8183 fullimage logo gemeente

KAMPEN - Het stadhuis is gesloten op 25 en 26 december (kerst) en 1 januari (nieuwjaarsdag). Daarnaast is het stadhuis gesloten op: 24 en 31 december vanaf 16.00 uur (de avondopenstelling vervalt), op 2 januari, 5 januari tot 10.00 uur en op 6 januari vanaf 14.00 uur

Voor informatie over de producten en diensten kunt u terecht op www.kampen.nl/loket.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

afspraakKAMPEN - Stichting Welzijn in Kampen (SWiK) en de gemeente Kampen hebben afspraken gemaakt over de manier waarop SWiK een actieve bijdrage kan leveren aan het wijkgericht werken en welke ondersteuning SWiK hierin kan bieden aan de bewoners in de wijken en kernen. Met deze afspraken is invulling gegeven aan een ambitie uit het collegeprogramma. De afspraken zijn bovendien een vervolgstap op de fusie op 1 januari 2014, waarbij drie welzijnsinstellingen zijn gefuseerd tot de Stichting Welzijn in Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

winkelwagentjesKAMPEN - Het college van B&W van de gemeente Kampen houdt vast aan het bestaande detailhandelsbeleid. De binnenstad blijft het centrum voor recreatief winkelen en boodschappen doen. Het Melmerpark is de aangewezen plek voor grootschalige detailhandel. De gemeente biedt beperkt meer ruimte hiervoor. Op bedrijventerreinen worden onder voorwaarden bepaalde vormen van grootschalige detailhandel mogelijk gemaakt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

woningKAMPEN - Het gaat goed met de woningbouw in Kampen. Dit jaar zijn er al 236 woningen opgeleverd en er zullen er de komende weken zeker nog een aantal bij komen. De gemeente hoopt eind dit jaar op 280 woningen uit te komen.

Van de 236 woningen zijn er 97 huurwoningen opgeleverd, waaronder een groot aantal in de wijk Het Onderdijks. Ook op de nieuwe locaties Het Meer en Stationskwartier zijn de eerste woningen opgeleverd.

Wethouder Martin Ekker: "We kunnen aan de hand hiervan de conclusie trekken dat de woningmarkt in Kampen gelukkig weer in de lift zit. Hoewel er altijd is doorgebouwd in Kampen, bevestigen de cijfers dat het beter gaat."

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bouwvergunning2KAMPEN - Burgers en bedrijven kunnen per 1 november eenvoudiger aan- of uitbouwen, bijgebouwen plaatsen of andere kleine bouwwerken aan de achterkant van een woning of ander hoofdgebouw neerzetten. Het vergunningvrij vergroten van het hoofdgebouw wordt bijvoorbeeld uitgebreid van 2,5 naar 4 meter.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

koelewijnIJSSELMUIDEN - Dinsdag 21 oktober is er in De Hoeksteen aan de Goudplevier 103 in IJsselmuiden een wijkbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst kunnen inwoners kennismaken met burgemeester Bort Koelewijn als de nieuwe wijkwethouder.

Tevens wordt er een update gegeven van diverse grote projecten in IJsselmuiden, waaronder Bolwerk Buitenwacht, de Slenke Es en Spoorlanden. Wethouder Veldhoen zal ook aanwezig zijn.

De bijeenkomst begint om 19.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

winnaarKAMPEN - Tijdens Open Monumentendag op zaterdag 13 september 2014 konden bezoekers bij verschillende monumenten een stempel krijgen. In de brochure van de Open Monumentendag in de gemeente Kampen zat een stempelkaart. Deze moest volledig ingevuld en met voldoende stempels worden ingeleverd om kans te maken op een prijs naar keuze.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

zwembadsteurKAMPEN - De gemeente Kampen heeft besloten om het beheer en de exploitatie van het nieuw te bouwen zwembad voorlopig te gunnen aan Sportfondsen Kampen B.V. Er hebben drie marktpartijen meegedaan aan de aanbesteding voor de beheer- en exploitatiewerkzaamheden. Sportfondsen Kampen B.V. kwam na een uitgebreide kwalitatieve en financiële beoordeling als beste uit de bus met de economisch meest voordelige inschrijving.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

onkruidbestrijding-met-heet-water-waveKAMPEN - De gemeente Kampen gaat de manier van onkruidbestijding wijzigen. Met ingang van 1 november 2015 is de huidige methode - het chemisch bestrijden met round up - niet meer toegestaan.

Er zijn een paar methoden vergeleken: onkruidborstelen, onkruid branden, bestrijding met heet water, met stoom, met biologische middelen en met hete lucht. Al deze methoden hebben met elkaar gemeen dat ze 4 keer zo duur zijn dan chemische bestrijding.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vergaderen 0003KAMPEN – Het college van B&W wil tenminste één keer per jaar vergaderen in elk van de kernen van de gemeente. Aansluitend vindt er een bezoek aan de kern plaats.

Volgens het college sluit dit aan bij de ambities die genoemd worden in het collegeprogramma. Daarin staan de volgende ambities: 'bewoners ervaren de aanwezigheid van de gemeente in de wijken en kernen als positief en stimulerend' en 'het college gaat actief in gesprek met de inwoners door middel van bezoeken aan wijken, kernen, maatschappelijke organisaties en bedrijven'.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

klimaatKAMPEN - Dinsdag 7 oktober om 16.30 uur heeft de gemeente Kampen samen met 32 partijen in Museum de Fundatie in Zwolle de intentieverklaring 'Klimaat Actieve Stad' getekend. Strekking van de verklaring is om voor 28 januari 2015 tot een gezamenlijk regionaal actieprogramma te komen voor een klimaatbestendige inrichting van de IJssel-Vechtdelta in de periode 2015 tot 2050.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

acceptgiroKAMPEN - Vanaf 1 november 2014 verstuurt de gemeente Kampen geen acceptgiro's meer. Het gebruik van de acceptgiro neemt ieder jaar af. De gemeente verstuurt per jaar ongeveer 20.000 acceptgiro's. Hiervan wordt nog maar 10% bij de bank ingeleverd. Vanaf 1 november kunnen inwoners betalen via internetbankieren, een overschrijving bij de bank of via automatische incasso.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

martinvanrijnKAMPEN - Op 1 oktober 's middags bezoekt de staatssecretaris de wethouders Jeugd & Wmo 2015 van de regio's Midden IJssel-Oost Veluwe, IJsselland, Noord Veluwe en Flevoland over condities en voortgang van de transities. De gemeente Kampen is gastheer.

Staatssecretaris Van Rijn reist door heel Nederland om 400 wethouders te spreken over de Wmo 2015 en de jeugdhulp. Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het regelen van hulp die mensen nodig hebben om zelfredzaam te zijn (nieuwe Wmo) en de hulp voor jeugd (nieuwe Jeugdwet). Om een duidelijk beeld te krijgen van de voortgang, de knelpunten en successen van gemeenten ontmoet staatssecretaris Van Rijn tussen 29 september en 16 oktober 400 wethouders Wmo en Jeugd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

benjewiejezegtdatjebent.jpg2KAMPEN - Fraude met identiteitsbewijzen veroorzaakt aanzienlijke schade bij burgers, overheid en bedrijfsleven. Identiteitsfraude is zelfs wereldwijd de nummer 1 fraude. Het persoonlijk leed is niet te overzien wanneer een identiteit van iemand wordt gestolen, afgezien nog van de financiële schade. De gemeente Kampen heeft daarom besloten om de strijd aan te gaan met identiteitsfraude.

Zo wordt er in de regio Oost-Nederland tussen gemeenten en andere overheidsinstanties samengewerkt om identiteitsfraude te bestrijden. Daarnaast maakt de gemeente sinds kort gebruik van speciale scanapparatuur waarmee binnen enkele seconden identiteitsbewijzen worden gecontroleerd op echtheid.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentebestuurKAMPEN - In 2011 behaalde de gemeente Kampen het 'Investors in People' (IiP) certificaat. Sindsdien heeft de organisatie zich verder ontwikkeld, met als resultaat nu de toekenning van een bronzen IiP-certificaat als eerste gemeente in Nederland.

Gemeentesecretaris Goedegebure: "Hiermee is weer een stap gezet in de verdere ontwikkeling en professionalisering van de gemeente Kampen. We blijven investeren in medewerkers, zodat we nog beter kunnen inspelen op de wensen en behoeften van de inwoners. De gemeente gaat hiermee door en doet er waar mogelijk nog een schepje bovenop. Een (zilveren) stok achter de deur om ook het volgende certificaat binnen te halen."

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

brpKAMPEN - In de Basisregistratie Personen (BRP) staan persoonsgegevens van iedereen die in Nederland woont. De overheid gebruikt deze persoonsgegevens om haar taken uit te kunnen voeren. Zo heeft de Belastingdienst de gegevens nodig om belastingen te heffen. In de BRP staan onder andere de volgende persoonsgegevens: naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland;gegevens over de ouders;gegevens over huwelijk en geregistreerd partnerschap;gegevens over kinderen; gegevens over nationaliteit en eventueel over het verblijfsrecht;verblijfplaats (adres);het burgerservicenummer (BSN).

Hoe komt de BRP aan persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die u zelf moet doorgeven. Bijvoorbeeld als u verhuist, een kind krijgt, in het buitenland trouwt of als 1 van uw ouders overlijdt. Maar sommige gegevens worden automatisch opgenomen of veranderd in de BRP. Als u bijvoorbeeld trouwt in Nederland, geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand dit door aan de BRP.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

baggerenKAMPEN - Op dit moment is ongeveer 50% van de baggerklus in 40 watergangen in Kampen en IJsselmuiden uitgevoerd. De planning is er op gericht dat het baggeren half november 2014 is afgerond.

Noodzaak baggeren

Door de vorming van bagger nam de waterdiepte in verschillende watergangen in Kampen en IJsselmuiden af. Hierdoor wordt het onderhoudswerk met de maaiboot steeds moeilijker. Ook is de dikke laag bagger nadelig voor de waterkwaliteit. Om deze redenen is het waterschap vanaf half augustus 2014 bezig met het baggeren van een 40-tal watergangen in Kampen en IJsselmuiden. Na een inventarisatie bleken deze watergangen te ondiep: minder dan een meter water. Er wordt tot een meter waterdiepte gebaggerd, waarbij in totaal circa 30.000 m3 baggerspecie vrijkomt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

hoogwateroefeningKAMPEN - Hoog water bedreigt Kampen. Ruim honderd vrijwilligers worden opgeroepen, die binnen een uur paraat staan om de waterkering op te bouwen. Deze kering bestaat uit 84 beweegbare onderdelen. Daarnaast moeten op veel plaatsen waterkerende middelen worden geplaatst.

Woensdagavond 17 september werd bovenstaand scenario voor even 'werkelijkheid', tijdens de jaarlijkse hoogwateroefening van Waterschap Groot Salland. Acht vrachtwagens en vijf mobiele kranen en dertien man personeel zorgen ervoor dat de verschillende onderdelen op de juiste plek komen. Verder zijn er ruim honderd vrijwilligers uit Kampen en omgeving om te helpen bij deze grootschalige oefening. Een filmpje over de oefening kunt u hier bekijken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

zwembadsteurKAMPEN - Woensdagavond stond een herhaalde commissie- en aansluitende raadsvergadering gepland over de kosten van het sociaal plan voor het personeel van de zwembaden in Kampen en IJsselmuiden. Vorige week besloot de raad namelijk het plan uit te stellen. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde woensdagavond alsnog in met het sociaal plan voor het vertrekkende zwembadpersoneel.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

fietspadKAMPEN - Het tijdelijke fietspad langs de Mr. J.L.M Niersallee is in gebruik genomen. De tijdelijke route biedt fietsers een veilige en rechtstreekse verbinding vanaf de Europa allee, de tunnel bij Het Onderdijks en vanaf het Hoornbeeckcollege richting station Kampen Zuid en de tunnel onder de N50/Hanzelijn.

De oude fietsroute- vanaf de tunnel van de Mr. J.L.M. Niersallee- stuitte op bezwaren bij inwoners van Het Onderdijks. Ook staken fietsers van en naar station Kampen Zuid de Mr. J.L.M. Niersallee over, wat tot gevaarlijke verkeerssituaties leidde. Waarschuwingsmaatregelen hiertegen bleken onvoldoende te werken. Reden voor de gemeente om te kijken naar een alternatieve fietsroute.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)