geld

KAMPEN - De bezuinigingen van de gemeente Kampen vorderen gestaag. Er is in totaal bijna 6,5 miljoen euro bezuinigd, waarvan 4,5 miljoen structureel en 2 miljoen eenmalig. Dit staat in de voortgangsrapportage ‘Bezuinigingen 2020 en verder’ die het college van b en w op 11 februari 2020 heeft vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. Het college stelt in deze rapportage vast dat in de voortgang van het bezuinigingsprogramma goede voortgang is geboekt, waardoor van de vastgestelde bezuinigingen nu afgerond 4,5 miljoen structureel daadwerkelijk is gerealiseerd. Daarnaast is er in de eenmalige sfeer sprake van een realisatie van afgerond 2 miljoen.

Sociaal domein

Over het zogeheten ‘sociaal domein’ – dat zijn alle gemeentelijke taken op het gebied van zorg en ondersteuning van inwoners –  constateert het college dat sprake is van een complexe aangelegenheid met de nodige maatschappelijke en juridische vraagstukken die tijd vragen om ze om te zetten in concrete resultaten. Daarbij blijkt bovendien dat aan de groei van uitgaven in het sociaal domein door ontwikkelingen buiten onze directe invloed – zoals de groeiende vraag naar bijvoorbeeld jeugdhulp – nog geen einde lijkt te zijn gekomen. Voor het sociaal domein is, gelet op de omvang en complexiteit van de operatie, een specifiek Actieprogramma opgesteld. In dit nog verder uit te werken Actieprogramma wordt dieper ingegaan op de concrete voortgang van de beoogde bezuinigingen binnen het sociaal domein. Op dit moment draagt de personele reductie (afgerond € 350.000) bij aan de taakstelling van het sociaal domein Het actieprogramma wordt in maart aangeboden aan de gemeenteraad.

Bezuinigingsplan

Onderdeel van de begrotingsbehandeling afgelopen najaar (november 2019) was de vaststelling van een omvangrijk bezuinigingsplan voor de jaren 2020 en verder. De gemeenteraad besloot op voorstel van het college een bedrag aan structurele bezuinigingen vast te stellen dat oploopt naar afgerond 10,4 miljoen euro in 2023.

Daarnaast is sprake van afgerond 3,1 miljoen euro aan eenmalige bezuinigingen. Aanleiding voor deze grote bezuinigingsoperatie was vooral de ontwikkeling binnen het sociaal domein. Onderdeel van de afspraken met de gemeenteraad is dat het college de raad periodiek informeert over de voortgang van de bezuinigingen.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment