stadhuis

KAMPEN - Met het beleidsplan ‘Integraal Handhaven sociaal domein’ en een bijbehorend uitvoeringsplan verstevigt gemeente Kampen de handhaving binnen het sociaal domein. Daarbij is zowel aandacht voor preventie als voor repressie. Aanleiding voor het opstellen van het handhavingsbeleid sociaal domein is onder andere de meldingen van overlast van jongeren die in de binnenstad wonen.

“Het sociaal stelsel is belangrijk voor kwetsbare inwoners die ondersteuning nodig hebben. Een goed handhavingsbeleid zorgt voor draagvlak voor dit sociale stelsel. Door op een goede manier te handhaven worden kwetsbare inwoners beschermd tegen fouten die zij onbewust maken én kunnen inwoners en organisaties die het niet zo nauw nemen met wetten en regels aangepakt worden. Geld en zorg moet daar komen waar dat nodig is”, aldus wethouder Jan Peter van der Sluis.

In de plannen zijn een aantal concrete maatregelen uitgewerkt. Zo krijgen inwoners meer informatie over rechten en plichten bij een bijstandsuitkering, komt er een intern meldpunt bij de gemeente voor vermoedens van fraude, en wordt er naast de regionale toezichthouder een lokale toezichthouder Wmo /Jeugd aangesteld. Ook komt er een extra handhaver die oneigenlijk gebruik en fraude op het gebied van de Participatiewet (Pw) moet tegengaan.

Vooruitlopend op dit plan zijn er begin dit jaar al meerdere maatregelen genomen, er zijn extra kwaliteitseisen opgenomen in de gemeentelijke verordening voor het verstrekken van een pgb en wordt voorafgaand aan het verstrekken van een pgb een ‘bewuste keuze-gesprek’ gevoerd. Daarnaast is de regeling voor huisbezoeken door de gemeente vernieuwd. Verder wil de gemeente de contacten met het Wmo-toezicht, de Centrale Toegang en met Zorgkantoor optimaliseren. De gemeenteraad buigt zich volgens planning op 17 december 2020 over de plannen.

Preventie en repressie

Het beleidsplan is geschreven rond de zogeheten ‘cirkel van naleving’ die uit vier visie-elementen bestaat en als doel heeft om de naleving van regels te bevorderen en daarmee zorggeld daar te laten komen waar dat nodig is. Alle vier elementen in de cirkel moeten in voldoende mate aanwezig zijn en goed op elkaar afgestemd zijn om effectief en efficiënt te kunnen handhaven. De cirkel van naleving biedt een mix van preventie en repressie, in balans met elkaar. Hierbij geldt dat preventie voor repressie gaat, want voorkomen is beter dan genezen. Door op deze wijze te handhaven zal een besparing gerealiseerd worden doordat zorggeld minder misbruikt zal worden.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment