geld5De gemeente Kampen reserveert 6,3 miljoen euro voor het grondbedrijf om eventuele tekorten in de toekomst op te kunnen vangen. Herziening van de grondexploitaties, hertaxaties van gronden en winst op grondexploitaties leiden tot deze reservering. Deze reservering kan binnen de middelen van het grondbedrijf gerealiseerd worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

subsidienieuwKAMPEN - Kampen wil de wijze van subsidieverlening aan verenigingen, stichtingen en (maatschappelijke) organisaties op het gebied van welzijn, sport, kunst en cultuur gaan vernieuwen. Hiervoor is samen met vertegenwoordigers uit het verenigingsleven een nieuwe, unieke werkwijze ontwikkeld die het komend halfjaar in een pilotproject wordt getest. Het betreft geen bezuinigingsmaatregel. Bestaande activiteiten en subsidies zijn het vertrekpunt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Eikenprocessierups 1KAMPEN - De komende tijd zullen ze weer te zien zijn: de rood-witte linten om bomen. Op deze plekken bestrijdt de gemeente Kampen de eikenprocessierups. Deze rups komt sinds 2011 voor in Kampen en kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen.

De eikenprocessierups is berucht om zijn brandharen. Wanneer deze haren uitvallen, kan dit bij mensen leiden tot jeuk en klachten aan de ogen en luchtwegen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Onderdijks scalex w960 h375 mcropKAMPEN - Op zaterdag 23 april organiseert de gemeente Kampen een evenement om de 8 exclusieve kavels aan De Binnenhoek in Het Onderdijks in Kampen onder de aandacht te brengen. Het evenement is een aanrader voor mensen die geïnteresseerd zijn in een vrije kavel in Het Onderdijks.

Vrij en riant wonen staan centraal bij de 8 exclusieve kavels. Het evenement begint om 14.00 uur en duurt tot 19.00 uur en vindt plaats in het Stedelijk Museum Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stofzuigerKAMPEN - Wethouder Martin Ekker geeft op woensdag 13 april om 8.00 uur in de Voorstraat (hoek Vispoort) het startsein voor de grote schoonmaakactie in de binnenstad van Kampen. Ieder jaar organiseert de gemeente Kampen samen met Stadstoezicht en IMpact een grote schoonmaakactie in de binnenstad van Kampen. De schoonmaakactie begint op 13 april en duurt tot 21 april.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bolwerkbuitenwachtKAMPEN – In maart 2015 heeft de gemeenteraad van Kampen groen licht gegeven voor de organische gebiedsontwikkeling van Bolwerk Buitenwacht. Er is sindsdien veel gebeurd, soms zichtbaar, zoals het inzaaien van locatie Buitenwacht, maar ook veel dat nu nog niet zichtbaar is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

jaarverslagKAMPEN - De gemeente Kampen stelt jaarlijks een handhavingsprogramma vast, waarin de doelen voor het nieuwe jaar beschreven staan. In het handhavingjaarverslag wordt verslag gedaan over het aantal controles en handhavingsacties in 2015. In het jaarverslag staan alle resultaten per handhavingthema uitgesplitst. De meest in het oogspringende resultaten zijn hieronder weergegeven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis1KAMPEN - De storing waar het gemeentehuis gisteren mee te kampen had, is grotendeels opgelost.

De balies van burgerzaken zijn vandaag open van 9.00-12.00 uur en van 13.00-19.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kinderopvang2KAMPEN - De gemeente Kampen onderzoekt de mogelijkheid om het gemeentelijk peuterspeelzaalwerk en de commerciële kinderopvang meer gelijk te trekken. Het doel van deze zogenoemde ‘harmonisatie’ is om verschillen tussen peuterspeelzalen en kinderopvang te verkleinen, de kwaliteit te verhogen en te zorgen voor een betere afstemming tussen dagopvang, peuterspeelzaalwerk en onderwijs. Voor de ontwikkeling van peuters moet het immers niet uitmaken of zij naar de kinderopvang of de peuterspeelzaal gaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bouwKAMPEN - De huidige Welstandsnota van de gemeente Kampen wordt geactualiseerd. Het doel van de actualisatie is om te komen tot welstandsbeleid dat beknopt, inspirerend en actueel is en breed gedragen wordt. En daarnaast wordt verkend of er draagvlak is om de welstandstoetsing in een deel van de gemeente af te schaffen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

earth hourKAMPEN - De gemeente Kampen werkt ook dit jaar mee aan Earth Hour door op zaterdag 19 maart 2016 een uur het licht uit te doen in de omgeving van de Ramspol. Rond 20.30 uur wordt de straatverlichting bij de Melmerweg nabij de Rijksweg 50 en de Balgweg tot circa 21.30 uur uitgeschakeld.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis1KAMPEN - De gemeenteraad houdt op donderdag 17 maart weer een raadsspreekuur. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan. Voordeel hiervan is dat slechts eenmaal de gang naar het stadhuis hoeft te worden gemaakt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

voorschoolsbeleidKAMPEN - Het college van B&W heeft besloten om het voorschools beleid te vernieuwen. Dit nieuwe beleid wordt ontwikkeld in samenwerking met betrokken partijen en vormt een kapstok voor bestaande en nieuwe voorschoolse projecten, waaronder het peuterspeelzaalwerk.

Doel is het voorschoolse beleid meer aan te laten sluiten bij de veranderende rol van de gemeente binnen het sociaal domein. Ook ontvangt de gemeente vanaf 2018 minder geld vanuit het Rijk om het voorschoolse beleid uit te voeren, waardoor het nodig is het beleid te vernieuwen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

huishoudelijkehulpKAMPEN - TSN Thuiszorg verkeert in uitstel van betaling en stopt op 25 april met het aanbieden van Hulp bij het Huishouden. Om ervoor te zorgen dat de zorg daarna ook wordt gecontinueerd wil het college van burgemeester en wethouders de overige, bestaande thuishulpaanbieders in Kampen de kans geven de dienstverlening van de huidige cliënten van TSN over te nemen. In Kampen gaat het om zo’n 260 huishoudens waar TSN-medewerkers actief zijn.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

logopedieKAMPEN - Kamper logopedisten hebben bij de gemeente een plan ingediend voor het vroegtijdig signaleren van taal- en spraakproblemen bij kinderen tot zes jaar oud. Kinderen leren op jonge leeftijd te communiceren, door het aanleren en spreken van een taal. Als de taal- en spraakontwikkeling niet goed verloopt, kan dit ernstige gevolgen hebben voor het leerproces en het omgaan met anderen.

Het college heeft besloten het plan te betrekken bij het opstellen van de Perspectiefnota 2017-2020.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bezuinigen1KAMPEN - Het college van B&W heeft besloten de subsidieregeling ‘Innovatie Sociaal Domein’ in te trekken. Naast het feit dat Kampen staat voor een enorme bezuinigingsopgave, wil het college eerst de resultaten van de nog lopende gesubsidieerde projecten uit 2015 afwachten en bezien of ze daadwerkelijk bijdragen aan vernieuwing en daarmee kostenbesparing in de zorg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

taxibusKAMPEN - De Provincie Overijssel heeft besloten om per 1 januari 2017 de regiotaxi noordwest Overijssel niet langer in te zetten voor openbaar vervoersritten. Iedereen kan gebruik maken van de regiotaxi als aanvulling op het openbaar vervoer. Met name mensen die vanwege een beperking niet met het openbaar vervoer kunnen reizen, maken gebruik van de regiotaxi.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

jeugdhulpKAMPEN - Om waar te blijven maken dat de jeugd en hun ouders in Kampen waar nodig zorg en ondersteuning krijgen, wil het college van burgemeester en wethouders extra geld beschikbaar stellen. Dit extra geld (€ 260.000,-) is nodig om voldoende specialistische jeugdhulp te kunnen inzetten en wachtlijsten tegen te gaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gidsKAMPEN - De gemeente Kampen neemt deel aan een landelijke programma voor de aanpak van gezondheidsachterstanden: ‘Gezond in de Stad (GIDS)’. Doel van het programma is om de sociale, economische en gezondheidsachterstanden in wijken te verminderen.

Vanuit het programma ontvangt de gemeente gedurende de jaren 2015, 2016 en 2017 € 106.000,- per jaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

balanswoningmarktKAMPEN - Kampen heeft op dit moment meer plannen voor woningbouw in bestemmingsplannen vastgelegd dan dat er vraag is. Op 1 januari dit jaar zit deze zogenoemde plancapaciteit op 141%. Om te voldoen aan de recent ondertekende woonafspraken met de provincie Overijssel moet Kampen dit terugbrengen naar maximaal 100%. Het college van B&W heeft hiervoor een voorstel ontwikkeld dat in maart in de gemeenteraad besproken wordt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)