KAMPEN - Het college van B&W vraagt de gemeenteraad om in september voor de uitvoering van de decentralisaties op zes belangrijke beleidsthema's een keuze te maken. Deze thema's hebben onder andere betrekking op keuzevrijheid van inwoners en de voorwaarden waaronder Persoonsgebonden Budget (PGB) verstrekt wordt. Daarnaast informeert het college van B&W de gemeenteraad over de voortgang van de transitie in het sociaal domein, zoals de organisatie van de toegang tot ondersteuning en hoe continuïteit van zorg wordt geborgd.

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor bijna alle ondersteuning op het gebied van werk en inkomen, zorg, welzijn, opvoeding en jeugdzorg. Deze zogenoemde decentralisaties (Jeugdzorg, Awbz en Participatiewet) bieden kansen om op lokaal niveau de ondersteuning dichter en meer op maat bij de burger te organiseren. Binnen de drie nieuwe wetten hebben gemeenten de vrijheid hier invulling aan te geven. Hiertoe legt het college nu zes keuzes voor aan de raad, waarbij het college de bandbreedte schetst en haar voorkeur aangeeft.

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Zo zijn we als gemeente bijvoorbeeld wel wettelijk verplicht om een PGB te verstrekken, maar de manier waarop we hier invulling aan geven mogen we zelf bepalen. Kiezen we er als gemeente Kampen voor om een PGB aan iedereen te verstrekken of gaan we bepaalde voorwaarden stellen, waardoor wellicht doelgroepen geen gebruik (meer) kunnen maken van PGB? Het Kamper Kompas biedt inwoners een grote vrijheid in het kiezen van een zorgaanbieder. Samen met de inwoner stellen we op basis van maatwerk een plan van aanpak op. Voor de uitvoering hiervan kan de inwoner zelf de (informele) zorgaanbieder of zorgaanbieders kiezen. Het college stelt dan ook voor aan de raad om terughoudend te zijn in het verstrekken van een PGB en hier voorwaarden aan te stellen, bijvoorbeeld dat door de inzet van PGB de ondersteuning (aanzienlijk) goedkoper moet zijn dan de door de gemeente ingekochte ondersteuning in natura. Dit geldt met name ook voor informele zorg geleverd door het eigen netwerk.

Keuzevrijheid

Binnen het Kamper Kompas staat keuzevrijheid van de inwoner voorop. Ook als het gaat om het inkopen van zorg en ondersteuning. In het geval een inwoner zorg wil van een andere aanbieder dan waar de gemeente een overeenkomst mee heeft, dan willen we hem/ haar deze mogelijkheid bieden. Ook als die een hogere prijs rekent dan de aanbieders waar de gemeente een overeenkomst mee heeft. Het college stelt de raad dan ook voor om de inwoners hier maximale keuzevrijheid in te geven. Voorwaarde is wel dat die aanbieder akkoord gaat met de overeenkomst en dat de inwoner het verschil zelf bijlegt.

Naast bovengenoemde keuzes legt het college nog vier andere thema's voor aan de raad. Deze thema's hebben betrekking op: in welke mate een eigen bijdrage van inwoners wordt gevraagd, het vragen van een tegenprestatie van inwoners die financiële bijstand ontvangen, de overgang van bestaande cliënten en het opstellen van verordeningen.

Op zes andere thema's (nakomen van afspraken, maatwerkvoorzieningen, mobiliseren van Kamper Kracht, hanteren van een onderzoeksperiode, behoud van algemene voorzieningen en regionale samenwerking) is op basis van de uitgangspunten en kaders die de raad eerder heeft vastgelegd al een keuze gemaakt.

De raadscommissie Inwoners bespreekt op 9 september a.s. per thema welke keuze we als gemeente maken. Deze geven de richting en kaders aan waarbinnen we nieuwe taken vanaf 1 januari gaan uitvoeren. Eind van dit jaar stelt de gemeenteraad het definitieve beleid vast en de bijbehorende verordeningen.

Toegang tot ondersteuning

We krijgen er als gemeente veel nieuwe taken bij. Dit maakt het nodig dat we de toegang tot ondersteuning en de manier waarop we de ondersteuning organiseren anders vorm moeten geven.
Als gemeente bereiden we ons hier samen met álle betrokkenen al lange tijd op voor. Dit heeft geleid tot het Kamper Kompas. Een werkwijze die passend is voor Kampen en die uniek is in zijn soort, omdat de inwoner van het begin tot het eind aan het roer staat.

Verandering kost tijd. En die nemen we. Met het Kamper Kompas zijn we geleidelijk op weg naar een nieuw ondersteuningsstelsel per 2017. Aangezien de nieuwe taken al per 1 januari 2015 verantwoordelijkheid van gemeenten zijn, moeten we echter voor de korte termijn al concrete keuzes maken. Bijvoorbeeld over de toegang: waar kunnen inwoners op 1 januari terecht met hun vraag?

We willen dat inwoners op een logische plek met hun zorg- of ondersteuningsvraag terecht kunnen. Voor de nieuwe taken per 1 januari 2015 is in dit verband ook een keuze gemaakt. De gemeente Kampen heeft besloten de toegang in eerste instantie te organiseren via de bestaande en bekende punten: bij het Centrum Jeugd en Gezin (Wederiklaan 56 in Kampen) en de FrontOffice (stadhuis) van de gemeente. Dit betekent dat inwoners voor vragen en ondersteuning voor de jeugd het beste terecht kunnen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (Jeugdzorg) en voor vragen en ondersteuning over zorg, begeleiding, vervoer, werk en inkomen bij de FrontOffice van de gemeente (Wmo en Participatiewet).

Continueren zorg en ondersteuning

Landelijk is bepaald dat inwoners die al zorg en ondersteuning ontvangen deze na 1 januari 2015 behouden voor de afgesproken periode. Om bestaande zorg te kunnen voortzetten én om klaar te staan voor nieuwe cliënten is de gemeente op dit moment bezig met het inkopen van ondersteuning en maakt zij subsidieafspraken met partners. We proberen zoveel mogelijk om de zorg en ondersteuning die de inwoner op dit moment ontvangt, voort te zetten bij de huidige hulpverlener zolang de duur van de behandeling (indicatie) loopt. Ook kan samen met de inwoner nieuwe afspraken worden gemaakt over meer passende en effectieve ondersteuning indien gewenst. Inwoners die op dit moment zorg en ondersteuning ontvangen, worden in november op de hoogte gebracht wat de continuering van zorg en ondersteuning voor hen persoonlijk betekent.

Voor meer informatie kijk op www.kampen.nl/kamperkracht

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment