vuur

KAMPEN/IJSSELMUIDEN - Zoals elk jaar nodigt de Gemeente Kam[en ook dit jaar uit voor een informatieavond over de jaarwisseling. Samen met de politie, veiligheidsregio IJsselland en Stichting Welzijn in Kampen is gezorgd voor een plan van aanpak met duidelijke regels voor onder andere het melkbusschieten, het gebruik van vuurtonnen en de locaties van vreugdevuren. Dit plan wil de gemeente graag met u bespreken.

Bij de informatieavond zijn burgemeester Koelewijn en vertegenwoordigers van politie en Stichting Welzijn in Kampen aanwezig.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

nelkbus

KAMPEN - Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor om de bepalingen in de APV over het  afschieten van carbid te wijzigen. De wijziging houdt  in dat het in IJsselmuiden en Kampen niet meer is  toegestaan om carbid af te steken, behalve op locaties die burgemeester en wethouders aanwijzen. Voordat dit besluit wordt genomen kunnen belanghebbenden hun zienswijzen hierover kenbaar maken. Dit kan schriftelijk en tot 1 december 2018. U kunt uw reactie richten aan het college van burgemeester en wethouders.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Op donderdag 25 oktober vond onderzoek plaats op de plek waar tijdens baggerwerkzaamheden in de Nieuwe Buitenhaven vervuiling is aangetroffen. Inmiddels zijn de resultaten bekend. Overeenkomstig het eerste waterbodemonderzoek is uit het onderzoek naar voren gekomen dat het slib zware metalen, PAK's en minerale olie bevat; daarnaast is ook waterstofcyanide aangetroffen. De aangetroffen concentratie is echter laag en komt niet vrij als er niet in de bodem geroerd wordt. Er was of is dus geen gevaar voor de volksgezondheid.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN - De toren van de Bovenkerk verkeert in een slechte staat en wordt gerestaureerd. Na een eerste onderzoek is gebleken, dat zowel de fundering als het gevelwerk herstelt moeten worden. Half mei is gestart met het herstel van de fundering en is de toren in de steigers gezet. Inmiddels is de fundering hersteld en zijn maatregelen getroffen om verdere verzakking te voorkomen. Bij een recente detailinspectie van het gevelwerk is naar voren gekomen dat uitgebreidere restauratie nodig is. De kosten van de restauratie nemen hierdoor toe met 1,4 miljoen euro.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

45545825 2247516751981749 8931055561961635840 n

KAMPEN - Heb jij een beperking of ken je iemand met een beperking die graag wil sporten of bewegen? Iedereen Actief! is een onderzoek naar de sport- en beweegbehoeften in de gemeente Kampen en de regio. Doe mee met het onderzoek! Dan gaat de gemeente kampen gaan aan de slag met de wensen die eruit komen!

Meedoen kan via sportservicezwolle.nl/paginas/iedereen-actief

Schrijf reactie (0 Reacties)

vuurton2

KAMPEN - Om de jaarwisseling veilig, schoon en vooral gezellig te laten verlopen, heeft het college van burgemeester en wethouders nieuwe spelregels vastgesteld. De veranderingen gaan met name over de aanwijzing van 25 plekken waar het toegestaan is om met carbid te schieten, over het stoken van vuren met uitsluitend schoon hout of snoeiafval en het plaatsen van partytenten en muziekinstallaties. De spelregels zijn aangescherpt om overlast en schade voor en tijdens de jaarwisseling zoveel mogelijk te voorkomen. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - De ontwikkeling van de nieuwe wijk Stationskwartier verloopt voorspoedig. Er wonen op dit moment al 514 mensen in het Stationskwartier. Naar verwachting is de wijk in 2024 volledig ingericht en volgebouwd. In 2013 werd gestart met de realisatie van de wijk nabij station Kampen Zuid. De bouw van het Hoornbeeckcollege ging van start en een jaar later ging de schop de grond in voor de bouw van de eerste woningen. Nu vijf jaar later, is een aanzienlijk deel van het Stationskwartier al ingericht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN - De gemeente Kampen gaat aan de slag met een nieuw cultuurbeleid. Het college van burgemeester en wethouders heeft de kaders voor dit traject vastgesteld. Eerst wordt het in 2013 vastgestelde cultuurbeleid geëvalueerd en daarna volgt het opstellen van een nieuwe nota. Het proces richting nieuwe beleidsambities kent drie fases. Fase 1 (november-januari) bestaat uit het evalueren van het oude cultuurbeleid plus het opstellen van een nulmeting (informatiedocument). Deze evaluatie doet de gemeente aan de hand van gesprekken met betrokkenen uit diverse disciplines. Vervolgens worden in fase 2 de visie uit de oude nota herijkt en de ambities geformuleerd voor de komende jaren. Dat doet de gemeente onder andere door het organiseren van enkele werkconferenties. In de eindfase (juni-juli) wordt de nieuwe cultuurnota aan de gemeenteraad gepresenteerd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - De gemeente Kampen organiseert voor bedrijven en agrariërs een informatiebijeenkomst over het landelijk verbod op asbestdaken. Asbest kan een gevaar opleveren voor de gezondheid van mensen. Om die reden heeft de landelijke overheid besloten dat daken met asbest na 2024 in Nederland verboden zijn.

Pandeigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig vervangen van een asbestdak. Mogelijk heeft u als ondernemer of agrariër een asbestdak op uw bedrijfspand of schuur. Wanneer het dak dateert van vóór 1993 is die kans aanwezig. Vanaf 1994 is asbest namelijk definitief verboden als bouwmateriaal.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

klokhuis

KAMPEN - Woensdag 14 november wordt speeltoestel Het Klokhuis na onderhoudswerkzaamheden weer ingebruik genomen. Dit wordt gedaan door burgemeester Koelewijn om 11.45 uur en dit duurt tot 12.15 uur. U bent van harte welkom om hierbij te zijn. Speeltoestel Het Klokhuis is een bijzonder speeltoestel. Het is namelijk het enige toestel in de gemeente Kampen dat geschikt is voor gehandicapte en niet-gehandicapte kinderen. Het toestel is voorzien van een nieuwe coating en de ondergrond is vervangen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

45273676 2241483575918400 540817531678490624 n

KAMPEN - Na ruim vier maanden werk is het groot onderhoud aan de Stadsbrug klaar! Een enorme klus waarbij we zo weinig mogelijk hinder wilden veroorzaken voor de gebruikers. De brug is voorzien van een mooie, nieuwe jas en kan weer vele jaren in weer en wind veilig functioneren. Met betrokkenen werd stilgestaan bij de afronding en teruggekeken op een geslaagd project dat volgens de planning is uitgevoerd en binnen het budget is gebleven. “Een bijzonder en uniek project” noemde verantwoordelijk wethouder Jan Peter van der Sluis het in zijn speech, “omdat Kampen een van de weinige gemeenten is met zo’n brug in eigen beheer”, “maar ook een zeer complex en kostbaar project”. “Ondanks dit zijn gemeente en de aannemers erin geslaagd om de hinder voor gebruikers tot minimum te beperken”.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Met het vaststellen van de omgekeerde verordening sociaal domein markeerde de gemeenteraad vanavond een bijzondere mijlpaal voor de gemeente Kampen. De verordening bundelt tien gemeentelijke verordeningen in het sociaal domein (Jeugd, Zorg, Werk en Inkomen) en regelt de manier waarop de gemeente dit uitvoert, zoals het verstrekken van rolstoelen, huishoudelijke hulp, bijstand en jeugdhulp. Wat deze verordening anders, omgekeerd maakt, is dat – in de geest van het Kamper Kompas – niet langer de regels leidend zijn, maar de hulpvraag van de inwoner. Kampen is de eerste gemeente in Nederland die met een dergelijke verordening voor het hele sociaal domein gaat werken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Ongeveer 3.500 inwoners in Kampen ontvangen een uitnodigingsbrief om een enquête in te vullen voor de burgerpeiling voor de Sociale index Kampen 2018. Ook worden de 1.600 leden van het digitale burgerpanel Kampen daarvoor uitgenodigd. Ongeveer 3.500 inwoners in Kampen ontvangen een uitnodigingsbrief om een enquête in te vullen voor de burgerpeiling voor de Sociale index Kampen 2018. Ook worden de 1.600 leden van het digitale burgerpanel Kampen daarvoor uitgenodigd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Op 1 november worden de organisatoren van evenementen in Kampen aan boord van de Veerman van Kampen geïnformeerd over de uitkomsten van de grootschalige evaluatie van evenementen die in de afgelopen maanden door het bureau Eventbroker is uitgevoerd. Ruim 50 betrokkenen bij evenementen in Kampen zijn geïnterviewd. Op deze wijze werd informatie verzameld over de gang van zaken rondom de organisatie van evenementen. Dit gebeurde in opdracht van de gemeente Kampen naar aanleiding van de Internationale Hanzedagen, die in 2017 in Kampen plaatsvonden. De positieve samenwerking, het enthousiasme en de flow die tijdens de Hanzedagen door alle betrokkenen gevoeld werd, willen we vasthouden. Het evaluatierapport geeft 10 aanbevelingen om dit doel te bereiken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

logo norm

KAMPEN - Pleegouders zijn hard nodig! Ook in Kampen. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kom dan naar de infoavond op dinsdag 6 november om 19.30 uur in het stadhuis van de gemeente Kampen. Wethouder Geert Meijering nodigt u van harte uit!

Aanmelden kan op www.trias-groep.nl/mag-ik-bij-jou/

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Asbest kan een gevaar opleveren voor de leefomgeving en gezondheid van mensen. Daarom stelt de overheid regels voor het gebruik van asbest en voor wanneer asbest weg moet. Zo wil de regering asbestdaken vanaf eind 2024 verbieden. Pandeigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig vervangen van het asbestdak.

Asbest is al vanaf 1993 verboden. Het asbest dat nog in sommige daken verwerkt is, is dus minimaal 25 jaar oud. Bij verwering van asbest kunnen vezels vrijkomen die bij inademing gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Het proces van verwering begint, wanneer asbestdaken 20 jaar oud zijn, daarna gaat dat proces steeds sneller.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN - Bij het uitbaggeren van het laatste deel van de Nieuwe Buitenhaven (nabij het havenkantoor) is verontreiniging aangetroffen. Metingen hebben een verhoogde concentratie van waterstofcyanide aangetoond. De gemeten concentraties zijn te laag om gevaarlijk te zijn voor de omgeving. Er is op geen enkel moment een gevaar geweest voor de volksgezondheid. Een eerder waterbodemonderzoek, waarbij op diverse plaatsen in de haven monsters zijn genomen, toonden deze vervuiling niet aan. Het werk is tijdelijk stilgelegd om verder onderzoek te doen. Dat gebeurt inmiddels door meerdere keren per dag luchtmetingen te doen en er zijn monsters genomen van het slib dat al verwijderd is van de waterbodem. De resultaten hiervan zijn op dit moment nog niet bekend.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Dpptl1BXoAAxhA0.jpg large

KAMPEN - Vragen of zorgen over de uitvoering van zorg, jeugdhulp of werk en inkomen door de gemeente Kampen? Neem dan contact op met de sociaal ombudsvrouw Callista Bos via 074 291 35 97 of ombudsvrouwkampen@zorgbelang-overijssel.nl. Zij gaat met u op zoek naar een oplossing.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Op zaterdagavond 27 oktober dooft de gemeente Kampen de aanlichting van de Nieuwe Toren, verpleeg- en revalidatiecentrum Myosotis en molen D’Olde Zwarver. Met deze actie sluit de gemeente zich aan bij het jaarlijks evenement De Nacht van de Nacht dat dit jaar voor de 14e keer wordt georganiseerd in Nederland. De beiaardier van De Nieuwe Toren speelt op 27 oktober om 20.00 uur het nummer ‘Mag het licht uit’ van De Dijk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

393914 354098977952693 1697204411 n

KAMPEN - Met het ophangen van het eerste spandoek bij kinderboerderij Cantecleer heeft wethouder Geert Meijering de campagne ‘Mag ik bij jou…’ afgetrapt. Het spandoek is onderdeel van de wervingsactie voor nieuwe pleeggezinnen, die deze maand in de gemeente Kampen wordt gehouden met als afsluiter een informatieavond op dinsdag 6 november. Komende weken wordt via verschillende kanalen publiciteit gemaakt. Zo is de scholen gevraagd een hek te doneren voor het ophangen van een spandoek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)