geld2pixabayKAMPEN - Het college van B&W heeft de begrotingsstukken voor 2018 aangeboden aan de gemeenteraad. Door het ingezette terughoudende beleid in de afgelopen jaren kan opnieuw een meerjarig structureel sluitende begroting worden aangeboden.

Vanwege de extra middelen van het Rijk, kunnen nog openstaande taakstellingen versneld afgebouwd worden en hoeft de eerder voorgestelde extra verhoging van de OZB niet-woningen (met name bedrijven) niet doorgevoerd te worden. Daarnaast is er sprake van een buffer van ruim € 20 miljoen voor het opvangen van eventueel toekomstige tegenvallers.

"Alles overziende is er dus sprake van een gezonde basis voor de nieuwe bestuursperiode na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018", aldus het college. Het college wijst daarbij wel op een aantal substantiële risico’s die juist de aanwezigheid van de genoemde buffer in de algemene reserve des te meer noodzakelijk maken. Zo worden de voortdurend fluctuerende uitkomsten van de Algemene uitkering Gemeentefonds en de grondexploitaties Reeve en Koekoek als risico genoemd.

Omdat de middelen van het Rijk hoger zullen uitvallen dan eerder werd voorzien, is er ten opzichte van de dit voorjaar vastgestelde Perspectiefnota sprake van aantal wijzigingen:

 • bijstelling pachtnormenbesluit leidend tot een lagere dividendopbrengst (in dit geval een voorgenomen pachtprijsverlaging);
 • afzien van extra OZB verhoging voor niet-woningen;
 • de OZB-tarieven woningen worden bevroren;
 • terugdraaien taakstellingen nieuw/bestaand beleid;
 • versnelling rentewijziging vanwege gewijzigde wet- en regelgeving.

Nieuw beleid

Voor het nieuwe beleid is overigens de lijn gevolgd van de dit voorjaar vastgestelde perspectiefnota. Middelen worden beschikbaar gesteld voor:

 • Versterking van de strategische communicatiefunctie om beter aan te sluiten op de open samenleving en om tot een meer omgevingsgerichte wijze van werken te komen.
 • Vervanging van bestaande bruggen door nieuwe (composiet) bruggen en het vervangen van de kabels en wielen van de stadsbrug.
 • Het groot schilderwerk van de stadsbrug.
 • Verhoging van het structurele onderhoudsbudget voor het onderhoud van de zogenaamde kunstwerken (bruggen en viaducten).
 • Vervanging van de parkeerautomaten in de binnenstad.
 • Het investeren in en versterken van de economische positie van onze gemeente via verlenging van het binnenstadsmanagement, het verbreden van de citymarketing en de versterking van ons profiel als nautische Hanzestad.
 • Uitbreiding van de Mgr. Zwijsenschool met zowel een permanente als tijdelijke voorziening.
 • Herstel van het schoolplein van de Prisma school.
 • Het verder vorm geven van de verzelfstandiging van het gemeentearchief in 2018
 • Het vrijmaken van middelen om te kunnen voldoen aan de verplichtingen van de regionale Omgevingsdienst.
 • Onder voorbehoud van de uitkomsten van een op te stellen evaluatie, geld reserveren om de Starterslening te verlengen tot eind 2018.
 • Voor de implementatie van de omgevingswet aanvullende middelen vrijmaken.
 • Flinke investeringen in ICT toepassingen op onder andere het gebied van de beveiliging en de privacy.

Tarieven

Het college heeft geprobeerd om de totale lastendruk voor de burger te beperken. Zo wordt de trendmatige verhoging van de OZB-tarieven woningen bevroren, blijft het vastrecht voor de Rioolrechten gelijk en blijven de Begrafenisrechten en de Hondenbelasting ongewijzigd.

Op het terrein van de afvalstoffenheffing is sprake van enkele actuele ontwikkelingen die de tarieven onder druk zetten. De belangrijkste daarvan is de ontwikkeling bij de PMD (plastic) scheiding. Doordat het aantal ledigingen als gevolg van de afvalscheiding echter sterk daalt kan de lastenverzwaring voor een gemiddeld huishouden toch beperkt blijven tot een stijging van afgerond  € 14,00 per jaar.

Besluitvorming raad

Op maandag 30 oktober is er een extra vergadering van de commissie Bestuur en Middelen over de begroting. De gemeenteraad buigt zich op donderdag 9 november (algemene beschouwingen fracties) en dinsdag 14 november (behandeling en besluitvorming begroting) over de begrotingsstukken.

Meer informatie

Alle begrotingsstukken zijn vanaf dinsdag 10 oktober te downloaden via www.kampen.nl.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment