upgrade

KAMPEN - Werknemers en werkzoekenden in Regio Zwolle kunnen zich vanaf begin juli gratis laten (bij-)scholen. Dit initiatief is ontstaan vanuit de campagne Upgrade Jezelf, onderdeel van Regio Zwolle. Ook de gemeente Kampen doet mee aan dit initiatief tezamen met negentien andere regiogemeenten (van de 22) en de vier provincies. U krijgt hiermee als inwoner of werknemer dan wel werkgever in de gemeente Kampen kansen om op een gunstige wijze voor bijscholing of omscholing te kiezen. Zeker gezien de huidige coronacrisis hopen we dat met deze mogelijkheid veel mensen blijvend aan het werk kunnen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

parklounge

KAMPEN - Bekende Kampenaar en dj Tom van der Weerd van SLAM! opent  samen met wethouder Geert Meijering op 10 juli om 20.00 uur de ParkLounge Kampen, in aanwezigheid van jongeren en WelzijnKampen.

De afgelopen dagen is er samen met kinderen en jongen van 12 tot 16 jaar onder leiding van medewerkers van Welzijn Kampen en gemeente Kampen hard gewerkt aan de inrichting van de ‘hangplek.’ Ook zijn en worden de nodige faciliteiten aangebracht. Het terrein is na de opening gedurende de zomerperiode toegankelijk voor publiek.

Schrijf reactie (0 Reacties)

106741667 3442586235808122 3030442697813916687 n

KAMPEN  Er wordt weer druk gemaaid in de gemeente Kampen. Op verschillende plekken merkt u dat de aannemer gedeeltes van het gras juist niet maait. De Gemeente Kampen kiest voor deze manier van maaien, het zogenaamde sinusmaaien. Eén van de doelstellingen van de gemeente is het vergroten van de biodiversiteit, ofwel meer verscheidenheid in flora en fauna. Als alles in één maaibeurt weggemaaid wordt, verdwijnt eveneens alle voedsel en beschutting voor insecten. Ook eventuele nakomelingen die in eitjes of poppen aan stengels zitten, gaan verloren. Met het sinusmaaien, waarbij er ook nog eens meanderend gemaaid wordt, ontstaat er een variatie van gemaaid en niet-gemaaid gras. Bovendien ontstaat er een spel van licht en schaduw.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

parklounge

KAMPEN - Tijdens de zomervakantie wordt de locatie van het oude zwembad omgetoverd tot recreatieterrein voor en door jongeren. ‘ParkLounge’ wordt straks een gezellig en sfeervol recreatieterrein in het stadspark dat gedurende de hele zomervakantie beschikbaar is. Er is aan gemeente Kampen een subsidie van maximaal €10.000,- beschikbaar gesteld door het Rijk voor Jongeren aan Zet in Coronatijd. Samen met jongeren, stichting WIJZ en de gemeente wordt in de week van 6-10 juli gewerkt aan de inrichting van het terrein. Vanaf 10 juli kan door jongeren en andere inwoners van de gemeente worden genoten in de ParkLounge van eigen meegebrachte drankjes en hapjes.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

auto

KAMPEN - Vanaf 6 juli zijn de 40 parkeerplaatsen in de Voorstraat tijdelijk uitsluitend bestemd voor vergunninghouders. Ook mogen vergunninghouders hun auto tijdelijk op de Nieuwe Markt parkeren (uitgezonderd op marktdagen, maandag 02.00-17.00 uur en zaterdag 05.00-20.00 uur). Op een aantal locaties is nu minder parkeerruimte vanwege de tijdelijke uitbreiding van terrassen van de horeca en de verplaatsing van de weekmarkt naar de Plantage. De gemeente biedt bewoners van de binnenstad met deze maatregel meer zekerheid op een parkeerplaats. De maatregel geldt tot tenminste 1 september, zolang de terrasuitbreiding er is.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Tot voor kort stonden de plannen voor De Terpen, de nieuwste woonbuurt binnen Het Onderdijks, alleen op papier. Maar vanaf nu krijgen ze écht vorm. De kabels en leidingen en de bouwwegen worden deze zomer aangelegd. De eerste huizen zijn in verkoop gegaan en het bestemmingsplan en het beeldregieplan voor De Terpen, liggen vanaf 8 juli 2020 ter inzage. Vanaf het najaar organiseert de gemeente voor toekomstige bewoners en overige geïnteresseerden drie interactieve Terpencafés.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

rondgang

KAMPEN -De laatste fase van de revitalisering van bedrijventerrein Spoorlanden is van start gegaan. Met de revitalisering wil de gemeente Spoorlanden aantrekkelijk houden voor zowel gevestigde ondernemers als nieuwe ondernemers. De ruimtelijke kwaliteit van Spoorlanden wordt in deze laatste fase verder versterkt door meer eenheid en structuur aan te brengen op het bedrijventerrein. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met ondernemers, pandeigenaren en de beheervereniging Spoorlanden-Zendijk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

afvalgft

KAMPEN - Met warm weer kan het gft in uw container gaan stinken. Ook trekt het vliegen aan. De vliegen kunnen eitjes in de container leggen waardoor er maden in komen. Hieronder vindt u tips om overlast te voorkomen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - In de jaarstukken legt de gemeente Kampen verantwoording af wat ze in het afgelopen jaar hebben gedaan en wat dat heeft gekost. In deze ‘jaarrekening in één oogopslag’ ziet u hoeveel geld de gemeente ontvangt en waar het aan uitgegeven is. Ook is per programma samengevat wat de gemeente in 2019 heft gedaan.

Op 3 juni heeft de gemeenteraad de jaarstukken voor de gemeente Kampen vastgesteld. De jaarrekening kunt u ook vinden op de website van de gemeente Kampen onder het kopje Jaarrekening en jaarverslag https://www.kampen.nl/financien

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kam

KAMPEN - Landstede en gemeente Kampen sluiten een overeenkomst tot samenwerking. De overeenkomst wordt op donderdag 25 juni 2020 toegelicht en ondertekend door Theo Rietkerk (bestuursvoorzitter Landstede) en burgemeester Bort Koelewijn. Landstede en gemeente Kampen hebben afgesproken dat studenten Handhaver Toezicht & Veiligheid in de gemeente Kampen gaan ondersteunen. In het kader van de beroepspraktijkvorming worden zij daarin begeleid door handhavers van de gemeente.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

103527683 3384933388240074 8787410510454875790 o

IJSSELMUIDEN - Ingeklemd tussen industrieterrein Spoorlanden en nieuwbouwwijk Het Meer ligt bijna verscholen een prachtig stukje IJsselmuiden. Al sinds mensenheugenis was het Twiegweerd, zoals het in de volksmond genoemd werd, een ongerept stukje historisch groen, maar tegelijk was het ontoegankelijk: je wierp er een blik op van over het water en dat was het.Met de aanleg van een heus laarzenpad kan iedereen nu veel meer werkelijk beleven wat het Twiegweerd te bieden heeft. En de beleving is uitgebreid met allerlei recreatieve mogelijkheden, vooral voor kinderen. Een touwbrug, stapstenen door de sloot, een natuurspeelplaats, maar ook een vlonder dwars en over de ruigte, een geheimzinnig paadje door een elzenbosje, ruimte en gelegenheid om uw hond uit te laten en natuurlijk altijd in de buurt of in het zicht van de oude meanderende trekvaart. Het zit allemaal besloten in dit eigenlijk helemaal niet zo heel groot gebied in uw eigen gemeente.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

maaien

KAMPEN - Deze week is begonnen met het maaien van bermen en een aantal slootkanten. Het maaisel voeren we niet direct af maar dat doen we na een paar dagen. Zo blijven de zaden van de wilde planten aanwezig voor het volgende jaar.Om de ontwikkeling van wilde bloemen te bevorderen worden bermen soms ingezaaid met wilde bloemen. Dat zijn algemene bloemenmengsels met voorjaarsbloeiers. Niet elke bloem gedijt even goed op dezelfde grond. Die worden dan verdrongen door de planten die zich daar wel goed thuis voelen. Na een aantal jaren ontstaat er een berm met wilde planten die daar van nature thuis horen en zich daar dus ook thuis voelen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

boventoren

KAMPEN - De afgelopen twee jaar is gewerkt aan de restauratie van de Boventoren. Het restauratieproject nadert het einde. Het gevelwerk is hersteld, de wijzerplaten zijn gerestaureerd, het schilderwerk is gedaan en de steiger is verwijderd. De laatste stap is het onderzoeken van de effecten van het herstel van de fundering. Om dat te kunnen meten worden op donderdag 18 juni zogenoemde proefluidingen gedaan.

Tussen 10.00 en 16.00 uur worden op verschillende momenten de klokken geluid. Hiervoor wordt van tevoren door een gespecialiseerd bedrijf meetapparatuur in de toren van de Bovenkerk bevestigd. Eerst wordt de zogenaamde ‘eigen frequentie’ van de toren bepaald. Dit is belangrijk omdat voorkomen moet worden dat trillingen elkaar kunnen versterken en zodoende voor onherstelbare schade zorgen. De metingen moeten antwoord geven op de vraag hoe de toren en de klokken zich na de restauratie gedragen. De verzamelde gegevens worden door deskundigen geanalyseerd en beoordeeld.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

mandjesbrug

KAMPEN - Bij de Mandjeswaardbrug moeten noodreparaties uitgevoerd worden aan het rijdek. Dit wordt uitgevoerd op maandag 15 juni van 5.00 tot 8.00 uur.

Tijdens de werkzaamheden blijft er een rijbaanbreedte beschikbaar voor het doorgaande verkeer op de Mandjeswaardbrug. U kunt mogelijk wat hinder ondervinden. Alle hulpdiensten zijn geïnformeerd.

Schrijf reactie (0 Reacties)

oork

KAMPEN - Burgemeester Bort Koelewijn is door de President van de Republiek van Hongarije onderscheiden met het Gouden Kruis van de Orde van Verdienste van Hongarije. De ambassadeur van Hongarije, András Kocsis, reikte hem vandaag de versierselen uit die horen bij deze onderscheiding.

Burgemeester Koelewijn ontvangt deze erkenning voor zijn inzet voor het bevorderen van de Hongaars-Nederlandse betrekkingen door het versterken van de stedenband tussen Pápa en Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis

KAMPEN - De gemeenteraad houdt op donderdag 18 juni een raadsspreekuur. In deze coronatijd is het wat lastiger om zo’n raadsspreekuur te organiseren, maar niet onmogelijk. Het wordt –net als in mei- in een deels wat andere vorm gehouden. Het raadsspreekuur staat donderdag 18 juni geagendeerd van 19.00 tot 19.30 uur. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

BOVENDEK

KAMPEN - Medio 2019 bleek dat het bovendek van Parkeergarage Buitenhaven lekt. Om de lekkage tegen te gaan, zijn in november twee stroken waterdichte coating op het bovendek aangebracht. De lekkage is hierdoor fors verminderd, maar niet helemaal verdwenen. Onlangs stemde de gemeenteraad in met het beschikbaar stellen van budget om aanvullende maatregelen te treffen. Binnenkort starten de werkzaamheden die uit deze maatregelen voortvloeien. Het bovendek is hierdoor naar verwachting vijf weken gesloten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DORPSHART

IJSSELMUIDEN - De gemeente Kampen wil het centrumgebied van IJsselmuiden een impuls geven. Een aantal jaren geleden sloot zij daarom een overeenkomst voor de ontwikkeling van het gebied Slenke Es met ontwikkelaar BCIJ. Met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Slenke Es zet de gemeente een belangrijke stap in de ontwikkeling van dit gebied. In dit plan staan de voorwaarden en aandachtspunten voor de ontwikkeling van Slenke Es met een supermarkt, dagwinkels, woningen en parkeerruimte.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - De dienstverlening aan inwoners en ondernemers staat bij de gemeente Kampen centraal. Informatie speelt daarbij een belangrijke rol. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom nieuw informatiebeleid vastgesteld. Het nieuwe informatiebeleid geeft de richting aan voor de dienstverlening en informatievoorziening van de gemeente Kampen. Voor de gemeente Kampen is digitalisering een belangrijk speerpunt. In het coalitieprogramma ‘Nieuwe energie’ is hier veel aandacht voor. De gemeente wil daarbij optimaal gebruikmaken van de mogelijkheden en kansen van nieuwe technologie. Het doel is om inwoners, ondernemers en medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis

KAMPEN - Het college heeft het Innovatiebudget sociaal domein geëvalueerd en de (tussen)resultaten aangeboden aan de gemeenteraad. Vanuit het innovatiebudget hebben sinds 2017 negen projecten een bijdrage ontvangen van in totaal 535.918 euro.Het geld is vooral besteed aan preventieve activiteiten of verbetering van bestaande zorg of ondersteuning. De gemeenteraad besloot vorig jaar om het innovatiebudget per 2020 op te heffen vanwege de financiële tekorten bij de gemeente Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)