logokampen

KAMPEN - De gemeente Kampen neemt deel aan het landelijke stimuleringsprogramma voor een lokale, integrale aanpak van gezondheidsachterstanden: ‘Gezond in de Stad (GIDS)’. Doel van het programma is om de sociaal economische gezondheidsachterstanden in wijken te verminderen. Vanuit het programma ontvangt de gemeente voor 2015, 2016 en 2017 een bedrag van € 106.000 per jaar. Kampen krijgt relatief veel geld, omdat er veel wijken zijn met gezondheidsachterstanden. Na overleg met betrokken partijen heeft het college besloten deze middelen in te zetten om de aanpak in de Wortmanflats te vervolgen, door te ontwikkelen en breder toe te passen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kogge

KAMPEN - Kampen is rijk aan archeologie en opgravingen in de stad trekken vaak veel belangstelling. Meestal wordt vergeten dat het overige gebied van de gemeente ook een boeiend verleden kent. Onlangs verscheen het boek ‘Middeleeuws Kampen’ door Alexander Jager, gemeentearcheoloog van Kampen. In dit boek beschrijft de auteur de oudste geschiedenis van de gemeente Kampen aan de hand van archeologisch onderzoek. Een eerste exemplaar van het boek wordt op donderdag 9 juli uitgereikt aan burgemeester Bort Koelewijn.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

fiets

KAMPEN - De gemeente Kampen onderzoekt de verkeerssituatie op de kruising van het fietspad Veldbloempad met de Silene, op een deel van de Rolklaver, de Andoorn en de Akelei. Op de eerst genoemde kruising hebben zich enkele ongelukken voorgedaan met fietsers. Op de Rolklaver wordt regelmatig hard gereden net als aan de Andoorn en Akelei. Een incident met een auto die een gevel binnenreed op de Rolklaver vormde voor enkele buurtbewoners aanleiding om via een burgerinitiatief aandacht te vragen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

logo kampen

KAMPEN - Vanaf 3 juli 2015 beschikt Kampen over een sociale ombudsfunctie. De lokale ombudsfunctie in Kampen wordt uitgevoerd door Zorgbelang Overijssel. De ombudsfunctie vormt een onafhankelijke partij waar inwoners terecht kunnen met vragen en opmerkingen over de uitvoering in het sociaal domein door gemeente en organisaties. Niet alleen over de nieuwe taken die de gemeente er dit jaar heeft bij gekregen, maar ook voor de bestaande. Inwoners vinden hier een luisterend oor, worden verwezen en waar nodig begeleid naar de goede ingang voor hun vragen en opmerkingen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

opruim

KAMPEN - Samen zwerfvuil opruimen om de omgeving schoon te houden. Dat is Natuurlijk Schoon, inmiddels een begrip bij vele scholen. In 2016 wordt de actieweek Natuurlijk Schoon voor de achtste keer georganiseerd. Kinderen en begeleiders worden gevraagd van maandag 11 tot en met vrijdag 15 april 2016 om een paar uurtjes de handen uit de mouwen te steken en hun omgeving zwerfvuilvrij te maken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Met het mooie weer wordt vaak naar verkoeling gezocht. Dit gebeurt in zwembaden, maar ook in rivieren zoals de IJssel. Rijkswaterstaat waarschuwt voor de grote risico’s die het zwemmen in de grote rivieren met zich meebrengt. Zwemmen in de IJssel is levensgevaarlijk, omdat zwemmers door de stroming of passerende schepen worden meegezogen. Ook is de waterbodem soms steil en het koude water kan kramp en onderkoeling veroorzaken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

logo kampen

KAMPEN - In verband met technisch onderhoud is het digitaal loket van de gemeente Kampen in het weekend van 27 en 28 juni niet of beperkt beschikbaar.

Naar verwachting is het digitaal loket maandag 29 juni weer volledig beschikbaar.

Schrijf reactie (0 Reacties)

pinnenKAMPEN - Vanaf 1 september 2015 kan er aan de publieksbalies in het stadhuis in Kampen alleen nog met pin betaald worden. Contant betalen voor gemeentelijke producten en diensten, zoals een rijbewijs of paspoort, is dan niet meer mogelijk. Pinnen maakt betalen niet alleen sneller en makkelijker, maar vooral ook veiliger.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

logokampenKAMPEN - Op woensdag 24 juni worden twee extra commissievergaderingen gehouden. Eén van de commissie Bestuur en middelen (B&M), aanvang 19.30 uur en één van de commissie Ruimtelijke ontwikkeling (RO), aanvang 20.30 uur.

De vergadering van de commissie B&M gaat over de Jaarrekening en het Jaarverslag 2014 en dan uitsluitend het onderdeel Reeve / IJsseldelta-Zuid en de verklaring van de accountant.

De vergadering van de commissie RO gaat over het realiseren van een nieuwe gemeentewerf in IJsselmuiden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

wettelijkebetaaltermijnKAMPEN - Uit een nader onderzoek door het VNO/NCW - de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland - blijkt dat de gemeente Kampen in 98,8% van de onderzochte gevallen de facturen op tijd heeft betaald. Door het Rijk wordt samen met het VNO/NCW gemonitord op de nakoming van de wettelijke betaaltermijn van dertig dagen door de gemeenten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vierVKAMPEN - De veranderingen in de zorg, zorgen ervoor dat mensen langer thuis blijven wonen. Dit vraagt meer van de omgeving van zorgvragers. Ook de rol van mantelzorgers en vrijwilligers bij de ondersteuning wordt steeds groter. Daarom is landelijk een model ontwikkeld op de vier doelen voor mantelzorgondersteuning: Vinden, Versterken, Verbinden en Verlichten. De gemeente Kampen sluit hierop aan bij de ontwikkeling van haar lokale mantelzorgbeleid.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

raadsspreekuurKAMPEN - De gemeenteraad houdt donderdag 11 juni een raadsspreekuur. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda's van de commissies staan.Het raadsspreekuur is van 19.00 tot 20.00 uur. Van de bezoekers wordt gevraagd om zoveel mogelijk om – of kort na – 19.00 uur aanwezig te zijn. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - De mogelijkheid doet zich voor in IJsselmuiden een nieuwe gemeentewerf te realiseren. Percelen aan de Tasveld worden aangeboden, in ruil voor de oude gemeentewerf van de gemeente in Kampen. De percelen liggen bij de gemeentelijke wijkpost. Voor 1,4 miljoen euro krijgt de gemeente een moderne gemeentewerf, die aan de eisen van deze tijd voldoet. Het voorkomt op kortere termijn bouwkundige aanpassingen en een asbestsanering op de huidige locatie en op langere termijn een dure nieuwbouw.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ombudsmanKAMPEN - Vanaf 1 juli 2015 beschikt Kampen over een sociale ombudsfunctie. Deze man of vrouw vormt een onafhankelijke partij waar inwoners terecht kunnen met vragen, klachten en bezwaren over de uitvoering in het sociaal domein. Niet alleen over de nieuwe taken die de gemeente er dit jaar heeft bij gekregen, maar ook voor de bestaande. Inwoners kunnen via een speciaal e-mailadres en telefoonnummer in contact treden met de ombudsman/-vrouw. Via deze weg kan ook een afspraak voor een persoonlijk gesprek worden gemaakt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

blog subsidies1KAMPEN - Kent of bent u een inwoner(sgroep), vrijwilliger, club, vereniging of professionele instelling met goede en vernieuwende ideeën op het gebied van zorg, ondersteuning of preventie? Voor het jaar 2015 heeft de gemeente Kampen een bedrag van ruim € 700.000 beschikbaar voor vernieuwende projecten op het gebied van jeugdhulp, ondersteuning, welzijn en informele zorg. Iedereen kan tot 1 juni a.s. een aanvraag indienen voor deze subsidieregeling Innovatie Sociaal Domein.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Het college van B&W heeft ingestemd met het plan van aanpak Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). De gemeente Kampen heeft hiervoor geld gekregen van het Rijk. Samen met de zorgleveranciers is afgesproken dit bedrag van in totaal € 884.000 te zetten voor het subsidiëren van een dienstverlener in loondienst bij een thuiszorgorganisatie door cliënten € 7,50 korting per uur te geven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

uitvaartkosten 300x199KAMPEN - De gemeente Kampen heeft de voorwaarden voor bijzondere bijstand op twee onderdelen aangepast. Naar aanleiding van negatieve signalen uit de samenleving over met name voorzieningen bestemd voor een uitvaart die meetelden in de vermogenstoets, heeft wethouder Veldhoen tijdens de gemeenteraadsvergadering van vorige maand toegezegd de voorwaarden hierop lokaal aan te passen en direct uit te voeren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

geldtekortKAMPEN - Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de jaarstukken 2014 en legt deze ter vaststelling voor aan de raad. Met de jaarstukken, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening, legt het college verantwoording af over het afgelopen jaar.

De boeken worden gesloten met een tekort van € 4,8 miljoen. Na alle geplande toevoegingen en onttrekkingen aan reserves blijft er nog een tekort van € 3,6 miljoen over op de algemene middelen. Dit tekort wordt opgevangen binnen de algemene reserve van de gemeente.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bkoelewijnCKAMPEN - De eerste ambtstermijn van burgemeester Koelewijn eindigt per 1 oktober 2015. De burgemeester heeft kenbaar gemaakt voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. Daarover dient de raad een aanbeveling te doen.

Ter voorbereiding van die aanbeveling is door de raad in januari een vertrouwenscommissie ingesteld. Die rapporteert aan de gemeenteraad over de aanbeveling. De gemeenteraad beslist.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

meedoenKAMPEN - De gemeente Kampen vindt het belangrijk dat iedereen meedoet in de samenleving. Met de Meedoen-bon willen de gemeente inwoners motiveren om mee te doen, vooral aan sportieve en sociaal-culturele activiteiten.

Inwoners met een inkomen tot 110% van het minimuminkomen kunnen bij de gemeente een Meedoen-bon aanvragen voor zichzelf en voor elk inwonende kind tot 18 jaar. Klik HIER voor de inkomensgrenzen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)