Kampen2

KAMPEN -  Gemeente Kampen en aannemer Hegeman hebben overeenstemming bereikt over de schadevergoeding die de gemeente aan de aannemer betaalt voor de vertragingsschade die de aannemer heeft geleden als gevolg van de stillegging van de bouw van de parkeergarage Buitenhaven. Hiermee willen beide partijen verdere juridische stappen – en daarmee verder oplopende kosten – voorkomen. Ook hebben beide partijen overeenstemming bereikt over een duurzame oplossing voor de scheurvorming en lekkage van het bovendek. Voor de schadeclaim en het aanbrengen van de coating vraagt het college aanvullend krediet aan bij de gemeenteraad, die zich hier in maart over buigt.

Rond en in 2017 heeft de bouw van de parkeergarage een lange periode stilgelegen. Eerst als gevolg van de bouwstop door de gemeente vanwege de overschrijding van de trilling waarden en vervolgens vanwege stillegging door de Inspectie. Dit vormde aanleiding voor de aannemer om een verzoek om schadevergoeding van € 750.000,- in te dienen bij de gemeente.

Overeenstemming over vergoeding vertragingsschade

De afgelopen twee jaar is gewerkt aan de vraag wie verantwoordelijk en dus aansprakelijk is voor de vertraging. Met name over de stagnatiekosten ten gevolge van de stillegging door de Inspectie is lang met de aannemer gediscussieerd over de verantwoordelijkheid. De gesprekken hebben geleid tot een onderhandelingsresultaat, waarbij is overeengekomen dat de gemeente € 615.000 van de geclaimde schade van € 750.000 aan de aannemer zal vergoeden.

Wethouder Geert Meijering: “Als opdrachtgever draaien we op voor de schade die de aannemer naar aanleiding van de stillegging heeft geleden. Dat is zuur, maar onontkoombaar. Inzet van de gemeente is wel steeds geweest om deze schade zoveel mogelijk te beperken. Hierin zijn we zorgvuldig en behoedzaam te werk gegaan en hebben we ons uitvoerig juridisch laten bijstaan. Ik ben ervan overtuigd dat we hiermee nu, zonder tussenkomst van rechters, de beste oplossing voor Kampen hebben bereikt. Wat mij sterkt is dat we ondertussen door de rechter in ons gelijk zijn gesteld naar aanleiding van het beroep dat we indienden tegen het Ministerie rondom de stillegging van de bouw. Het legitimeert niet alleen onze zorgvuldigheid en volharding, maar met deze uitspraak in de hand kunnen we richting Staat onze geleden schade mogelijk terug claimen”, aldus Meijering.  

Oplossing voor lekkage bovendek

Een tweede resultaat van de onderhandeling is een oplossing voor de scheurvorming en lekkages in het bovendek, waarmee partijen medio 2019 werden geconfronteerd. Onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat de oorzaak ligt in te weinig krimpwapening in de druklaag. Ook in deze kwestie is niet eenduidig aan te geven wie hier verantwoordelijk en dus aansprakelijk voor is. Monitoring laat zien dat lekkages door de inmiddels getroffen maatregelen zijn verminderd, maar niet geheel verdwenen. Het treffen van een andere, duurzame oplossing is noodzakelijk.

“We zien ons geconfronteerd met een probleem dat we in het belang van de gebruikers snel en goed hebben op te lossen”, aldus Geert Meijering. “De aannemer kan en wil het probleem verhelpen door het bovendek herhaald te injecteren totdat het niet meer lekt. Echter, dit kan jaren duren, geeft steeds opnieuw overlast voor gebruikers en omwonenden en voor de lange termijn weten we niet of het een duurzame oplossing is. Beide partijen prefereren daarom een solide, duurzame oplossing in de vorm van een waterdichte en scheuroverbruggende coating. Aan de voorkant kost het meer, maar dan weten we ook waar we aan toe zijn en is het in een keer klaar”, aldus Meijering.

Het aanbrengen van de coating kost geld. De gemeenteraad moet het geld beschikbaar stellen en bespreekt dit in haar vergadering van maart. Zodra de raad akkoord is, kan het werk worden gepland. Voor het aanbrengen van de coating is droog weer nodig, moet het bovendek helemaal leeg zijn en worden afgesloten. Zodra de planning bekend is, worden gebruikers en omwonenden nader geïnformeerd.

Tijdlijn

  • Januari 2017: Berichten in de media over zieke heiwerkers zijn aanleiding voor de inspectie SZW om de werkzaamheden aan de parkeergarage Buitenhaven stil te leggen en een onderzoek te starten.
  • April 2017: Gemeente ontvangt definitieve eis van de inspectie: de inspectie stelt dat gemeente de arbo-wet heeft overtreden. Om de bouwstop op te kunnen heffen vraagt inspectie tevens om een nieuw uitvoeringsplan.
  • Juli 2017: College dient bezwaar in omdat college vindt dat inspectie onvoldoende onderzoek heeft verricht en onvoldoende onderbouwing geeft om het besluit te kunnen handhaven. Ook vindt zij de eis die de Inspectie aan de gemeente als opdrachtgever stelde niet correct. Met het indienen van het bezwaar wil het college helderheid verkrijgen over wat er precies is gebeurd en over wat precies de verplichtingen van gemeente als opdrachtgever zijn. Ook wil zij de grote financiële risico’s voor de gemeente beperken. Om geen verdere vertraging op te lopen werken gemeente en aannemer wel aan het gevraagde plan – inclusief nieuwe palenmethode – om het werk zo snel mogelijk voort te kunnen zetten.
  • December 2017: De inspectie heft de bouwstop op.
  • Januanri 2018: Het werk aan de parkeergarage wordt hervat.
  • December 2018: De parkeergarage wordt opgeleverd en geopend voor publiek.
  • Maart 2019: Gemeente ontvangt de uitspraak van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op het bezwaar. In haar uitspraak stelt het ministerie de gemeente voor een deel in het gelijk. Echter, op een aantal evidente punten wijst zij het bezwaar van het college af. College dient naar aanleiding van de uitspraak beroep in bij de Rechtbank.
  • Januari 2020: Rechtbank Zwolle stelt gemeente Kampen in het gelijk naar aanleiding van het beroep. De rechtbank oordeelt dat het SZW onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de feiten en omstandigheden en het genomen besluit onvoldoende heeft gemotiveerd. Ook stelt de rechtbank dat onvoldoende is aangetoond dat ziektegevallen het gevolg zijn geweest van de heiwerkzaamheden. Ook andere stukken – zoals een inspectierapport – die aanleiding hadden kunnen zijn voor het genomen besluit ontbreken volgens de rechtbank. Ministerie heeft zes weken om in beroep te gaan. Gemeente Kampen onderzoekt Kampen onderzoekt of zij geleden schade gaat claimen bij de staat.
  • Februari 2020: Gemeente Kampen en aannemer Hegeman bereiken overeenstemming over de schadevergoeding die de gemeente aan de aannemer betaalt voor de vertragingsschade die de aannemer heeft geleden als gevolg van de stillegging van de bouw
Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment