Kampen2

KAMPEN - Het college van B&W gaat onderzoek doen naar de uitbreidingsmogelijkheden voor woonwagenstandplaatsen in de gemeente Kampen. De reden hiervoor is dat er veel woningzoekenden op de wachtlijst staan en er onvoldoende aanbod is van woonwagenstandplaatsen. Ook wordt onderzocht wat de behoefte is aan extra woonwagenlocaties. Het college stelt de gemeenteraad voor om hier onderzoeksbudget beschikbaar voor te stellen en in te stemmen met het plan van aanpak voor de uitbreiding van woonwagenlocaties. Er worden dertien locaties voorgelegd aan de raad met een lijst van criteria die het college wil hanteren bij de keuze voor drie nader te onderzoeken locaties.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kamaf

KAMPEN -  Van 5 oktober tot 16 november is de Kamperstraatweg (N763) afgesloten voor doorgaand autoverkeer. De afsluiting is nodig om werkzaamheden aan het fietspad te kunnen uitvoeren. Het werk wordt uitgevoerd in opdracht van  Provincie Overijssel. Het fietspad langs de Kamperstraatweg is toe aan groot onderhoud. Ook worden andere werkzaamheden aan het fietspad uitgevoerd, zoals de verbreding naar 2,5 meter en het planten van meer bomen langs het fietspad.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN -  Het college van B&W wil nieuwe water- en stroomvoorzieningen realiseren aan het bovenstroomse deel van de IJsselkade voor riviercruiseschepen. De huidige voorzieningen zijn verouderd. Riviercruiseschepen hoeven dan niet langer gebruik te maken van eigen dieselgeneratoren die stank- en geluidsoverlast veroorzaken, maar kunnen gebruik maken van walstroom. Met deze milieuvriendelijke investering komt het college tegemoet aan klachten van omwonenden van de IJsselkade. Ook zorgen de nieuwe voorzieningen er voor dat Kampen aantrekkelijk blijft voor rederijen om aan te meren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN -  Op maandag 28 september wordt een begin gemaakt met het verzagen van het hout afkomstig van een van de middeleeuwse Stadsbruggen. Dit hout wordt gebruikt voor de leuningen van enkele nieuwe bruggen in Het Groene Hart. In 2016 werden bij werkzaamheden in de IJssel palen aangetroffen die afkomstig blijken te zijn van een van de middeleeuwse Stadsbruggen. De palen zijn overgedragen aan verschillende organisaties in Kampen, onder andere aan de Natuurspeelplaats naast kinderboerderij Cantecleer.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - In november begint de gemeente met omvormingen in het openbaar groen. Op sommige plaatsen wordt het gras voortaan niet meer wekelijks gemaaid, maar slechts enkele malen per jaar. Op andere plaatsen worden oude heestervakken vervangen door nieuwe, bloemenrijke beplanting of door gras. Zo wil de gemeente meer biodiversiteit in de openbare ruimte krijgen. Ook helpt het om de onderhoudskosten van groen binnen de begroting te houden. De uitvoering van deze aanpassingen wordt verspreid over twee jaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis

KAMPEN -  De gemeenteraad houdt op donderdag 24 september in de raadzaal van het stadhuis een raadsspreekuur van 19.00 tot 19.30 uur. Dat gebeurt voor het eerst weer fysiek in de raadzaal. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

119799748 3672017509531659 5610705705423941325 n

KAMPEN - Het Kleemanspontje in het Ganzendiep is tijdelijk buiten gebruik. Door plantengroei loopt het pontje vast met het risico dat gebruikers halverwege vast komen te zitten. Zodra de situatie het toelaat wordt het pontje weer in gebruik genomen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

onder

KAMPEN -  Woningcorporaties Beter Wonen en deltaWonen, De Kern maatschappelijke dienstverlening, het samenwerkingsverband Financiën op Koers en gemeente Kampen hebben op donderdag 17 september het uitgebreide convenant Vroeg Eropaf getekend. Hiermee spreken partijen opnieuw de intentie uit om zich samen in te spannen voor het bieden van hulp en ondersteuning aan huurders met een beginnende huurachterstand.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

17862646 1150123058443376 7884134389511736348 n

KAMPEN -  Het college van b en w wil een Europese aanbesteding starten voor de meerjarige exploitatie van zwembad De Steur. Een voorstel hiervoor legt het college voor aan de gemeenteraad. Het contract met de huidige exploitant, Sportfondsen Kampen loopt per 31 oktober 2020 af. Een Europese aanbestedingsprocedure doorlopen kost veel tijd, gemiddeld 8 tot 10 maanden. Het college wil daarom mandaat van de gemeenteraad om op zoek te gaan naar een tijdelijke exploitant voor het zwembad tot 1 januari 2022, zodat het zwembad in de tussentijd open kan blijven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN -   Medewerkers van Heibedrijf Van Dieren verrichtten van 2 tot en met 16 december 2016 hei- en koppensnelwerkzaamheden voor de bouw van parkeergarage Buitenhaven in Kampen. Een week na afronding van de werkzaamheden vernam de gemeente Kampen via de media dat drie bij eerdergenoemde werkzaamheden betrokken medewerkers van Heibedrijf Van Dieren ziekteverschijnselen vertoonden. In maart 2017 stelde het heibedrijf de gemeente hiervoor aansprakelijk. Uit toxicologisch onderzoek blijkt nu dat er geen relatie is aangetoond tussen de mogelijke diagnoses en de blootstelling die tijdens het heien en koppensnellen kan hebben plaatsgevonden. Op basis van deze conclusie heeft de verzekeraar van de gemeente de aansprakelijkstelling door Heibedrijf Van Dieren afgewezen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN -  Meer recreatie op en om het water? Voorrang voor watersporters? Of juist ruimte voor nieuwe natuur? U kunt hier binnenkort over meepraten en denken! De gemeente heeft voor het gebied Ganzendiep (ruwweg van het Gat van Seveningen tot aan Grafhorst) drie scenario’s geschetst. Aan de hand van deze scenario’s willen we graag met u van gedachten wisselen over wenselijke of juiste onwenselijk ontwikkelingen in het gebied.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

GRAFH

GRAFHORST  -  Vanochtend (woensdag 16 september) heeft wethouder Jan Peter van der Sluis het bord ‘Rookvrij’ bij de School met de Bijbel ‘Het Visnet’ te Grafhorst onthuld. Hiermee laten de scholen in gemeente Kampen zien dat ze op weg zijn naar een rookvrije generatie.  

Wethouder Van der Sluis:: “Gelukkig zijn er steeds meer rookvrije plekken in onze gemeente. Ik ben blij dat veel scholen en andere plaatsen waar kinderen komen deze stap zetten. Per 1 januari 2020 is de gemeente Kampen zelf een rookvrije organisatie. Ook wij willen onze bezoekers en medewerkers beschermen tegen ongewenst meeroken. Met het rookvrij maken van de schoolterreinen is weer een belangrijke stap gezet richting een rookvrije generatie in 2040’’.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN -  Woningcorporaties Beter Wonen en deltaWonen, De Kern maatschappelijke dienstverlening, het samenwerkingsverband Financiën op Koers en gemeente Kampen tekenen op donderdag 17 september 2020 het uitgebreide convenant Vroeg Eropaf. Hiermee spreken partijen opnieuw de intentie uit om zich samen in te spannen voor het bieden van hulp en ondersteuning aan huurders met een beginnende huurachterstand.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

KAMPEN -  De bezuinigingen op het ‘sociaal domein’ bij de gemeente Kampen liggen op koers. Dat blijkt uit de rapportage over het tweede kwartaal, die het college van b en w vandaag ter bespreking aanbiedt aan de gemeenteraad. “In vervolg op de eerste kwartaalrapportage zijn we opnieuw voorzichtig positief over de financiële resultaten binnen het sociaal domein. We boeken vooruitgang maar we zijn er nog niet”, laat wethouder Jan Peter van der Sluis weten. Er ligt een taakstelling om dit jaar in totaal 1,1 miljoen euro te bezuinigen. “We liggen goed op koers, we liggen voor dit jaar zelfs een beetje voor. We zien positieve ontwikkelingen specifiek op het domein Jeugd. De maatregelen die we genomen hebben in het actieprogramma zorgen ervoor dat we grip hebben op de kosten. Daardoor verwachten we een positiever beeld van het financieel resultaat in het derde kwartaal.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN -  De gemeente Kampen vindt het belangrijk dat de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) om mensen blijft draaien. Juist nu de zorg verandert. Met de online vragenlijst kunnen (ex)cliënten en mantelzorgers aangeven wat er goed gaat en wat er beter kan. De gemeente gebruikt de uitkomsten om nog beter aan te sluiten op de wensen van inwoners. De uitkomsten dragen dus bij aan het verbeteren van de zorg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

3001 33e03579b3c759e31e37771fb6d90cb4

KAMPEN -  Op maandag 14 september 2020 is aannemer Ploegam in opdracht van de VOF Reeve-Kampen gestart met bouwrijpwerkzaamheden in Reeve. Deze werkzaamheden zijn nodig om Reeve te kunnen bouwen.Twee scheppen zijn op maandagochtend symbolisch overgedragen aan Ploegam door wethouder Holtland en de heer Bossink, regiodirecteur van BPD (Bouwfonds Property Development). Deze scheppen staan symbool voor het tijdelijk overdragen van Reeve aan Ploegam, zodat Ploegam vanaf dit moment aan de slag kan met de bouwrijpwerkzaamheden in het gebied. "Fijn dat aannemer Ploegam vandaag is gestart met het bouwrijp maken van de grond in Reeve. zodat er in dit prachtige gebied straks huizen gebouwd kunnen worden", aldus wethouder Holtland.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IJSSELMUIDEN -  Het college van burgemeester en wethouders heeft op advies van de ‘selectiecommissie Erfgoedprijs’ besloten om de Erfgoedprijs Zwolle-Kampen uit te reiken aan de eigenaar van het tuinhuis in IJsselmuiden, waar de praktijk voor natuurgeneeskunde Merula gevestigd is. De eigenaren lieten dit tuinhuis aan de Burgemeester van Engelenweg 92A verbouwen op basis van een bijzonder ontwerp door SEC architecten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

reeve

KAMPEN - Op maandag 14 september wordt gestart in Reeve met het bouwrijp maken van de grond. Wethouder Holtland en de heer Bossink van gebiedsontwikkelaar BPD (Bouwfonds Property Development) verrichten samen met Ploegam om 9.00 uur hiervoor de openingshandeling in het gebied Reeve.

Op 24 december 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Reeve. Het bestemmingsplan is onherroepelijk vastgesteld. Dit betekent dat het dorp Reeve gebouwd mag worden. Om Reeve te kunnen bouwen zal de grond eerst bouwrijp gemaakt moeten worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN -  Op zaterdag 26 september stond de vijfjaarlijkse Kamper Veteranendag gepland. Deze dag kan dit jaar door de coronacrisis helaas niet doorgaan.

De Veteranendag is uitgesteld naar volgend jaar in juni.

Schrijf reactie (0 Reacties)

brugkam

KAMPEN -  In september wordt er onderhoud en groot onderhoud aan de Stadsbrug verricht. Weggebruikers ondervinden hier hinder van. Wat de werkzaamheden inhouden, lees u hieronder. Vanaf 14 september worden de 250 armaturen die in de brugleuning van de Stadsbrug zijn gemonteerd, voorzien van duurzame led-verlichting. Deze klus neemt ongeveer drie weken in beslag. Sindsf donderdag 10 september totdat de werkzaamheden zijn afgerond, brandt daarom de verlichting in de avond en de nacht niet. Om veilig te kunnen werken, wordt een klein deel van het fietspad afgezet. Het fietspad wordt hierdoor smaller.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)