ik pas

KAMPEN - Het tegengaan van alcoholmisbruik is speerpunt van de gemeente Kampen, als onderdeel van een zo gezond mogelijk Kampen! Kies er voor om bewust met alcohol om te gaan en ervaar de positieve kanten van even geen alcohol drinken. We vragen je niet om nooit meer alcohol te drinken, maar om je alcoholgebruik even op pauze te zetten. We dagen je uit mee te doen aan de IkPas-campagne! IkPas 40 dagen start op woensdag 6 maart. Doe mee namens de gemeente Kampen en meld je aan via https://ikpas.nl/bedrijf/kampen/

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Iedereen in Kampen heeft er een mening over: de zondagopenstelling van supermarkten in de gemeente. Maar om een goed onderbouwd advies te kunnen geven heeft de commissie zondagverkenning meer informatie nodig. Om de argumenten –voor of tegen -, meningen en emoties van inwoners te verzamelen, staat er een enquête op de website van de gemeente. De korte enquête is een van de vier manieren die de commissie inzet om te peilen hoe er breed in de samenleving over een eventuele zondagopenstelling wordt gedacht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

commissie

KAMPEN - De gemeenteraad heeft op 1 november 2018 besloten een zorgvuldig en open gesprek te (laten) organiseren over de vraag of supermarkten in Kampen al dan niet op zondag geopend mogen zijn. Een werkgroep uit de raad heeft die opdracht van de raad wat concreter gemaakt en heeft vijf personen benaderd met de vraag of zij deel willen uitmaken van een commissie die deze zondagopening van supermarkten verkent. Alle vijf gevraagde personen hebben JA gezegd op die vraag.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - De uitgifte van kavels op bedrijventerreinen in de gemeente Kampen neemt de laatste jaren flink toe. 2018 was een topjaar met goede resultaten voor de bedrijventerreinen Rijksweg 50, Zuiderzeehaven en Koekoekspolder. Ook 2019 lijkt een succesvol jaar te worden. Wethouder voor economie, Geert Meijering: “In Kampen is er meer vraag dan aanbod aan bedrijventerreinen. We zien aan de verkoopcijfers van vorig jaar dat de economie in de lift zit en dat ondernemers weer het vertrouwen hebben om te investeren. We moeten daarom nu al nadenken over hoe Kampen in de toekomst een aantrekkelijke vestigingsplaats blijft.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - De gemeente Kampen heeft met verbazing kennis genomen van het nieuws dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een routewijziging heeft voorgesteld voor vliegroutes vanaf vliegveld Lelystad. De nieuw voorgestelde routes liggen dichter bij woongebieden in de gemeente Kampen en zijn daarmee voor de gemeente ongunstig. Op dit moment loopt er een zienswijzeprocedure over het ontwerpluchthavenbesluit Lelystad Airport. De vliegroutes zijn indirect onderdeel van de procedure, maar met de nu voorgestelde routewijziging is geen rekening gehouden. Een wijzigingsvoorstel tijdens de zienswijzeprocedure zonder afstemming met alle betrokkenen past niet bij een open, transparant en zorgvuldig proces. De gemeente Kampen heeft daarom om opheldering gevraagd bij het ministerie. Daarnaast dient de gemeente een zienswijze in over de voorgestelde wijziging.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

2019 02 14 bijlage persbericht Commissie Zondagverkenning

KAMPEN - Begin dit jaar zijn de namen bekendgemaakt van de vijf personen die het gesprek over de vraag: ‘Mogen supermarkten in Kampen open op zondag?’ in goede banen gaan leiden. Dit in vervolg op het besluit van de raad van 1 november 2018 om in te stemmen met het, in het initiatiefvoorstel beschreven, proces om te komen tot besluitvorming over het al dan niet openstellen van supermarkten op zondag. Een werkgroep uit de raad heeft zich gebogen over het verduidelijken van de opdracht aan de vijf en heeft hen gevraagd een bijdrage te leveren. Nu is het moment gekomen dat de vijf als commissie zondagverkenning zelf naar buiten treden en de agenda voor de komende periode bekendmaken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN - In het najaar van 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met het inrichtingsplan voor het Groene Hart en heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld. Dit jaar start de uitvoering. Voordat het Groene Hart opnieuw kan worden ingericht, moeten eerst enkele voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd worden. Het gaat dan om het bereikbaar maken van watergangen voor groot materieel. Daarvoor moet de beplanting langs deze watergangen worden gesnoeid. Tegelijk met het snoeien wordt een aantal populieren op het oude zwembadterrein verwijderd. Deze bomen zijn zodanig slecht, dat ze gevaar opleveren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Op 31 januari heeft een overleg plaatsgevonden tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid, de gemeenten Kampen en Dronten, het COA, het Openbaar Ministerie en de politie. Dit overleg heeft plaatsgevonden naar aanleiding van Kamervragen over de situatie in Kampen en toezeggingen van de staatssecretaris om met de gemeente in contact te treden.

In het overleg is gesproken over de overlast gevende asielzoekers en de maatregelen die zijn en worden getroffen om de overlast terug te dringen. Dit overleg is door de aanwezigen als opbouwend en constructief ervaren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

hondenpoep

KAMPEN - Hondendrollen op de stoep? Vaak zijn het de bewoners zelf in de wijk die de honden uitlaten. De gemeente Kampen heeft daarom kaarten ontwikkeld, waarmee u op een ludieke, laagdrempelige manier aandacht kunt vragen voor ergernissen in uw straat.

Kijk op www.kampen.nl/wijkverbinders welke kaarten er nog meer zijn en waar u ze kunt ophalen!

Schrijf reactie (0 Reacties)

asbestdak

KAMPEN - Asbest kan een gevaar opleveren voor de leefomgeving en gezondheid van mensen. Daarom stelt de overheid regels voor het gebruik van asbest en voor wanneer asbest weg moet. Zo wil de regering asbestdaken vanaf eind 2024 verbieden. Pandeigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het op tijd vervangen van het asbestdak.

Asbest is al vanaf 1993 verboden. Het asbest dat nog in sommige daken verwerkt is, is dus minimaal 25 jaar oud. Bij verwering van asbest kunnen vezels vrijkomen die bij inademing gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Het proces van verwering begint, wanneer asbestdaken 20 jaar oud zijn, daarna gaat dat proces steeds sneller.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

afvalge

KAMPEN - Plastic zakken voor pmd-afval (plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons) worden in de binnenstad en bij de hoogbouw in Kampen sinds dit jaar niet meer op dinsdag opgehaald maar opwoensdag.

De zak mag alleen op de inzameldag(voor half 8) aan de straat worden gezet, dus let hierop. Dit voorkomt overlast in de buurt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

KAMPEN -  De gemeente Kampen gaat de betaaldatum voor bijstandsuitkeringen aanpassen. Vanaf april 2019 wordt de nieuwe betaaldatum rond de 27e van de lopende maand. De reden hiervoor is dat deze datum beter aansluit bij het moment waarop klanten veel van hun rekeningen moeten betalen. Het gaat om alle uitkeringen op grond van de Participatiewet (bijstandsuitkering en bijzondere bijstand), de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW) en de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

51185585 2380937918639631 3050492030833655808 n

KAMPEN - Vanochtend zijn enkele moeraseiken aan de Europa-allee gekapt. Het hout krijgt een mooi tweede leven, want het gaat naar de Koggewerf. Wethouder Jan Peter van der Sluis overhandigde het hout aan de Stichting Kamper Kogge zodat het straks verwerkt kan worden in het Kamper koggeschip. Er volgt nog een herplant van 14 moeraseiken langs het fietspad. Voor de groenstrook waarin de eiken stonden, wordt samen met de bewoners een nieuw plan gemaakt.

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de panden Havenweg 3 en 5 te verkopen voor de vestiging van een horecabedrijf op de Koggewerf. De Koggewerf in Kampen is in ontwikkeling naar een Maritiem Erfgoedcentrum. Het terrein wordt opnieuw ingericht en er komt een aantal nieuwe gebouwen en voorzieningen, waaronder een horecabedrijf. Als eerste is de museumhaven aangelegd en opgeleverd. De botenloods is op dit moment in aanbouw en de hellingbaan moet nog worden aangelegd. Een horecavestiging in de panden Havenweg 3 en 5 is de volgende stap.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Op 5 februari gaat de gemeente Kampen aan de slag met de kap van 12 moeraseiken aan de Europa-allee. Deze moeraseiken staan in de groenstrook dicht op de achterkant van de woningen aan de Populierenstraat. Omdat de bomen onaanvaardbare hinder veroorzaken voor de bewoners, worden de bomen gekapt.

Naast het fietspad aan de Europa-allee worden 14 moeraseiken herplant. De groenstrook achter de woningen wordt anders ingericht. De gemeente en de bewoners maken hier samen een plan voor.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vuurwerk 025

KAMPEN - Na iedere jaarwisseling wordt de gemeente geconfronteerd met schade in de openbare ruimte. De balans van de afgelopen jaarwisseling is inmiddels opgemaakt. De bedragen geven de voorlopige herstelkosten weer van schade aan de gemeentelijke eigendommen of in de openbare ruimte. Ten opzichte van de schadecijfers van de jaarwisseling 2017 / 2018 is een dalende lijn zichtbaar.

Schade jaarwisseling 2018 / 2019:

  • Groen: € 1.000,00
  • Afvalbakken: € 4.790,00
  • Verkeersborden: € 1.041,85
  • Speeltoestellen: € 3.871,04

Totale kosten: € 10.702,89

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN - De gemeente Kampen heeft een nieuwe verordening Sociaal Domein. Het is de eerste verordening in Nederland die de regels uit de Participatiewet, de Wmo2015, de jeugdwet en de schuldhulpverlening samenvoegt. Het is een goed instrument om, dwars door alle wetten heen, te werken vanuit de leefwereld van de inwoner. Het is al weer vier jaar geleden dat het sociaal domein flink werd opgeschut. Omdat de gemeente dicht bij de inwoner staat en daarom beter kan bedienen, kreeg het meer taken toebedeeld. Vooral op het gebied van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulpverlening. Sindsdien werken we in de gemeente Kampen samen met alle betrokkenen in het veld aan een uitvoering die dichtbij de inwoner staat en waarbij we integraal en oplossingsgericht werken. Niet vanuit de verschillende wetten, maar vanuit de leefwereld van de persoon die een hulpvraag heeft.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN -  De baggerwerkzaamheden in de Nieuwe Buitenhaven zijn nog niet hervat. Dit heeft te maken met de uitkomsten van het laatste onderzoek die nu bekend zijn. Met het onderzoek is bevestigd dat er in de hoek van de haven (bij het havenkantoor) een sterk verhoogde concentratie PAK en zware metalen in de sliblaag aangetroffen is. De omvang van deze verontreiniging is nog niet helemaal in beeld. Er zijn meer slibmonsters nodig om de afronding van de baggerwerkzaamheden te kunnen bepalen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN - Op donderdag 7 februari wordt van 19.00 tot 19.30 uur weer een Raadsspreekuur gehouden. Inwoners, verenigingen en instellingen die iets kwijt willen aan (vertegenwoordigers van) fracties uit de gemeenteraad, kunnen dan terecht in de raadzaal van het stadhuis. Het mag bij het Raadsspreekuur gaan over onderwerpen die op de agenda van de commissievergaderingen van februari staan, maar ook over andere onderwerpen. De agenda’s voor de commissievergaderingen staan vanaf woensdag 30 januari op de gemeentelijke website (kampen. raadsinformatie.nl) vermeld en verschijnen ook in de Brug van volgende week. U wordt vriendelijk verzocht rond de klok van 19.00 uur aanwezig te zijn. U hoeft zich niet vooraf aan te melden!

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Op woensdag 6 februari wordt in de raadzaal van het stadhuis een informatieavond gehouden over het onderwerp Participatie. Het gaat hier dan niet om participatie in de zin van de Participatiewet, maar om het betrekken van de samenleving bij onderwerpen als de Omgevingswet. De informatiesessie, die voor iedereen toegankelijk is, duurt van 19.30 tot 21.30 uur. De informatiesessie Jeugd (in brede zin), die op woensdag 9 januari, niet doorging, wordt nu gehouden op dinsdag 12 februari van 19.30 tot 21.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. Dat is voorafgaand aan de vergadering van de commissie Inwoners. Ook deze sessie is voor iedereen toegankelijk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)