afvalgft

KAMPEN - Let erop dat u uw container of zak alleen op de inzameldag aan de straat zet, voor half 8 ’s ochtends. Voor het afval in minicontainers geldt dat deze naast elkaar moeten worden geplaatst met 20 cm tussenruimte. Gebeurt dit niet, dan kan de grijparm van de vuilniswagen ze niet oppakken. Denkt u er ook aan de container op minimaal 50 cm afstand van auto’s, schuttingen, lantaarnpalen en andere obstakels te plaatsen? 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - U bent van harte welkom bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Kampen op dinsdag 8 januari in de hal van het stadhuis, Burgemeester Berghuisplein 1. De receptie begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur.

De nieuwjaarsreceptie staat in het teken van onderlinge ontmoeting tussen u als inwoner en anderen die actief zijn in verenigingen, bedrijven, instellingen en ons gemeentebestuur. Iedereen is hartelijk welkom! Elk jaar geeft de burgemeester in zijn toespraak gericht aandacht aan een bepaald aspect in de samenleving. Dat doet hij rond 20.00 uur.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

IJSSELMUIDEN - Bewoners aan de Plasweg in IJsselmuiden ervaren hinder van geluid en trillingen door  zwaar verkeer op de Plasweg. De gemeente wil inzicht in de hoeveelheid zwaar verkeer op de Plasweg en de mate waarin sprake is van doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer. Dat inzicht wordt verkregen door het plaatsen van camera’s op drie plaatsen aan de Plasweg (nabij de Grafhorsterweg, Koekoeksweg en Burgemeester Visserweg) voor een week. Het verkeersonderzoek wordt uitgevoerd om de verkeersveiligheid en/of de instandhouding van de weg te verzekeren en om bruikbaarheid van de weg te waarborgen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

rijkswaterstaat

KAMPEN - Rijkswaterstaat werkt tot het voorjaar van 2019 aan het groenonderhoud aan de oevers van de IJssel. In bijna alle gemeenten langs de IJssel vinden werkzaamheden plaats. Het gaat om het snoeien en kappen van bomen en struiken vanaf de oever tot twee meter landinwaarts. Groenonderhoud draagt bij aan waterveiligheid en bereikbaarheid.

Meer informatie kunt u vinden op www.rijkswaterstaat.nl, zoekwoord groenonderhoud

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

marmerentrap 300

KAMPEN - Bent u eigenaar van een monument in Kampen? Noteert u dan 29 januari alvast in uw agenda. Op dinsdagavond 29 januari organiseert de gemeente Kampen een informatieavond over het duurzaam maken van monumenten. De bijeenkomst is speciaal bedoeld voor eigenaren van monumenten in de binnenstad van Kampen. Diverse landelijke en lokale experts geven presentaties en beantwoorden vragen op een informatiemarkt. Tijdens de avond worden Erfgoed Energiescans verloot. De avond start om 20.00 uur (inloop 19:45 uur) en duurt tot 22.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - In verband met kerst is het stadhuis gesloten van 24 t/m 26 december. Op donderdag 27 december kunt u er weer terecht

Voor veel producten en informatie kunt u ook terecht op www.kampen.nl

Schrijf reactie (0 Reacties)

48390854 2308166369250120 2327696331096719360 o

KAMPEN - Woensdagavond 19 december opende wethouder Geert Meijering samen met de heer Selles, betrokken omwonende en lid van de klankbordgroep, in aanwezigheid van de direct omwonenden en betrokken partijen de nieuwe parkeergarage Buitenhaven. Vanaf vandaag, donderdag 20 december, kan er geparkeerd worden in de parkeergarage, die ruimte biedt aan 220 auto’s. Parkeren is gratis. Ook komen er oplaadpunten voor elektrische/ hybride auto’s.

Ondanks de nog lopende discussies met een aantal betrokken partijen, zijn gemeente en aannemer Hegeman blij dat de garage nog voor de Kerst in gebruik kan worden genomen en dat er een einde komt aan een onzekere periode en de overlast voor omwonenden die de stilstand en de bouw hebben veroorzaakt. Vanavond werd hier samen met de buurt in Kerst in oud Kampen sferen bij stil gestaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

afvalin

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN - De veranderingen in de zorg hebben tot gevolg dat mensen langer thuis blijven wonen. Dit vraagt meer van de omgeving van zorgvragers. Ook de rol van mantelzorgers en vrijwilligers bij de ondersteuning wordt steeds groter. Daarom is landelijk een model ontwikkeld op de vier doelen voor mantelzorgondersteuning: Vinden, Versterken, Verbinden en Verlichten. De gemeente Kampen sluit hierop aan bij de ontwikkeling van haar lokale mantelzorgbeleid.

Op basis van het landelijke model is in 2015 voor de eerste keer in Kampen een mantelzorgscan uitgevoerd. In 2018 is deze scan herhaald. Doel van deze scans is te achterhalen wat de gemeente op het gebied van mantelzorgondersteuning al (goed) doet, wat nog blijft liggen en te kijken op welke manier mantelzorgers beter ondersteund en gewaardeerd kunnen worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Eind 2017 is in de gemeente Kampen op verzoek van de gemeenteraad  onderzoek  gedaan naar alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in de gemeente Kampen. De onderzoeksresultaten zijn besproken met belanghebbenden als jongeren, ouders en professionele organisaties. Gezamenlijk is bekeken welke maatregelen effectief zijn om jongeren bewust te maken van de gezondheidsrisico’s bij overmatig alcoholgebruik en drugsgebruik. Dit is vastgelegd in een Plan van Aanpak.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Lekker Bezug zadelhoes 1

KAMPEN -  In de binnenstad van Kampen zijn onvoldoende voorzieningen voor het parkeren van fietsen. Hierdoor ontstaan er onveilige situaties omdat fout geparkeerde (brom)fietsen de toegang voor hulpdiensten blokkeren en de toegankelijkheid van de binnenstad belemmeren. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten dat er een fietsparkeerplan voor de binnenstad moet komen om ervoor te zorgen dat de binnenstad goed toegankelijk en gastvrijer wordt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Op 1 januari 2019 komt het zogeheten aanwijzingsbesluit cameratoezicht in de binnenstad van Kampen van rechtswege te vervallen en daarmee ook de grondslag voor het hebben van cameratoezicht. De camera’s in de binnenstad hebben hun nut bewezen. Burgemeester Koelewijn heeft daarom besloten het aanwijzingsbesluit cameratoezicht voor de duur van vijf jaar te verlengen. Ook heeft Koelewijn besloten om cameratoezicht op één locatie uit te breiden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kerstboom

KAMPEN - De gemeente Kampen organiseert op donderdagmiddag 3 januari 2019 de inleveractie van kerstbomen. Voor elke ingeleverde boom krijg je € 0,50 en een lootje. Hiermee maak je kans op één van de drie prijzen (cadeaubonnen).

Lever je daarom de kerstboom van 13.00 uur tot 15.30 uur in op een van de volgende plaatsen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Voor Kerst in Oud Kampen op zaterdag 22 en zondag 23 december zijn diverse verkeersmaatregelen nodig.

Welke dat zijn, leest u hieronder.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - De gemeente Kampen is verantwoordelijk voor  de zorg en ondersteuning voor haar inwoners, zoveel mogelijk dichtbij en op maat. Bij de uitvoering van deze taken kan het zijn dat niet iedereen altijd tevreden is. In dat geval kunnen inwoners van de gemeente Kampen sinds 2016 met hun vragen en zorgen terecht bij de sociaal ombudsvrouw Callista Bos. Tijdens de raadsvergadering van 13 december heeft de gemeenteraad van Kampen ingestemd met een verlenging van de functie voor twee jaren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vuilnisbak

KAMPEN - Rond de feestdagen zijn veel routes gewijzigd. De gft-ronde wordt in de week na de jaarwisseling overgeslagen.

Vergeet dus niet om de gft-container in de week voor Kerst aan de straat te zetten als u wilt dat die geleegd wordt.

Schrijf reactie (0 Reacties)

nelkbus

KAMPEN - In de commissie Bestuur en Middelen van 6 december is onderstaande lijst besproken. De lijst is gemaakt aan de hand van de volgende criteria:

- In het verleden was deze locatie al een hotspot/buurtinitiatief;
- Er is draagvlak in de buurt;
- Beheersbaar ten aanzien van veiligheid en overlast;
- Bereikbaar voor hulpdiensten en BOR;
- Het gaat om een groep schutters, geen individu;
- Niet in de buurt bij speeltuinen, winkelcentra en verzorgingshuizen

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN -  Op 11 december heeft het vierde ontwerpatelier Bolwerk-Buitenwacht plaatsgevonden. Daar werd door de gemeente het concept-voorontwerp gepresenteerd en de aanwezigen, grotendeels omwonenden van Bolwerk-Buitenwacht, konden daar op reageren. Het concept-voorontwerp voor het gebied Bolwerk-Buitenwacht is het resultaat van wat er in de vorige ontwerpateliers is besproken. De opdracht voor dit project is om een ruimtelijke kwaliteitsimpuls te geven aan het gebied door het opnieuw in te richten. Daarbij moet rekening worden gehouden met een aantal opgaven, zoals een goede afwatering en waterberging, de inpassing van 300 autoparkeerplaatsen (en een reservering voor 30 autoparkeerplaatsen extra), een parkeervoorziening voor 1.800 fietsen, een goede verkeersafwikkeling voor alle verkeersdeelnemers: auto’s, bussen, fietsen, voetgangers, inpassing en vormgeving van de voormalige schans, goede toegankelijkheid van het station, enz. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN -  In oktober 2018 is het Evaluatierapport Evenementen van Eventbroker gepresenteerd waarin 10 aanbevelingen staan om de kwaliteit van Kamper evenementen verder te verbeteren. Deze aanbevelingen zijn gericht aan de gemeente, Kampen Marketing, het Evenementenplatform Kampen, ondernemers en organisatoren. Het college heeft nu bepaald welke vervolgstappen de gemeente Kampen gaat zetten. Naar aanleiding van de Internationale Hanzedagen die in 2017 in Kampen plaatsvonden, zijn ruim 50 betrokkenen bij evenementen in Kampen geïnterviewd. Belangrijkste doel is de positieve samenwerking, het enthousiasme en de energie die tijdens de Hanzedagen door alle betrokkenen gevoeld werd, vast te houden. De 10 aanbevelingen geven handvatten om dit doel te bereiken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vuilnisbak

KAMPEN - De afvalkalender voor 2019 is beschikbaar! U kunt de kalender bekijken via www.mijnafvalwijzer.nl of via de app AfvalWijzer. Door aanpassingen in de routes zijn er een aantal dingen veranderd. Mogelijk worden pmd, papier of gft op een andere dag  opgehaald dan u gewend bent. Ook in de loop van het jaar kunnen er nog data veranderen, dus check uw afvalwijzer met regelmaat.

Om goed op de hoogte te blijven, kunt u alerts instellen via de Afvalwijzerapp. Die herinneren u aan de juiste inzameldag.

Schrijf reactie (0 Reacties)