530482 333445356722241 1008826895 n

College wil meer helderheid van inspectie

KAMPEN - Het college heeft bezwaar ingediend tegen de eis van de inspectie SZW omdat zij vindt dat de eis ten onrechte aan de gemeente is opgelegd. College is van mening dat de inspectie onvoldoende onderzoek heeft verricht en onvoldoende onderbouwing geeft om het besluit te kunnen handhaven. Zij is dan ook van mening dat de impact van de situatie, de gewenste helderheid over feiten en verplichtingen en de financiële risico’s het noodzakelijk maken om het bezwaar in te dienen. Met het indienen van het bezwaar wil het college helderheid verkrijgen over wat er precies is gebeurd en over wat precies de verplichtingen van gemeente als opdrachtgever zijn. Het maken van een bezwaar betekent niet dat de gemeente (en de aannemer) geen uitvoering geven aan de eis. Gemeente en aannemer werken daarom onverminderd door aan het nieuwe uitvoeringsplan zodat in het belang van de omwonenden en alle betrokken partijen het werk zo spoedig mogelijk kan worden hervat. Uiteraard staan veiligheid en gezondheid van de werknemers op de bouwplaats en de omwonenden hierbij voorop.

College is van mening dat de inspectie ten onrechte stelt dat de gemeente de arbeidsomstandighedenwetgeving heeft overtreden. Bovendien is het niet of nauwelijks onderbouwd. Dat geldt ook voor de (vele) als feit gepresenteerde veronderstellingen en aannames, ondermeer als het gaat om het vrijkomen van stoffen, de blootstelling van medewerkers aan die stoffen en het (causale) verband met de gestelde ziekte van medewerkers. Ondanks herhaald verzoek ontving gemeente geen nadere onderbouwing, bijvoorbeeld in de vorm van onderzoeksrapportages, medische rapportages en/of verklaringen. Daarbij vindt het college ook de uitleg die de inspectie geeft aan het vermeende overtreden wetsartikel onjuist en ook de eis die de inspectie aan gemeente als opdrachtgever stelt niet correct. Verantwoordelijk wethouder Geert Meijering: “De situatie heeft grote impact gehad en kan die nog hebben op de betrokken medewerkers, bedrijven en omwonenden. Het college vindt daarom dat er voldoende aanleiding is om het ingediende bezwaar voort te zetten om zo mogelijk meer helderheid te verkrijgen over de feiten en de verplichtingen van de gemeente als opdrachtgever”. Met het indienen van het bezwaar wil het college tevens de grote financiële risico’s voor de gemeente beperken.

Gemeente heeft zich laten adviseren door diversie interne en externe juridische en veiligheidsadviseurs. Ook de diverse onderzoeken die in de afgelopen periode zijn uitgevoerd, zijn van belang in het kader van dit bezwaar, zoals het onderzoek van de heer Westmaas, onderzoek bodemluchtmetingen, onderzoek kwaliteit toplaag, onderzoek risico’s omwonenden, onderzoek kwaliteit partij naar depot afgevoerde grond en onderzoek kwaliteit partij afgevoerde grond en relatie met ziekte medewerkers/ zevers bij depot.

Vervolg

Zoals vermeld geven gemeente en aannemer wel uitvoering aan de eis om zo ten behoeve van omwonenden en betrokken partijen zo snel mogelijk te kunnen herstarten de bouw. Hiertoe werken zij samen aan een uitvoeringsplan/ werkplan. Belangrijke onderdelen voor het plan zijn de onlangs afgeronde onderzoeken en de paalmethodiek voor de resterende aan te brengen palen. Het is een methode die veilig en gezond kan worden uitgevoerd voor zowel de werknemers als de omgeving. Op basis van de onderzoeken en de paalmethode kan nu het uitvoeringsplan/werkplan worden uitgewerkt. Dit wordt nog eenmaal door een onafhankelijk deskundige getoetst om vervolgens ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de inspectie op basis waarvan de inspectie de stillegging kan opheffen.  

Voor de zomervakantie zal geen herstart van de bouw plaatsvinden. Voordat de bouw herstart wordt eerst een bewonersavond gehouden. Omwonenden zijn per brief geïnformeerd over de ontwikkelingen.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment