54518473 2444281642305258 5675797013921267712 o

KAMPEN  - U bent op zaterdag 30 maart van harte welkom om gratis compost op te halen tijdens de landelijke compostdag. Met deze actie worden inwoners bedankt voor hun inspanning om het gft goed te scheiden! Alleen goed gescheiden gft kan worden gerecycled tot duurzame producten zoals groen gas en compost.

U kunt hiervoor tussen 9.00 en 12.30 uur terecht bij Recycling Kampen aan de Haatlandhaven 16. U kunt maximaal twee zakken compost per voertuig ophalen en op = op! U moet zich op de locatie kunnen identificeren als inwoner van de gemeente Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - De werkzaamheden aan de Boventoren zijn nog in volle gang. Het sloopwerk ter hoogte van de bovenste vijf steigerlagen is afgerond en inmiddels wordt gewerkt aan het aan te brengen tuf- en baksteen en de restauratie van de wijzerplaten. De wijzerplaten zijn inmiddels verwijderd om gerestaureerd te worden. Na onderzoek is geconstateerd dat de wijzerplaat aan de noordzijde waarschijnlijk de meest authentieke is en in 1807 is geplaatst. Toen heeft de aannemer de volgende opdracht gekregen (uit bestek van 1807): ‘den aannemer moet nog een nieuw wijzerbord voor het uurwerk doen maaken, van grootte en swaarte egaal aan de twee af te neemene oude borden.’ Deze wijzerplaat is gemaakt van koper op een hout met metalen frame. De andere twee zijn zeer waarschijnlijk in latere jaren vernieuwd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN - De afgelopen periode is op basis van het raadsbesluit van 22 februari 2018 gewerkt aan een inrichtingsplan voor het gebied Schans-Buitenwacht (voorheen Bolwerk-Buitenwacht), waarbij er ruimte moet zijn voor 300 parkeerplaatsen en een groenstrook voor bewoners. Dit inrichtingsplan is opgesteld met de inbreng van omwonenden en belangstellenden tijdens vier ontwerpateliers en een aantal aanvullende gesprekken. De specifieke doelgroepen waren de binnenstadondernemers, de direct omwonenden en de Vrienden van Bolwerk Buitenwacht. Wethouder Albert Holtland: “Grote winst van dit plan is de inbreng van de omwonenden, ondernemers en de Vrienden van Bolwerk Buitenwacht. De ontwerpateliers hebben hun vruchten afgeworpen, want op basis van de inbreng van deze groepen zijn nog verschillende aanpassingen doorgevoerd en ligt er nu een mooi inrichtingsplan.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Burgemeester Koelewijn reikte op vrijdagmiddag 15 maart in het stadhuis van Kampen een bronzen medaille en getuigschrift van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen uit aan Leon Nijmeijer. Leon Nijmeijer ontvangt de bronzen medaille en het bijbehorende getuigschrift vanwege getoonde bijzondere verdiensten tijdens een incident op 22 september 2016. Op die bewuste donderdagmiddag had hij net zijn auto geparkeerd langs de IJsselkade in Kampen, toen een oudere vrouw struikelde en in de IJssel viel. Leon is direct de IJssel ingesprongen om de vrouw te redden. Samen met drie omstanders wist hij de vrouw uit het water te krijgen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN - De cijfers van het aantal winkeldiefstallen in Kampen in relatie tot verdachten afkomstig van het azc zijn positiever dan gedacht. In tegenstelling tot de cijfers die eerder naar buiten zijn gekomen, is het aantal incidenten sinds de invoering van de maatregelen tegen overlast in september 2018 fors gedaald.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Binnenkort wordt gestart met de afronding van de baggerwerkzaamheden in het laatste stukje van de  Nieuwe Buitenhaven. De werkzaamheden werden afgelopen oktober stilgelegd, nadat bij het uitbaggeren van het laatste deel van de Nieuwe Buitenhaven (nabij het havenkantoor) verontreiniging werd aangetroffen. Om de verontreiniging goed in beeld te krijgen, werd een aantal onderzoeken gedaan. Met het laatste onderzoek eind januari/ begin februari is een compleet beeld ontstaan van de omvang van de verontreiniging en de kwaliteit van het slib en kunnen de werkzaamheden hervat worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

KAMPEN - De gemeente Kampen gaat de betaaldatum voor bijstandsuitkeringen aanpassen. Vanaf april 2019 wordt de nieuwe betaaldatum rond de 27e van de lopende maand. Het nieuwe betaalmoment van de uitkering sluit beter aan bij het moment waarop veel mensen hun rekeningen moet betalen.

oor welke uitkeringen wijzigt de betaaldatum?Het nieuwe betaalmoment geldt voor de volgende uitkeringen:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

zondag

KAMPEN/IJSSELMUIDEN - De commissie Zondagverkenning kijkt met een goed gevoel op de eerste ‘Dialoog’ van dinsdag 5 maart. De opkomst viel met zo’n 30 deelnemers wat tegen, maar de mensen die er waren gingen op een positieve manier met elkaar in gesprek. Er was respect voor elkaars standpunten en de motivering daarbij. Eenzelfde opmerking kan worden gemaakt over de eerste ‘Speeddialoog’ van zaterdag 9 maart. Ook hier was de opkomst met 15 deelnemers aan de magere kant. De gesprekken die werden gevoerd, werden echter als zeer waardevol ervaren. De commissie hoopt niettemin dat de opkomst bij haar andere activiteiten hoger zal zijn.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 1308

De provincie Overijssel kapt 220 populieren langs de provinciale weg N765/Frieseweg. De bomen worden tussen 18 en 29 maart gekapt. Voor het verkeer is er sprake van enige hinder.De kapwerkzaamheden van de populieren zijn nodig voor de veiligheid van de weggebruikers. De afgelopen jaren braken er met grote regelmaat takken af van de bomen. Bovendien zijn de populieren oogstrijp: ze zijn inmiddels zo oud dat ze vervangen moeten worden.Meer informatie vindt u op de website van de provincie Overijssel: www.bereikbaar.overijssel.nl.

Schrijf reactie (0 Reacties)

2019 03 08 Uitreiking legpenning Shmulik Taggar 0

KAMPEN -  Op zaterdagavond 9 maart reikte burgemeester Bort Koelewijn de zilveren legpenning van de gemeente Kampen uit aan de heer Shmulik Taggar. De onderscheiding werd in de Israëlische partnerstad Eilat aan hem uitgereikt tijdens de opening van de expositie ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de stad Eilat. De heer Shmulik Taggar was van 1964 tot 2019 de secretaris van de werkgroep zuster gemeenten van Eilat (Sister Cities Committee). Toen ook Kampen in 1991 een zustergemeente van Eilat werd, was hij als secretaris nauw betrokken bij de vele uitwisselingen die sindsdien hebben plaatsgevonden tussen Eilat en Kampen. Zowel op bestuurlijk vlak alsook tussen inwoners en kunstenaars. Als rechterhand van de toenmalige Consul der Nederlanden, de heer Jacky Prigal, was de heer Taggar steeds de belangrijkste schakel in deze ontmoetingen. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Aan de IJsselkade, ter hoogte van het Van Heutszplein, zijn twee bovengrondse glasbakken geplaatst. Op deze wijze wil de gemeente Kampen monitoren hoeveel glas er verzameld wordt en welke ondergrondse glascontainer passend is. Het plaatsen van deze glasbakken maakt onderdeel uit van een pakket aan maatregelen die de voorzieningen voor schepen en voor evenementen aan de kade optimaliseren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

lintje

KAMPEN - Het werk dat mensen belangeloos voor uw vereniging of stichting doen, is soms zo bijzonder dat deze personen op een speciale manier beloond zouden moeten worden. Een schouderklopje, compliment of een bloemetje is altijd goed, maar soms verdient deze persoon op serieuze wijze onderscheiden te worden. U kent ze vast! Deze mensen verdienen een lintje!Wanneer u vindt dat iemand voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking komt, kunt u voor die persoon een aanvraag indienen bij de gemeente waar diegene woonachtig is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN -  Op woensdag 6 maart hebben provincie Overijssel, 19 Overijsselse gemeenten, basisscholen en culturele instellingen in het provinciehuis in Zwolle het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs Overijssel 2019-2026 getekend. De inzet van het bestuurlijk kader is om nog beter cultuuronderwijs in de provincie Overijssel te realiseren door de kunst- en cultuursector en de onderwijsinstellingen de komende jaren actief te verbinden als samenwerkende partners. Er waren 19 Overijsselse gemeenten en bijna 40 schoolbesturen (ongeveer 200 basisscholen) bij de ondertekening aanwezig. Namens de gemeente Kampen heeft wethouder Irma van der Sloot (Cultuur) haar handtekening gezet.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - In het coalitieprogramma van de gemeente Kampen staat de ambitie opgenomen om in 2035 een energieneutrale gemeente te zijn. Deze ambitie is niet zonder reden: wereldwijd groeit het besef dat we in actie moeten komen door energie duurzaam op te wekken. Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad op 28 maart a.s. om de procesaanpak voor de energietransitie vast te stellen. Het college kiest daarbij voor een brede en integrale aanpak die in gesprek met de samenleving tot stand komt. Zo kunnen we vanuit de lokale context onze input leveren aan de Regionale Energie Strategie (RES). In de RES werken we samen met alle gemeenten in West-Overijssel om invulling te geven aan de landelijke ambitie voor grootschalige opwek van hernieuwbare energie.   

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cjg kampen

KAMPEN - Het college heeft besloten om het huurcontract voor het gebouw van Centrum Jeugd en Gezin Kampen (CJG) aan de Wederiklaan tot uiterlijk 1 september 2020 te verlengen. Naast het feit dat het pand aan de Wederiklaan 56 op dit moment niet voldoet aan de eisen van een gezonde werkomgeving, is het de wens van het college om de 26 medewerkers van het CJG onder te brengen in het stadhuis. Samenvoegen van de verschillende onderdelen binnen Maatschappelijke Ontwikkeling komt de samenwerking en integraliteit tussen de verschillende afdelingen ten goede en daarmee de dienstverlening en ondersteuning aan onze inwoners.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Op maandagavond 11 maart organiseert het comité Open Monumentendag Kampen een bijeenkomst. De avond is bedoeld voor deelnemers van de Open Monumentendag, monumenteneigenaren en geïnteresseerden. Tijdens de avond staan ontmoeting, tips en hulp van het comité centraal. Het comité gaat ook graag in gesprek over het landelijke thema ‘Plekken van Plezier’. De avond start om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) en duurt tot 21.00 uur. De bijeenkomst vindt plaats in het stadhuis aan het Burgemeester Berghuisplein 1.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

fruit

KAMPEN - Slechts 1% van de Nederlandse kinderen eet voldoende groente. Ouders van opgroeiende kinderen zitten wat het eten betreft meestal met twee problemen. 1) Welk eten kan ik mijn kinderen het beste geven om ze gezond te laten opgroeien? En 2) Hoe zorg ik ervoor dat ze die verstandige keuze ook daadwerkelijk en met plezier eten? Laura Emmelkamp is zo’n ouder en oprichtster van Keet Smakelijk; een platform dat gezinnen inspireert gezond te eten met groente in de hoofdrol. Als kindertherapeut en moeder van twee kinderen weet ze dat dit een behoorlijke uitdaging kan zijn. Laura Emmelkamp heeft verschillende kinderkookboeken geschreven, waaronder Chef Het Samen!. In het kader van de Week van de gezonde Jeugd houdt zij op 13 maart een inspiratiesessie in de Stadskazerne waarin ze meer vertelt over de oplossingen die ze ontwikkelde.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - De commissie Zondagverkenning nodigt inwoners van harte uit om mee te praten over een eventuele zondagopenstelling van supermarkten in de gemeente Kampen.

Op dinsdag 5 en woensdag 20 maart organiseert de commissie daarvoor een open dialoog. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen aanwezigen met elkaar in gesprek gaan over het onderwerp. Ook worden zogenaamde ‘speeddialogen’ georganiseerd op zaterdag 9 en 23 maart. Inwoners kunnen dan in gesprek met een lid van de commissie hun mening geven over het onderwerp.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN - Eind februari verstuurt de gemeente Kampen de gemeentelijke belastingaanslagen. De gemeente brengt dan de kosten in rekening voor het door u aangeboden afval in 2018. Ook ontvangt u de gecombineerde belastingaanslag voor 2019. Hiermee betaalt u de onroerendezaakbelasting voor bijvoorbeeld uw woning of bedrijfspand, het vastrecht van de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en voor hondenbezitters de hondenbelasting.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

KAMPEN - De gemeente heeft de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand of grond vastgesteld. Bent u het niet eens met de vastgestelde waarde? U kunt dan het beste contact opnemen met de gemeente.

Denkt u dat de gemeente een fout heeft gemaakt, dan kunt u dit eenvoudig laten weten. Dit kan door een telefoontje, een e-mail of een schriftelijke reactie naar het team Belasting en Inning. U hoeft alleen aan te geven waarom u het niet eens bent met de WOZ-waarde.Na uw melding komt er meestal een taxateur bij u langs om een nieuwe taxatie uit te voeren. Heeft de gemeente een fout gemaakt bij het vaststellen van de WOZ-waarde, dan past men de WOZ-waarde voor u aan. Bent u het alsnog niet eens met de WOZ-waarde, dan kunt u binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag alsnog formeel bezwaar maken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)