stadhuis

KAMPEN - De gemeenteraad houdt op donderdag 29 oktober weer een raadsspreekuur van 19.00 tot 19.30 uur. Dat gebeurt in de raadzaal of vergaderkamer ‘Kampen’ van het stadhuis.

Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN -  Gemeente Kampen en de stichtingen WijZ (Welzijn) en De Kern presenteren vandaag de invulling van de taakstelling die het college van burgemeester en wethouders in juni heeft opgelegd. Beide stichtingen moeten samen in 2021 twee ton bezuinigen. In overleg met de stichtingen wordt ongeveer een ton bespaard op huisvesting en nog eens een dergelijk bedrag op de uitvoering van taken. Deze bezuinigingen hebben gevolgen voor voorzieningen voor de inwoners van de gemeente Kampen. Maar er is samen goed nagedacht om die gevolgen zo veel mogelijk te beperken. Door de gekozen aanpak vallen de bezuinigingen op plekken waar deze het minste pijn doen voor  de inwoners van de gemeente Kampen en zij zoveel mogelijk worden ontzien.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis

KAMPEN - De bezuinigingen op het ‘sociaal domein’ bij de gemeente Kampen liggen voor op schema. Dat blijkt uit de rapportage over het derde kwartaal, die het college van b en w vandaag ter bespreking aanbiedt aan de gemeenteraad. In het derde kwartaal hebben zich een aantal positieve ontwikkelingen voorgedaan, zoals compensatie vanwege de coronacrisis, waardoor de gemeente nu een klein overschot prognosticeren van ruim € 50.000 op de begroting 2020. Het betreft net als het vorige kwartaal een realistische maar voorzichtige prognose.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN -  De gemeente Kampen heeft verschillende regelingen om mensen met een minimuminkomen te ondersteunen. Of u van de regelingen gebruik kunt maken, is onder andere afhankelijk van uw inkomen. Meer informatie vindt u hierover op kampen.nl/ondersteuning-lage-inkomens.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

mondk

KAMPEN -  Vanaf morgen verstrekt de Voedselbank mondkapjes aan inwoners met een smalle beurs. U kunt een mondkapje ophalen van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur bij de  Voedselbank Kampen aan de Erfgenamenstraat (tegenover nummer 64) in IJsselmuiden.

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis

KAMPEN  - Gemeente Kampen vraagt u om zaken zoveel mogelijk via de gemeentelijke  website te regelen of op een later moment. U kunt in het stadhuis alleen op afspraak terecht. Het stadhuis is alleen in de ochtend geopend van 9.00 tot 12.00 uur. Telefonisch is de gemeente bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur (vrijdag tot 16.00 uur). Afhalen van al aangevraagde rijbewijzen, reisdocumenten, afvalzakken, etc. zonder afspraak.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

Onderzoek naar de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland

KAMPEN - MKB-Nederland reikt om het jaar de prijs uit aan de gemeente met het beste ondernemersklimaat met als eretitel ‘MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland’. Dit predicaat is gebaseerd op een tweejaarlijks onderzoek waarbij ondernemers in het midden- en kleinbedrijf wordt gevraagd naar ervaringen met hun gemeente. De digitale vragenlijst omvat thema’s als dienstverlening aan ondernemers, het imago van de gemeente en de beleving van gemeentelijke belastingen. Ook de gemeente Kampen vraagt haar ondernemers hieraan mee te doen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

3001 d7df77990e50395e1e8e740bf12f9968

KAMPEN  - Sinds 1 september 2020 werken het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG Kampen) en het consultatiebureau in Kampen (GGD IJsselland) vanuit het stadhuis aan het Burgemeester Berghuisplein. Hun nieuwe onderkomen op de middenvleugel van de begane grond werd onlangs officieel geopend door jeugdzorgwethouder Geert Meijering. “We werkten al nauw en goed samen, maar doordat we nu met elkaar onder één dak zitten in de nabijheid van onder andere de gemeentelijke afdeling Zorg, versterken we de zorg rond kinderen, hun ouders én hun netwerk nog verder”, aldus Meijering. Symbolisch bekrachtigde de wethouder de door de verhuizing geïntensiveerde samenwerking met het plaatsen van een handafdruk op een samenwerkingsbord. Dit deed hij nadat Mariska Hörmann, teammanager Jeugdgezondheidszorg bij GGD IJsselland, en Gerhald Schutte, afdelingshoofd Zorg bij gemeente Kampen hun handafdruk gezet hadden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis

KAMPEN   -  Het college van burgemeester en wethouders legt de 2e Bestuursrapportage 2020, een financiële voortgangsrapportage, en de Programmabegroting 2021 aan de gemeenteraad voor met hierin een voorzichtig positieve ontwikkeling van het begrotingssaldo. In 2020 en 2021 sluiten de begrotingen met een voordelig saldo van ruim € 400.000. In het voorjaar van 2019 werd de gemeente Kampen geconfronteerd met de grootste bezuiniging ooit. Er is in totaal voor bijna 6,5 miljoen euro aan bezuinigingsmaatregelen besloten waarvan 4,5 miljoen structureel en 2 miljoen eenmalig. Doordat de bezuinigingen op koers liggen en door de uitkeringen uit het gemeentefonds, is in de financiële voortgangsrapportage en de Programmabegroting 2021 een voorzichtige positieve ontwikkeling te zien.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

rec

KAMPEN -   Heel Kampen recyclet mee tijdens de Nationale Recycleweek! Heeft u nog oude apparaten of kapotte lampen liggen? Ruil ze bij Recycling Kampen voor een gratis puzzel! Maar wees er snel bij want op = op.

Liever een tweede leven voor uw apparaat? Breng het naar de Kringloopwinkel of kijk op watismijnapparaatwaard.nl

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Het college van B&W gaat onderzoek doen naar de uitbreidingsmogelijkheden voor woonwagenstandplaatsen in de gemeente Kampen. De reden hiervoor is dat er veel woningzoekenden op de wachtlijst staan en er onvoldoende aanbod is van woonwagenstandplaatsen. Ook wordt onderzocht wat de behoefte is aan extra woonwagenlocaties. Het college stelt de gemeenteraad voor om hier onderzoeksbudget beschikbaar voor te stellen en in te stemmen met het plan van aanpak voor de uitbreiding van woonwagenlocaties. Er worden dertien locaties voorgelegd aan de raad met een lijst van criteria die het college wil hanteren bij de keuze voor drie nader te onderzoeken locaties.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kamaf

KAMPEN -  Van 5 oktober tot 16 november is de Kamperstraatweg (N763) afgesloten voor doorgaand autoverkeer. De afsluiting is nodig om werkzaamheden aan het fietspad te kunnen uitvoeren. Het werk wordt uitgevoerd in opdracht van  Provincie Overijssel. Het fietspad langs de Kamperstraatweg is toe aan groot onderhoud. Ook worden andere werkzaamheden aan het fietspad uitgevoerd, zoals de verbreding naar 2,5 meter en het planten van meer bomen langs het fietspad.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN -  Het college van B&W wil nieuwe water- en stroomvoorzieningen realiseren aan het bovenstroomse deel van de IJsselkade voor riviercruiseschepen. De huidige voorzieningen zijn verouderd. Riviercruiseschepen hoeven dan niet langer gebruik te maken van eigen dieselgeneratoren die stank- en geluidsoverlast veroorzaken, maar kunnen gebruik maken van walstroom. Met deze milieuvriendelijke investering komt het college tegemoet aan klachten van omwonenden van de IJsselkade. Ook zorgen de nieuwe voorzieningen er voor dat Kampen aantrekkelijk blijft voor rederijen om aan te meren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN -  Op maandag 28 september wordt een begin gemaakt met het verzagen van het hout afkomstig van een van de middeleeuwse Stadsbruggen. Dit hout wordt gebruikt voor de leuningen van enkele nieuwe bruggen in Het Groene Hart. In 2016 werden bij werkzaamheden in de IJssel palen aangetroffen die afkomstig blijken te zijn van een van de middeleeuwse Stadsbruggen. De palen zijn overgedragen aan verschillende organisaties in Kampen, onder andere aan de Natuurspeelplaats naast kinderboerderij Cantecleer.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - In november begint de gemeente met omvormingen in het openbaar groen. Op sommige plaatsen wordt het gras voortaan niet meer wekelijks gemaaid, maar slechts enkele malen per jaar. Op andere plaatsen worden oude heestervakken vervangen door nieuwe, bloemenrijke beplanting of door gras. Zo wil de gemeente meer biodiversiteit in de openbare ruimte krijgen. Ook helpt het om de onderhoudskosten van groen binnen de begroting te houden. De uitvoering van deze aanpassingen wordt verspreid over twee jaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis

KAMPEN -  De gemeenteraad houdt op donderdag 24 september in de raadzaal van het stadhuis een raadsspreekuur van 19.00 tot 19.30 uur. Dat gebeurt voor het eerst weer fysiek in de raadzaal. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

119799748 3672017509531659 5610705705423941325 n

KAMPEN - Het Kleemanspontje in het Ganzendiep is tijdelijk buiten gebruik. Door plantengroei loopt het pontje vast met het risico dat gebruikers halverwege vast komen te zitten. Zodra de situatie het toelaat wordt het pontje weer in gebruik genomen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

onder

KAMPEN -  Woningcorporaties Beter Wonen en deltaWonen, De Kern maatschappelijke dienstverlening, het samenwerkingsverband Financiën op Koers en gemeente Kampen hebben op donderdag 17 september het uitgebreide convenant Vroeg Eropaf getekend. Hiermee spreken partijen opnieuw de intentie uit om zich samen in te spannen voor het bieden van hulp en ondersteuning aan huurders met een beginnende huurachterstand.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

17862646 1150123058443376 7884134389511736348 n

KAMPEN -  Het college van b en w wil een Europese aanbesteding starten voor de meerjarige exploitatie van zwembad De Steur. Een voorstel hiervoor legt het college voor aan de gemeenteraad. Het contract met de huidige exploitant, Sportfondsen Kampen loopt per 31 oktober 2020 af. Een Europese aanbestedingsprocedure doorlopen kost veel tijd, gemiddeld 8 tot 10 maanden. Het college wil daarom mandaat van de gemeenteraad om op zoek te gaan naar een tijdelijke exploitant voor het zwembad tot 1 januari 2022, zodat het zwembad in de tussentijd open kan blijven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN -   Medewerkers van Heibedrijf Van Dieren verrichtten van 2 tot en met 16 december 2016 hei- en koppensnelwerkzaamheden voor de bouw van parkeergarage Buitenhaven in Kampen. Een week na afronding van de werkzaamheden vernam de gemeente Kampen via de media dat drie bij eerdergenoemde werkzaamheden betrokken medewerkers van Heibedrijf Van Dieren ziekteverschijnselen vertoonden. In maart 2017 stelde het heibedrijf de gemeente hiervoor aansprakelijk. Uit toxicologisch onderzoek blijkt nu dat er geen relatie is aangetoond tussen de mogelijke diagnoses en de blootstelling die tijdens het heien en koppensnellen kan hebben plaatsgevonden. Op basis van deze conclusie heeft de verzekeraar van de gemeente de aansprakelijkstelling door Heibedrijf Van Dieren afgewezen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)