Kampen2

KAMPEN - In november 2019 heeft de gemeenteraad de meerjarenbegroting 2020-2023 en de Programmabegroting 2020 vastgesteld. Daarin is een pakket van bijna 8 miljoen euro aan bezuinigingen verwerkt. Belangrijk onderdeel hiervan is de bezuinigingsopgave binnen het sociaal domein van 4 miljoen euro. Het college is voortvarend aan de slag gegaan met deze bezuinigingsopdracht.  Met het Actieprogramma sociaal domein laat het college de raad zien hoe het dit gaat realiseren.

De uitvoering van de zorgtaken op het gebied van Jeugd, Participatie en Wmo hebben voor de gemeente Kampen tot aanzienlijke tekorten geleid; met name veroorzaakt door een afnemende Rijksbijdrage ten opzichte van een toenemende vraag. Het tekort in het sociaal domein is bepaald niet een exclusief Kamper vraagstuk. Nagenoeg alle gemeenten in Nederland hebben te maken met een stijgende zorgvraag, met name in de jeugdzorg, met tot gevolg tekorten op de begroting. Naast genoemde acties zal gemeente Kampen zich daarom blijven inzetten voor de lobby richting Rijk voor meer geld.

Naar een duurzaam en betaalbaar sociaal domein

Coördinerend wethouder Van der Sluis: “Om goede zorg te (kunnen blijven) bieden voor inwoners die dat nodig hebben, is het van belang dat wij sturen op het sociaal domein. Visie, grip - zoveel als mogelijk - en tijdig bijsturen zijn daarbij essentieel. Maar, een betaalbaar sociaal domein betekent ook dat wij met onze partners en zorgleveranciers in een meer zakelijke relatie zullen treden. Om een nieuwe financiële crisis voor de gemeente af te wenden kan dat betekenen dat wij verdergaande maatregelen moeten nemen, zoals een (tijdelijke) beperking van de toeleiding tot zorg. Ik ben blij dat er nu een set aan maatregelen ligt waarmee de financiële beheersbaarheid binnen het sociaal domein kan worden vergroot en besparingen op de uitgaven kunnen worden bereikt.”

Acties en maatregelen

Het Actieprogramma sociaal domein beschrijft maatregelen op verschillende onderdelen.

Administratie op orde

Richting aanbieders van zorg en ondersteuning gaan we nog meer sturen op de kwaliteit en de uitgaven van de zorg.

Samenwerking

We blijven inzetten op de samenwerking met scholen, huisartsen en het Centrum Jeugd en Gezin zodat kinderen eerder en beter geholpen worden en er minder een beroep op de jeugdzorg hoeft worden gedaan. Een mooi voorbeeld hiervan is de inzet van de praktijkondersteuners jeugd binnen de huisartsenpraktijk waar in 2017 mee is begonnen met als doel de doorverwijzingen naar specialistische hulp te minimaliseren en hulpvragen te normaliseren. Resultaat is dat in 2019 322 verwijzingen richting de jeugdgezondheidszorg zijn voorkomen. Dit komt niet alleen de kinderen ten goede, maar het heeft ook een besparing opgeleverd van 966.000 euro. De verwachting is dat we een dergelijke besparing ook de komende jaren zullen realiseren. Ook zetten we in op het versterken van de samenwerking met Impact en gaan we samen onderzoeken op welke manier de samenwerking kan worden versterkt in de ondersteuning van inwoners naar werk.

Control en monitoring en optimalisatie van werkprocessen

Er wordt meer inzet gepleegd op de controle op en monitoring van uitgaven in het sociaal domein. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat er ieder kwartaal een rapportage wordt gemaakt die inzicht geeft in de inkomsten en de uitgaven en een uitgebreide inhoudelijke onderbouwing hiervan. Deze wordt ook gedeeld met de raad. De eerste in deze vorm ligt in maart bij de raad. Ook wordt gewerkt aan een optimalisatie van werkprocessen om te kijken hoe dingen efficiënter kunnen.

Herijking beleid

Het beleid sociaal domein wordt opnieuw tegen het licht gehouden en zal de basis vormen voor nieuwe, toekomstige keuzes zoals: Welk niveau van dienstverlening kiezen we? Welk basisniveau van zorg zetten we in? Welk niveau van keuzevrijheid is acceptabel? Een belangrijk principe hierbij is ‘Iedereen is normaal!’

Wethouder Geert Meijering: “Incidenten en moeilijkheden horen bij het leven. In veel gevallen worden die gelukkig opgevangen door de eigen veerkracht van mensen en hun netwerk. Tegelijkertijd zien wij dat het in Nederland steeds vaker voorkomt dat mensen het niet zelf redden en vervolgens een hulpvraag aan de overheid stellen. Dit baart ons zorgen. Hoe komt dit? Zorgt onze hoge gelukstandaard ervoor dat we tegenslagen te snel door een zorgbril bekijken? Wij zijn van mening dat professionele ondersteuning bekostigd door de gemeente heel goed nodig kan zijn. Wel vinden wij dat er nog een opgave ligt wat betreft het normaliseren en demedicaliseren van hulp- en ondersteuningsvragen én dat inwoners primair zelf verantwoordelijk zijn voor hun leven. Dit vraagt om kritische reflectie, analyse en doordachte oplossingen."

Doorontwikkeling inkoop

Om het sociaal domein betaalbaar te houden zijn de huidige financieringsvorm (trajectfinanciering) en de Open House systematiek niet passend meer. Tegelijk met de ontwikkeling van nieuw beleid worden ook alternatieven in kaart gebracht voor inkoop.

Integrale handhaving

Er is beleid in ontwikkeling om misbruik van en fraude met zorggelden en bijstand zoveel mogelijk tegen te gaan.

Het Actieprogramma wordt in maart in de gemeenteraad besproken, evenals de kwartaalrapportage sociaal domein. Begin juli wordt het herziene beleid vastgesteld op basis waarvan dan vanaf de zomer fasegewijs concrete beleidswijzigingsvoorstellen zullen volgen.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment