zien

KAMPEN - In de week tegen de kindermishandeling van 18 tot en met 24 november presenteert de gemeente Kampen in het stadhuis de foto-expositie ‘Ik maak het verschil, jij ook?’ De foto’s staan opgesteld in de hal van het stadhuis en zijn tijdens openingsuren te bezichtigen. Elke foto gaat vergezeld van een persoonlijke boodschap over de essentie van signaleren en handelen bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

KAMPEN - Na de algemene beschouwingen van dinsdag 12 november heeft de gemeenteraad op donderdag 14 november de meerjarenbegroting 2020-2023 en de Programmabegroting 2020 vastgesteld. Daarin is een pakket van bijna 8 miljoen euro aan bezuinigingen verwerkt. De meest in het oog springende maatregelen zijn de verhoging van de OZB voor inwoners en bedrijven, bezuinigingen op het sociaal domein, een taakstelling voor de vijf grote culturele instellingen in Kampen (Stadsgehoorzaal, Quintus, de bibliotheek, het Stedelijk Museum Kampen en het Stadsarchief) en een taakstelling voor de gemeentelijke organisatie. Daarentegen zijn enkele andere bezuinigingsvoorstellen door de gemeenteraad teruggedraaid.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

markt

KAMPEN - De maandagmarkt in Kampen wordt in ieder geval tot 2023 door de gemeente Kampen georganiseerd. Marktondernemers geven na een gezamenlijke verkenning de voorkeur aan organisatie van de markt door de gemeente. Dat is de uitkomst van een onderzoek naar een toekomstbestendige markt in de gemeente Kampen. Aanleiding voor het onderzoek was de motie ‘Marktgelden Maandagmarkt’ van Gemeente Belang Kampen, GroenLinks, Kampen Sociaal en PvdA uit 2018. Het onderzoek werd begeleid door Stichting De Markt van Morgen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Het (brom)fietspad langs de Europa allee bij het Hoornbeeck college wordt aangepast. Dit was tot nu toe de enige rotonde waarbij de (brom-)fietsers voorrang moeten geven aan het overige verkeer. Dat geeft onduidelijkheid. Het (brom-)fietspad wordt verlegd, waardoor meer duidelijkheid en eenduidigheid ontstaat.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN- Het college van de gemeente Kampen heeft op 12 november jl. binnen het Veiligheidsbeleid, het Plan van aanpak Ondermijning vastgesteld als leidraad voor de acties die de komende jaren worden ondernomen om Ondermijning in de gemeente tegen te gaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

BAL

KAMPEN - Het Kamper Sportakkoord 2019-2021 is klaar! Het afgelopen jaar is samen met meer dan honderd betrokkenen intensief gewerkt aan deze lokale variant van het nationaal sportakkoord. Een Kamper Sportakkoord dat niet alleen van de gemeente is, maar juist van en voor alle inwoners die de sport een warm hart toedragen. Samen is bepaald wat er de aankomende jaren op sportief vlak mag gebeuren. Met als resultaat zes deelakkoorden; met duidelijke ambities en concrete acties. Het Sportakkoord verbindt mensen en organisaties, zet aan tot samenwerken en uitvoering. Het inspireert en daagt uit en sluit aan bij de lokale ambities. Daarnaast maakt deze hoofdlijnenvisie de organisatie en de financiën van de sport toekomstbestendig.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

jeugd

KAMPEN - De kosten voor jeugdhulp stijgen jaar na jaar. In 2017 is landelijk in totaal 18,9% meer uitgegeven voor de jeugd dan begroot. Ook in onze regio en in de gemeente Kampen zijn de kosten voor de jeugdhulp gestegen. Om inzicht te krijgen in de oorzaak van de kostenstijging, heeft het college een nadere analyse uitgevoerd en informeert zij de gemeenteraad hierover. Doel van deze kostenanalyse is, naast landelijk/ regionaal niveau, tevens op lokaal niveau ontwikkelingen/ trends te traceren. Verkregen inzichten bieden mogelijk handvatten om vooraf te sturen op het gebruik van jeugdzorg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kaart

KAMPEN - In juli besloot de gemeente het benedendek van de parkeergarage Buitenhaven af te sluiten vanwege lekkage. Dit om eventuele schade van lekwater aan geparkeerde auto’s te voorkomen. De afgelopen periode heeft de gemeente samen met de aannemer gezocht naar een oplossing om de lekkage van de parkeergarage te verhelpen. Dit is een lastige opgave waar meer tijd voor nodig is. Om de parkeergarage nog voor de winter open te kunnen stellen, is gekozen voor een (tijdelijke) maatregel om het lekken tegen te gaan. Er worden twee stroken waterdichte coating op het bovendek aangebracht (zie afbeelding).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN  Afgelopen jaren hebben bewoners mee gepraat over de viering van oud en nieuw. Samen met de politie, veiligheidsregio IJsselland en Stichting Welzijn in Kampen is er gezorgd voor een plan van aanpak met duidelijke regels voor onder andere het melkbusschieten, het gebruik van vuurtonnen en de locaties van vreugdevuren. Dat plan wil burgemeester Koelewijn, net als vorig jaar, graag met u bespreken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

74581516 2844191025647649 8765853776679534592 o

KAMPEN - Zaterdagochtend 26 oktober gaan zo’n 60 vrijwilligers van vier sport- en cultuurverenigingen uit Kampen het zwerfafval langs de IJssel opruimen. De verenigingen krijgen hiervoor een bijdrage voor hun clubkas. Plastic flesjes, piepschuim en sigarettenfilters: wie een wandeling langs de IJssel maakt, ziet overal afval liggen. Als dat niet wordt opgeruimd, belandt het afval in de rivieren en uiteindelijk in de zee. Daar richt plasticsoep veel schade aan het zeeleven aan. Daarom sluit gemeente Kampen zich aan bij het riviernetwerk Schone IJssel. Wethouder Jan Peter van der Sluis trapt de opruimactie om 9.00 uur af.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN- Het college heeft zowel beleidsmatig als financieel een stevig fundament gelegd voor een evenwichtige begroting voor de komende jaren. Ondanks dat het college geconfronteerd werd met de grootste bezuinigingsopgave in de geschiedenis van de gemeente, is het gelukt om een duurzaam sluitende begroting te presenteren. Uitgangspunten zijn de tekorten op het sociaal domein terug te dringen en de bezuinigingen zoveel mogelijk evenwichtig te verdelen en toch zoveel mogelijk ambities uit te voeren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

zonnepanelen

KAMPEN -  De Gemeente Kampen vindt het belangrijk om uw mening te horen over grootschalige opwek van zonne- en/of windenergie. Hoe kijkt u hier tegenaan? Waar zouden windmolens kunnen komen? En waar wilt u geen zonneparken zien? Wat zijn belangrijke zaken waar we volgens u rekening mee zouden moeten houden? Praat mee in het Kamper Energiecafé  De energiecafés worden in verschillende locaties gehouden, maar staan open voor alle inwoners van de gemeente Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Op zaterdagavond 26 oktober 2019 dooft de gemeente Kampen tussen 20.00 en 22.00 uur de fietspadverlichting aan de Balgweg op Kampereiland en de aanschijnverlichting van zowel de Koornmarktspoort als van het pand ‘Keteldiep’ aan de IJsselkade 86 in Kampen. Met deze actie sluit de gemeente zich aan bij het jaarlijks evenement de Nacht van de Nacht dat dit jaar voor de 15e keer wordt georganiseerd in Nederland.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

72552539 2825177644215654 7594474585693618176 n

IJSSELMUIDEN - De kruising Veilingweg-Oosterholtseweg is afgesloten op 23 oktober voor het aanbrengen van donkerrood asfalt. Hierdoor valt op dat deze kruising bijzonder is: op de Veilingweg rijdt veel (vracht-)verkeer en op de Oosterholtseweg veel fietsers.

Ook worden de drempels verwijderd. Aanwonenden bij het kruispunt bleven last houden van geluid en trilling, ondanks de aanpassingen die aan de drempels zijn gedaan.

Schrijf reactie (0 Reacties)

72380602 2825230980876987 5075281283664314368 o

KAMPEN -  Tussen 16 oktober en 20 december is er geen verkeer mogelijk op de Oostzeestraat. Aan de Oostzeestraat in de Hanzewijk worden volgend jaar nieuwe woningen gebouwd. Voordat de bouw van start kan gaan, moeten de riolering en nutsvoorzieningen worden aangelegd. Deze werkzaamheden zijn gepland tussen 16 oktober en 20 december 2019. Tijdens deze periode is de Oostzeestraat in beide richtingen afgesloten en wordt het verkeer omgeleid via de Oranjesingel, 3e Ebbingestraat en Flevoweg. De stadsbus gebruikt dezelfde omleidingsroute. De omleiding wordt ook met borden langs de weg aangegeven. Verkeer uit de Hanzewijk kan de wijk bereiken via de Dr. Damstraat. Het Gezondheidscentrum is bereikbaar via de Hanzelaan. De éénrichtingsroutes op de Hanzelaan en de Koning Abelsingel worden tijdelijk opgeheven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Donderdag 10 oktober hielden Veiligheidsregio IJsselland en haar crisispartners in de brandweerkazerne van Kampen een crisisoefening ter voorbereiding op mogelijke rampen en crises. Er werd een overstromingsscenario geoefend. Uniek aan deze oefening was dat de deelnemers oefenden met nieuwe technologie van het Europese IN-PREP project:  het Mixed Reality Preparedness Platform (MRPP).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IJSSELMUIDEN - Op vrijdagavond 11 oktober reikte burgemeester Bort Koelewijn een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer René Vermeij. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse korpsavond van de brandweer IJsselland. De heer Vermeij neemt op deze avond afscheid en wordt beloond voor zijn jarenlange vrijwillige inzet. De heer Vermeij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

zonnepanelen

KAMPEN -  De Gemeente Kampen vindt het belangrijk om uw mening te horen over grootschalige opwek van zonne- en/of windenergie. Hoe kijkt u hier tegenaan? Waar zouden windmolens kunnen komen? En waar wilt u geen zonneparken zien? Wat zijn belangrijke zaken waar we volgens u rekening mee zouden moeten houden? Praat mee in het Kamper Energiecafé  De energiecafés worden in verschillende locaties gehouden, maar staan open voor alle inwoners van de gemeente Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DSCF9923zwerf

KAMPEN - Zo’n honderd kinderen hebben afgelopen zaterdag meegedaan met de actie 'Red de wereld van zwerfafval'. Doe ook mee en haal 12 en 19 oktober tussen 11.00 en 14.00 uur een grijper op bij IJVV, DOS Kampen of kinderboerderij Cantecleer.

Lever je gevonden zwerfvuil in voor duiten & stempels en maak kans op mooie prijzen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

auto

KAMPEN - Om de rijvaardigheid en de kennis van de nieuwe verkeersregels van 50+’ers op te frissen organiseert de gemeente Kampen, samen met enkele rijschoolhouders, een vrijwillige 'rijvaardigheidstoets voor 50+’ers. Deze wordt op vrijdag 8 november georganiseerd. De situatie in het verkeer is in de loop der tijd erg veranderd. Het verkeer is veel drukker geworden en er zijn nieuwe verkeersregels ingevoerd. Daarnaast neemt op hogere leeftijd de kans toe op afname van gehoor-, gezichts-, reactie- en concentratievermogen. Dit betekent niet dat u als 50+’er niet meer op een goede manier kunt deelnemen aan het verkeer, maar door de verkeersdrukte, de nieuwe verkeersregels en eventuele lichamelijke veranderingen kan het voor u wel een stuk lastiger zijn geworden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)