lintje

KAMPEN - Op vrijdag 24 april zijn 9 inwoners van de gemeente Kampen tijdens de jaarlijkse lintjesregen onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau en 4 inwoners als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dit jaar is het niet mogelijk om de onderscheiding in een bijeenkomst op te spelden. Burgemeester Bort Koelewijn stelt daarom de gedecoreerden per telefoon op de hoogte. Later dit jaar, op een nader te bepalen datum, worden de onderscheidingen alsnog opgespeld.

Gedecoreerden

Mevrouw H.M. Bartels – Broekhuizen, Kampen / Lid in de orde van Oranje–Nassau
Mevrouw Bartels-Broekhuizen heeft hart voor haar medemens en dan met name voor de kwetsbaren in onze samenleving. Een ieder die zich eenzaam voelt, lichamelijk beperkt is of anderszins hulp nodig heeft, kan rekenen op de onverdeelde aandacht van mevrouw Bartels. Of dit nu via de kerk, het verzorgingstehuis, Stichting Welzijn of De Zonnebloem is, men doet nooit tevergeefs een beroep op haar. Dagelijks bezoekt mevrouw Bartels ouderen en hulpbehoevenden, gaat bij hen op de koffie, maakt met hen uitstapjes of begeleidt hen naar afspraken. Binnen zorgconcern IJsselheem helpt mevrouw Bartels onder andere bij handwerkactiviteiten, het ontbijt en de maandelijkse kerkdienst. Ook is mevrouw Bartels al vele jaren actief als mantelzorgvrijwilliger bij Stichting Welzijn. Daarnaast zet zij zich in als coördinator en collectant voor de Hersenstichting. In het verleden was mevrouw Bartels o.a. actief als secretaris van de Nederlands Christelijke Vrouwenbond-Noord.

De heer E. van Dijk, Kampen / Lid in de orde van Oranje–Nassau
De heer Van Dijk is sinds 1983 organist in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kampen-Noord. Als organist begeleidt hij bij toerbeurt de erediensten in de Eudokiakerk te Kampen. Ook was hij meerdere perioden ambtsdrager en kerkenraadslid in deze kerkgemeenschap. Daarnaast is hij oproep-organist van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in IJsselmuiden (Goede Herderkerk) en begeleidt hij met enige regelmaat de samenzang in verzorgingstehuizen De Amandelboom en Margaretha. De heer Van Dijk is tevens vrijwilliger bij de Voedselbank Kampen en De Eetkamer en stelt zijn diensten ter beschikking via de website wehelpen.nl. Mensen met een hulpvraag kunnen hier terecht voor ondersteuning. De heer Van Dijk helpt bijvoorbeeld ouderen bij het gebruik van de computer of het vervoer naar het ziekenhuis. In het verleden verzorgde hij tevens enkele jaren belangeloos de vormgeving van de schoolgids van basisschool De Mirt in Kampen.

De heer S.J. van Dijk, IJsselmuiden / Ridder in de orde van Oranje–Nassau
De heer Van Dijk weet met zijn ondernemerschap gecombineerd met een grote maatschappelijke betrokkenheid kinderen, volwassenen en bedrijven te motiveren hun talent, hobby of dienst in te zetten voor goede doelen. De heer Van Dijk richtte de stichting Sportive4Kids op met een groots jaarlijks schaatsevenement 'de Weissensee4Kids' ten behoeve van de Stichting Ronald McDonaldHuis Zwolle en de stichting Orange Babies. De heer Van Dijk is sinds 2010 bestuurlijk actief bij The Ligthhouse Club departement IJsselland. Met grote toewijding vervult hij de functie van voorzitter en sinds januari 2012 maakt hij deel uit van het bestuur van de Stichting Beschermers Stedelijk Museum Kampen. Als penningmeester beheert hij het vermogen op een zeer deskundige en toegewijde manier. Sinds 2008 is de heer Van Dijk bestuurlijk actief voor het Ronald McDonaldhuis in Zwolle, vanaf 2010 is hij voorzitter van de Stichting. Al deze verdiensten verricht de heer Van Dijk naast zijn functie als Algemeen Directeur/Eigenaar van Bemog Projectontwikkeling.

Mevrouw H. van Eekeren – Koers, Kampen / Lid in de orde van Oranje–Nassau
Mevrouw Van Eekeren-Koers was van 2003 tot 2016 actief in het bestuur van de Protestants Christelijke Ouderenbond. Binnen dit bestuur was zij de coördinator van de commissie Lief en Leed. Van 2008 tot 2018 was zij actief binnen de Protestantse kerk als bezoekdame en later als pastoraal medewerkster. Daarnaast staat mevrouw Van Eekeren al jarenlang een alleenstaande hoogbejaarde tante bij en helpt haar met allerhande zaken en is zij mantelzorger voor haar echtgenoot. In het verleden werden er in het gezin in de vakantieweken meermalen kinderen uit achterstandssituaties opgevangen en was het gezin regelmatig logeeropvang voor buitenlandse gasten. Ook was mevrouw Van Eekeren tussen 1966 en 1985 actief bij verschillende gymnastiek- en atletiekverenigingen.

De heer M. Evers, Kampen / Lid in de orde van Oranje–Nassau
De heer Evers is sinds 1982 actief als vrijwilliger binnen de parochie O.L. Vrouw ten Hemelopneming te Kampen (vanaf 2010 de samengevoegde parochie Thomas a Kempis IJsseldelta). De verdiensten die hij voor de parochie verricht of heeft verricht variëren van redacteur van het Parochie Nieuwsblad, voorzitter van de organisatie ‘bedevaart naar Kevelaer’, geven van huiscatechese, tot de voorbereidingen van vieringen, diensten en concerten. Daarnaast zet de heer Evers zich bijzonder in voor mensen met financiële problemen. Na zijn pensionering is de heer Evers begonnen met het geven van taallessen aan EU-migranten, vluchtelingen en statushouders via Welzijn Kampen, AZC Dronten en via charitatieve instellingen. Daarnaast zet hij zich in voor OVO, een studievereniging waar kanariekwekers uit geheel Nederland zich op het gebied van de standaardeisen en vererving van kanaries verder kunnen ontwikkelen. De heer Evers zet zich vanaf 2005 bestuurlijk in voor de vereniging met als doel het bevorderen van de vogelsport in het algemeen en de kanariesport in het bijzonder. De heer Evers is in de raadsperiode 2014 - 2018 actief geweest als ondersteuner van de fractie van de Partij van de Arbeid in Kampen.

De heer G.H. Heldoorn, Kampen / Lid in de orde van Oranje–Nassau
De heer Heldoorn is sinds 1972 een zeer actief vrijwilliger binnen de Hervormde gemeente Kampen. Zo is hij sinds 1972 als secretaris betrokken bij jeugdvereniging ODS, dat na 8 jaar overging in het Hervormd Verenigingsverband. In deze jaren heeft hij ook altijd de biddag en dankdag kinderdiensten georganiseerd en is hij verantwoordelijk voor organisatie van de Reformatieherdenking. Daarnaast verzorgt de heer Heldoorn de kerkelijke agenda voor het kerkblad en is hij actief als penningmeester van de Zendingscommissie. Ook is hij jaarlijks betrokken bij de actie Kerkbalans. Na zijn pensionering in 2017 pakte hij nog meer taken op binnen de Hervormde gemeente. Zo zamelt hij twee dagdelen per maand het oud papier in en is hij verantwoordelijk voor het rondbrengen van de kerkpost en de weekbrief. Van 1990 tot 2005 was de heer Heldoorn actief als vrijwilliger bij voetbalvereniging DOS Kampen.

Mevrouw N. Holtland – Fransman, IJsselmuiden / Lid in de orde van Oranje–Nassau
Mevrouw Holtland is al vele jaren actief binnen de Hervormde gemeente IJsselmuiden/Grafhorst. Niet alleen als penningmeester van vrouwenvereniging Dorkas, maar ook als bezoekdame bij oudere, zieke of alleenstaande gemeenteleden. Daarnaast verricht zij allerhande hand en spandiensten binnen deze kerkgemeenschap. Zo is zij betrokken bij het schoonhouden van de kerk, het inpakken van formulieren voor o.a. de Actie Kerkbalans, de organisatie rondom de kraam op jaarlijkse Biestemarkt, en het handwerken van presentjes voor verkoop voor het goede doel en als presentje voor doopouders. Daarnaast zet zij zich sinds 2002 in als vrijwilliger op de verpleegafdeling van de Maarlenhof in IJsselmuiden. Hier helpt zij dementerende ouderen.

De heer W. Kamp, Grafhorst / Lid in de orde van Oranje–Nassau
De heer Kamp is sinds 1981 ambtsdrager in de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Grafhorst. Hij is sindsdien onafgebroken ouderling in deze kerkelijke gemeente. Op de leeftijd van 27 jaar is hij verkozen en nadien ook steeds herkozen bij periodiek aftreden. Sinds 2013 is hij tevens voorzitter van de Kerkenraad. Sinds 1981 heeft hij verschillende functies gehad, waaronder het regelen en doen van de huis-, geboorte-, zieken- en ouderenbezoeken, het geven van (belijdenis)catechisatie, de eindredactie van het kerkblad en aanspreekpunt voor EHBO/BHV en Jeugdvereniging. Gedurende langere tijd is hij ook scriba geweest van de kerkenraad. Sinds 2013 is er geen predikant meer en verzorgt de heer Kamp samen met drie andere ouderlingen bij toerbeurt de zondagse invulling van de kerkdienst. In het verleden heeft de heer Kamp zich ook verdienstelijk gemaakt binnen de schoolbesturen van de Eliëzerschool te Zwolle en de school met de Bijbel "Het Visnet" te Grafhorst.

Mevrouw R. Kleen-Brummel, Zalk / Lid in de orde van Oranje–Nassau
Mevrouw Roelie Kleen-Brummel is een bevlogen vrijwilliger in het dorp Zalk. Ouderen en hulpbehoevenden kunnen steevast rekenen op haar hulp en aandacht. Ook de jeugd wordt daarbij niet vergeten. Zo is mevrouw Kleen al meer dan 40 jaar leidster bij Jeugdclub De Regenboog van de Hervormde gemeente Zalk en Veecaten. Daarnaast bezorgt mevrouw Kleen al ruim 25 jaar de maaltijden van Tafeltje Dekje voor Restaurant De Oase te Zalk en is zij een vaste vrijwilliger in het dorpshuis An de Steege. Ook was zij in het verleden vele jaren actief voor de Vakantie Bijbel Club.

De heer A.A. Klumpje, IJsselmuiden / Ridder in de orde van Oranje–Nassau
De heer Klumpje werd in 1975 politiek actief. Eerst als voorzitter van het Gereformeerd Politiek Verbond in IJsselmuiden en later als raadslid voor de ChristenUnie en diens voorganger RPF/GPV. In totaal was de heer Klumpje 24 jaar raadslid. Daarnaast had de heer Klumpje zitting in diverse commissies en was hij vicevoorzitter en later voorzitter in het provinciaal bestuur van de ChristenUnie. In het verleden was hij 16 jaar voorzitter van Provinciale contactraad RPF/GPV ChristenUnie. In totaal is de heer Klumpje ruim 44 jaar actief geweest binnen de lokale en provinciale politiek. Naast de politiek zet de heer Klumpje zich ook op andere wijze in voor de gemeenschap. Zo is hij actief als commandant dijkwacht bij het Waterschap en is hij ambassadeur van het Nationaal Landschap IJsseldelta. Daarnaast is hij sinds 2018 bestuurslid van de Huurdersvereniging Groot IJsselmuiden. In het verleden was hij o.a. koster van de Vrijgemaakt gereformeerde kerk in IJsselmuiden en was hij actief binnen de Veteranen Commissie.

De heer J. Puttenstein, Kamperveen / Ridder in de orde van Oranje–Nassau
De heer Puttenstein is boer en ondernemer. Naast zijn werkzaamheden in en om zijn boerderij is hij al jarenlang actief als bestuurder en motivator binnen de agrarische sector. Als fokker is de heer Puttenstein uiterst succesvol. Hoogtepunt was het algemeen kampioenschap op de Nationale Rundvee Manifestatie in 2012. Later werd hij verkozen tot Roodbont Fokker van het jaar. In 2002 werd de heer Puttenstein bestuurslid van de Holland Holstein Herds (HHH). In april 2010 werd hij voorzitter van deze vereniging. De HHH organiseert elk jaar een grote koeienkeuring, de grootste open nationale show van Nederland. De heer Puttenstein was bestuurslid van de Wintershow in Zwolle van 2000-2006 en voorzitter van 2006-2010. Deze vereniging organiseert een tweejaarlijkse koeienkeuring voor leden van de Veeteeltstudieclubs uit verschillende delen van het land. Van 2004-2010 was de heer Puttenstein als vicevoorzitter van stichting Platform Roodbont betrokken bij het promoten van de roodbonte koeien. De heer Puttenstein is voorzitter van de Leveranciers Vereniging Leerdammer Collectief (LVLC). Deze vereniging is eind 2018 opgericht om de belangen van de leveranciers van de Royal Bel Leerdammer melkfabrieken te behartigen.

Mevrouw G.A. Teeninga – Oudman, Kampen / Lid in de orde van Oranje–Nassau
Mevrouw Teeninga-Oudman zet zich sinds 2000 in voor de stichting Vluchtelingenwerk Kampen. Niet alleen als begeleider van gezinnen, maar ook als spreekuurhouder, waarbij cliënten advies kunnen inwinnen en hulp kunnen vragen bij allerhande dagelijkse zaken. Tegenwoordig houdt mevrouw Teeninga zich met name bezig met het uitzoeken van complexe en tijdrovende zaken en ondersteunt hiermee de juridisch medewerkers en de spreekuurhouders op een zeer waardevolle manier. Daarnaast zette zij zich vele jaren in voor de Taalschool van Vluchtelingenwerk Kampen. Niet alleen vluchtelingen, maar ook arbeidsmigranten en buitenlandse theologiestudenten die met hun gezinnen naar Kampen komen, kunnen rekenen op de hulp en begeleiding van mevrouw Teeninga. Ook is mevrouw Teeninga actief binnen de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Kampen-Noord. Zo is zij sinds 2013 verantwoordelijk voor het lezersrooster voor de zondagse eredienst en is zij benoemd tot de eerste vrouwelijke ouderling in de Eudokiakerk te Kampen en maakt als zodanig ook deel uit van de Kerkenraad. Zij was enkele jaren lid en voorzitter van de taakgroep Erediensten. Van 2009 tot 2018 was mevrouw Teeninga secretaris van Concertkoor Immanuel te Kampen. In het verleden was zij vrijwilliger bij het Oost Europa Comité, nu de Stichting Fundament.

De heer J. van der Weerd, Kampen / Ridder in de orde van Oranje–Nassau
De heer Van der Weerd, tot zijn pensionering in 2014 eigenaar van een melkveehouderij, heeft zich op vele vlakken belangeloos ingezet, maar in het bijzonder voor de agrarische sector. Als voorzitter van het bestuur van Agrarische Natuurvereniging Camperland zorgt hij er samen met de leden voor dat de agrarische natuur versterkt en in stand gehouden wordt. De heer Van der Weerd stond aan de wieg van het collectief Noordwest Overijssel en is tot op heden voorzitter. De heer Van der Weerd heeft zich ingezet voor het project IJsseldelta Zuid (Reevediep) en maakt tot op heden deel uit van de nieuwe Omgevingsgroep van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. In het verleden heeft hij tal van verdiensten op zich genomen, we noemen enkele: bestuurslid Stichting Geruimde Boerderijen, lid ledenraad Rabobank Noord Veluwe, penningmeester Veeteeltstudieclub te Kampen en bestuurslid stichting ‘De Drie Kernen’, een steunfonds voor de ontwikkeling van de drie kernen: Kamperveen, De Zande en Zuideinde. Gedurende een periode van ruim 21 jaar was hij  lid van de Ledenraad Friesland Campina, waar hij de belangen van de melkveehouders wist te behartigen. Daarnaast is hij vele jaren bestuurslid geweest van Begrafenis vereniging De Zande en heeft hij verschillende ambten/functies bekleed binnen de Hervormde Gemeente van Kamperveen. Als voorzitter van de Roemenië Commissie Kamperveen heeft hij zich ten volle ingezet voor de inwoners van de zustergemeenten Pacureni en Padureni en het kindertehuis in Glodeni in Roemenië.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment