res

KAMPEN -  West-Overijssel levert een bijdrage aan de energietransitie door 1,8 TWh aan zonne- en windenergie op te gaan wekken. In 12 doelstellingen en afspraken heeft de regio vastgelegd hoeveel iedere gemeente bijdraagt en dat er regionaal wordt samengewerkt aan ruimtelijke kwaliteit, het beperken van maatschappelijke kosten, participatie over de gemeentegrenzen heen en het streven naar lokaal eigendom. De afspraken staan  in het Hoofdlijnenakkoord ‘Op weg naar de RES 1.0’.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 energie duurzaam opgewekt wordt als bijdrage aan de reductie van 49% CO2. In juni 2020 hebben 11 gemeenten, de provincie Overijssel en 4 waterschappen een concept Regionale Energiestrategie (RES) ingediend bij het Nationaal Programma. Dat is nu uitgewerkt in 12 doelstellingen en afspraken in het Hoofdlijnenakkoord. Dit Hoofdlijnenakkoord vormt de basis voor de Regionale Energiestrategie 1.0 van West-Overijssel en ligt ter besluitvorming voor bij de gemeenteraden, Staten en algemeen besturen van de waterschappen. 

Een stap in een langer proces

Het Hoofdlijnenakkoord is een stap in een reeks van stappen die West-Overijssel nog gaat zetten op weg naar 2030. Met de inbreng van de volksvertegenwoordigers wordt de komende maanden het Hoofdlijnenakkoord verder uitgewerkt in de RES 1.0. Die wordt opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraden, provinciale staten en algemeen besturen van de waterschappen. Op 1 juli wordt het ingediend bij het Nationaal Programma RES. Het Hoofdlijnenakkoord is te vinden op www.reswestoverijssel.nl/hoofdlijnenakkoord.

Een duurzame gemeente Kampen

Het hoofdlijnenakkoord ondersteunt de ambities die Kampen heeft met duurzame energie. Het college van Kampen heeft de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn. Van de 1,8 TWh van West-Overijssel gaat Kampen daarom 244 GWh opwekken. Daarvoor zijn de kaders vastgelegd in de bouwsteen Energie, die de Kampense gemeenteraad vorig jaar al heeft vastgesteld. In 2019 is er hierover met de gemeenteraad en de samenleving een energietop georganiseerd, er hebben stukken in de Brug gestaan en zijn er energiecafés in de dorpen georganiseerd. Zo hebben inwoners en ondernemers hun wensen, zorgen en ideeën voor locaties kunnen inbrengen. In de bouwsteen energie zijn de kaders opgenomen waaraan we toetsen of een project is toegestaan en dat zijn: ruimtelijke inpassing, maatschappelijke kosten, de koppeling van zo’n en wind, lokaal eigendom en netcapaciteit.

De gemeente bouwt straks de windturbines of zonnevelden niet zelf. Om straks ook tot daadwerkelijke opwek van wind- en zonne-energie te komen zijn initiatieven en investeringen voor nodig. Per project moeten vervolgens nog allerlei onderzoeken worden gedaan en wordt een participatieproces doorlopen. Voordat er een project gestart wordt heeft een ieder de mogelijkheid om erover mee te spreken. Dat kan ertoe ook toe leiden dat een locatie toch nog afvalt. Een andere belemmering is het elektriciteitsnet dat voor grote delen van Kampen op dit moment nog onvoldoende capaciteit heeft. Dit zijn naar verwachting slechts tijdelijke belemmeringen.’

Nog veel te doen

Er is al veel werk verzet: er zijn al diverse zonnedaken, zonneparken en windmolens in West-Overijssel en er zit nog een flink aantal aan te komen waar soms ook al een vergunning voor afgegeven is. Van de 1,8 TWh die West-Overijssel in 2030 zelf wil opwekken, wordt nu al 20% opgewekt en voor nog eens 20% bestaan concrete plannen. Dat betekent dat tot 2030 voor de resterende 60% nog plannen gemaakt en gerealiseerd moeten worden. West-Overijssel is dus goed op weg, maar heeft ook nog veel werk te verzetten.

De RES-regio West-Overijssel bestaat uit:

gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle, provincie Overijssel; waterschappen Waterschap Drents Overijsselse Delta, Vallei en Veluwe, Vechtstromen en Rijn & IJssel; netbeheerders Enexis Netbeheer, Rendo Netwerken en Coteq Netbeheer. De regio werkt samen met (vertegenwoordigers van) inwoners, energiecoöperaties, natuur- en milieuorganisaties, agrariërs, ondernemers, grondeigenaren en andere belanghebbenden.

Hoofdlijnenakkoord.pdf

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment