsverbanden zijn geopperd… de wedstrijd kan beginnen! De bezuinigingen zullen ook de sport raken. Maar wat het college betreft blijven de ambities, de missies en doelen overeind; hooguit in een iets langzamer tempo”.

Zes deelakkoorden

Het Kamper Sportakkoord bestaat uit zes deelakkoorden. Per deelakkoord zijn er missies, ambities en doelen geformuleerd. Die zijn concreet door vertaald naar actiepunten voor de komende jaren. We sluiten ons hiermee aan bij de zes landelijke deelakkoorden en hebben deze vertaald naar de lokale situatie in Kampen.

We zetten ons onder andere in voor de motorische vaardigheid van kinderen en ontwikkelen daarbij passend beweegaanbod, ondersteunen vitale sport- en beweegaanbieders en brengen het sport- en beweegaanbod beter in kaart. Een groot aantal betrokken Kampenaren is ondertussen actief in een van de zes werkgroepen en voeren samen met de begeleidingsgroep de actiepunten van de deelakkoorden uit. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste doelen en eerste acties voor de komende jaren per deelakkoord.

Een akkoord van en voor bewoners

Dit Kamper Sportakkoord is tot stand gekomen met behulp van een interactief proces met diverse vertegenwoordigers van sport en bewegen, welzijn, zorg, de gemeenteraad, cultuur en onderwijs. Tijdens bijeenkomsten in 2018 en 2019 zijn door ruim honderd deelnemers de kaders van het Kamper Sportakkoord gevormd en ingekleurd.

De uitwerking heeft plaatsgevonden in zes werkgroepen. In de begeleidingsgroep zaten vertegenwoordigers van de gemeente Kampen, Sportservice Kampen, Welzijn Kampen en de Sportraad Kampen. Deze begeleidingsgroep werd op haar beurt geadviseerd door een sportformateur van Sportservice Overijssel.

Met dit collegebesluit zijn de wensen en ambities van het college op het gebied van sport helder en maakt zij deze kenbaar aan de raad. In december neemt de gemeenteraad een besluit over het Kamper Sportakkoord.

De deelakkoorden in het Sportakkoord Kampen

 1. Inclusief sporten en bewegen

Er zijn Kampenaren die nooit sporten en bewegen en belemmeringen ervaren om dit te kunnen doen. Ambitie: Kampen maakt de omslag van aangepast sporten naar inclusief sporten en bewegen, waarbij we ons inzetten om sport voor iedereen toegankelijk te maken.

Eerste acties:

 • Overzicht aanbod van professionals.
 • Media-aandacht voor inclusief sporten.
 1. Duurzame sportinfrastructuur

Er is behoefte aan functionele en duurzaam ingerichte sportaccommodaties. De buitenruimte wordt steeds belangrijker. Ambitie: Kamper sportvoorzieningen (inclusief openbare ruimte) zijn functioneel, duurzaam en worden volop gebruikt.

Eerste acties:

 • Beweegvriendelijk Groene Hart realiseren.
 • Herinrichten materialen sportaccommodaties.
 1. Vitale sportaanbieders

De klassieke sportvereniging staat onder druk. Ambitie: De organisatie en financiën van sport- en beweegaanbieders zijn toekomstbestendig. Voor iedere inwoner is er passend sport- en beweegaanbod binnen de gemeente Kampen of in de regio.

Eerste acties

 • Organiseren netwerkbijeenkomsten.
 • Scholing voor kader.
 • Inzichtelijk en vindbaar sportaanbod.
 1. Positieve sportcultuur

Een positieve sportcultuur is de basis voor een leven lang met plezier te sporten en bewegen. Ambitie: In Kampen is een positief sportklimaat waarin plezier en veiligheid voorop staat.

Eerste acties

 • Bijscholing en training voor pedagogische kennis en coachingsvaardigheden.
 • Training vertrouwenscontactpersoon.
 1. Van jongs af aan vaardig in bewegen

De motorische vaardigheid van kinderen is afgenomen. Ambitie: Alle kinderen zijn motorisch vaardiger en bewegen met plezier.

Eerste acties

 • Ontwikkeling test motorische vaardigheid.
 • Uitdagend beweegaanbod voor iedereen.
 • Continueren JOGG beweging.
 1. Bijzondere prestaties inspireren  

In Kampen wonen veel sporters die bijzondere prestaties leveren. Ambitie: Kamper talenten worden herkend en ontwikkelen zich door veelzijdig bewegen. Bijzondere sportprestaties en sportieve evenementen inspireren Kampenaren.

Eerste acties

 • Media aandacht bijzondere prestaties.
 • Uitdagend beweegaanbod voor talenten.
Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment