Kampen2

KAMPEN - Het college van burgemeester en wethouders heeft ondanks de forse bezuinigingsoperatie in 2019 flinke stappen gezet en goede resultaten behaald. De zogeheten prestatiemeter uit de begroting 2019 staat op 74% gerealiseerde prestaties. Voorbeelden daarvan zijn het stadsarrangement voor de binnenstad, het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s, de ontwikkeling van een app voor participatie en het laten realiseren van een groot aantal woningen. Dat blijkt uit het jaarverslag en de jaarrekening 2019, die het college vandaag ter vaststelling heeft voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarin staat ook beschreven welke ambities nog niet zijn gerealiseerd, zoals een duurzame mobiliteitsvisie en de aanleg van een fietsvoorziening bij station Kampen.

Wethouder Irma van der Sloot: “We zitten in een pittige periode. Ondanks stevige bezuinigingen met grote maatschappelijke gevolgen, hebben we in 2019 ook veel weten te realiseren in het belang van onze mooie gemeente. Ik ben reëel over hoe we er financieel voorstaan als gemeente en dat is niet goed. Ik heb er vorig jaar al voor gewaarschuwd dat de meeste bezuinigingsmaatregelen pas per 2020 ingaan, maar de tekorten ook zijn weerslag hebben op het financiële huishoudboekje van 2019. We hebben weliswaar in de loop van dat jaar al wat van het tekort kunnen terugdringen, maar eindigen 2019 toch met flinke rode cijfers. De nadelen in 2019 zijn vooral veroorzaakt doordat we voorzieningen moeten treffen voor de vertragingsclaim van de parkeergarage Buitenhaven. Ook zijn de kosten binnen het sociaal domein hoger uitgekomen dan begroot. Dit kunnen we nu nog oplossen met een beroep op de algemene reserve maar dat houden we geen jaren vol. Het is nog niet duidelijk wat de coronacrisis met de gemeentelijke financiën gaan doen, ook al heeft het Rijk tegemoetkoming toegezegd.” Geen vrolijk verhaal dus, ondanks alles wat tot stand is gebracht volgens het jaarverslag van de gemeente.

Werk in uitvoering

In 2019 is de gemeente Kampen voluit aan de slag gegaan met het coalitieprogramma ‘Nieuwe energie’ en de daarin geformuleerde ambities op het gebied van wonen, werken en recreëren. Het was een economisch goed jaar voor Kampen. We werken volop samen in de economische Regio Zwolle. Dit heeft ertoe geleid dat het Rijk 22,5 miljoen euro uittrekt om te investeren in de vorm van een Regio Deal. We hebben onderzocht wat de woonbehoefte is in de kleine kernen. Uit de landelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van het Kadaster blijkt dat in de gemeente Kampen vorig jaar 350 nieuwbouwwoningen zijn opgeleverd. Volgens de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft gemeente Kampen in verhouding de meeste huizen toegevoegd aan de woningvoorraad in Overijssel. Verder is met vertegenwoordigers uit de binnenstad een stadsarrangement afgesloten met de provincie. Door dit arrangement kunnen we samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en cultuur investeren in een vitale binnenstad. Ook is de cultuurnota vastgesteld met beleid voor culturele impulsiviteit en ruimte voor makers. Er is een begin gemaakt met herijking van subsidies voor amateurkunst.

Op 1 april 2019 is voortvarend gestart met een nieuwe organisatiestructuur, die het gemeentelijke apparaat klaarmaakt voor de toekomst. De gemeente Kampen wordt hiermee als organisatie innovatiever en flexibeler, om zo beter en sneller te kunnen inspelen op ontwikkelingen in de lokale samenleving. Het gebruik van de participatie-app ‘Think’ zorgt ervoor dat voorafgaand aan een project goed wordt nagedacht hoe en wanneer je inwoners betrekt. Voorbeelden van beter informeren en betrekken van inwoners in 2019 zijn het publiceren van de ‘begroting in één oogopslag’ en het houden van energietops en energiecafés over grootschalige opwek van zon- en windenergie. Dat heeft geleid tot de bouwsteen energie, die de bijdrage van gemeente Kampen verwoordt aan de Regionale Energiestrategie (RES) voor West-Overijssel en de maatregelen uit het landelijke Klimaatakkoord.

Weerstandsvermogen en risico’s

Voor het opstellen van de jaarstukken is gemeentebreed gekeken naar de (financiële) risico’s die de gemeente Kampen loopt. Wij zien de volgende risico’s op ons afkomen: gevolgen coronacrisis, toename gebruik jeugdhulp ten opzichte van de huidige prognose, participatie en eigen risico rond de gebundelde uitkering (BUIG), vertraging bouwproductie en lagere algemene uitkering vanuit het Gemeentefonds.

De volledige jaarstukken van de gemeente Kampen zijn binnenkort beschikbaar via de website van de gemeente Kampen.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment