gemeentebestuurKAMPEN - In 2011 behaalde de gemeente Kampen het 'Investors in People' (IiP) certificaat. Sindsdien heeft de organisatie zich verder ontwikkeld, met als resultaat nu de toekenning van een bronzen IiP-certificaat als eerste gemeente in Nederland.

Gemeentesecretaris Goedegebure: "Hiermee is weer een stap gezet in de verdere ontwikkeling en professionalisering van de gemeente Kampen. We blijven investeren in medewerkers, zodat we nog beter kunnen inspelen op de wensen en behoeften van de inwoners. De gemeente gaat hiermee door en doet er waar mogelijk nog een schepje bovenop. Een (zilveren) stok achter de deur om ook het volgende certificaat binnen te halen."

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

brpKAMPEN - In de Basisregistratie Personen (BRP) staan persoonsgegevens van iedereen die in Nederland woont. De overheid gebruikt deze persoonsgegevens om haar taken uit te kunnen voeren. Zo heeft de Belastingdienst de gegevens nodig om belastingen te heffen. In de BRP staan onder andere de volgende persoonsgegevens: naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland;gegevens over de ouders;gegevens over huwelijk en geregistreerd partnerschap;gegevens over kinderen; gegevens over nationaliteit en eventueel over het verblijfsrecht;verblijfplaats (adres);het burgerservicenummer (BSN).

Hoe komt de BRP aan persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die u zelf moet doorgeven. Bijvoorbeeld als u verhuist, een kind krijgt, in het buitenland trouwt of als 1 van uw ouders overlijdt. Maar sommige gegevens worden automatisch opgenomen of veranderd in de BRP. Als u bijvoorbeeld trouwt in Nederland, geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand dit door aan de BRP.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

baggerenKAMPEN - Op dit moment is ongeveer 50% van de baggerklus in 40 watergangen in Kampen en IJsselmuiden uitgevoerd. De planning is er op gericht dat het baggeren half november 2014 is afgerond.

Noodzaak baggeren

Door de vorming van bagger nam de waterdiepte in verschillende watergangen in Kampen en IJsselmuiden af. Hierdoor wordt het onderhoudswerk met de maaiboot steeds moeilijker. Ook is de dikke laag bagger nadelig voor de waterkwaliteit. Om deze redenen is het waterschap vanaf half augustus 2014 bezig met het baggeren van een 40-tal watergangen in Kampen en IJsselmuiden. Na een inventarisatie bleken deze watergangen te ondiep: minder dan een meter water. Er wordt tot een meter waterdiepte gebaggerd, waarbij in totaal circa 30.000 m3 baggerspecie vrijkomt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

hoogwateroefeningKAMPEN - Hoog water bedreigt Kampen. Ruim honderd vrijwilligers worden opgeroepen, die binnen een uur paraat staan om de waterkering op te bouwen. Deze kering bestaat uit 84 beweegbare onderdelen. Daarnaast moeten op veel plaatsen waterkerende middelen worden geplaatst.

Woensdagavond 17 september werd bovenstaand scenario voor even 'werkelijkheid', tijdens de jaarlijkse hoogwateroefening van Waterschap Groot Salland. Acht vrachtwagens en vijf mobiele kranen en dertien man personeel zorgen ervoor dat de verschillende onderdelen op de juiste plek komen. Verder zijn er ruim honderd vrijwilligers uit Kampen en omgeving om te helpen bij deze grootschalige oefening. Een filmpje over de oefening kunt u hier bekijken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

zwembadsteurKAMPEN - Woensdagavond stond een herhaalde commissie- en aansluitende raadsvergadering gepland over de kosten van het sociaal plan voor het personeel van de zwembaden in Kampen en IJsselmuiden. Vorige week besloot de raad namelijk het plan uit te stellen. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde woensdagavond alsnog in met het sociaal plan voor het vertrekkende zwembadpersoneel.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

fietspadKAMPEN - Het tijdelijke fietspad langs de Mr. J.L.M Niersallee is in gebruik genomen. De tijdelijke route biedt fietsers een veilige en rechtstreekse verbinding vanaf de Europa allee, de tunnel bij Het Onderdijks en vanaf het Hoornbeeckcollege richting station Kampen Zuid en de tunnel onder de N50/Hanzelijn.

De oude fietsroute- vanaf de tunnel van de Mr. J.L.M. Niersallee- stuitte op bezwaren bij inwoners van Het Onderdijks. Ook staken fietsers van en naar station Kampen Zuid de Mr. J.L.M. Niersallee over, wat tot gevaarlijke verkeerssituaties leidde. Waarschuwingsmaatregelen hiertegen bleken onvoldoende te werken. Reden voor de gemeente om te kijken naar een alternatieve fietsroute.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

studiezaalKAMPEN - De ontwerpen voor inrichting van de Stadskazerne zijn in volle gang. Hier ziet u de eerste schets van de studiezaal van het Stadsarchief Kampen. Een ruime boekenwand vol verhalen over Kampen en omgeving en moderne ruime studieplekken, van alle gemakken voorzien. Een inspirerende omgeving om je onder te dompelen in de geschiedenis die Kampen rijk is en bewaard wordt in het Stadsarchief Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuisCKAMPEN - Het college van B&W woont naast hun reguliere werk vaak representatieve activiteiten bij. Een opsomming voor de komende week.

Woensdag 24 september opent wethouder Ekker om 16.30 uur logeerhuis de ODC De Klimop / Philadelphia aan het Harmoniepad 1. Het logeerhuis is bedoeld om ouders van thuiswonende kinderen met een verstandelijke beperking tijdelijk te ontzien, door ze een aantal dagen te laten logeren in het logeerhuis.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

logokampenKAMPEN - Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om een aantal grote schadegevallen aan schoolgebouwen ter hand te nemen. Reden hiervoor is dat de betrokken partijen niet aansprakelijk gesteld kunnen worden. Ook dekt de polis van de gemeentelijke schadeverzekering deze schade niet.

Het gaat onder andere om het vervangen van de gevelbeplating van het Ichthus College. Deze beplating is aangebracht in 2000, maar nu blijkt dat deze platen niet waterbestendig zijn. Aangezien de garantie op dit product verstreken is, voelt de leverancier van de beplating zich niet verantwoordelijk om de kosten van vervanging te vergoeden. De gemeente laat nog wel onderzoek doen of er mogelijk sprake is van een productiefout. Vooruitlopend daarop is het noodzakelijk om de gevelbeplating alvast te vervangen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

politieKAMPEN - Het is veiliger geworden en de politie levert over de hele linie betere prestaties. De daling van het aantal misdrijven is terug te zien in alle districten van de eenheid. In alle districten steeg het aantal verdachten dat is afgehandeld. In IJsselland ging dat van 6195 naar 6335 (+2,3 procent).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuisCKAMPEN - De gemeenteraad ontvangt op woensdag 1 oktober vanuit de Provincie en Rijkswaterstaat informatie over de stand van zaken omtrent de uitvoering van de zomerbedverlaging en de aanleg van het Reevediep. Ook wordt de raad geïnformeerd over de wijzigingen in de grondexploitatie.

De informatieavond in de raadzaal van het stadhuis begint om 19.30 uur en is voor iedereen toegankelijk.

Schrijf reactie (0 Reacties)

verkeersdruppelKAMPEN - Op donderdag 18 en vrijdag 19 september worden de verkeersdrempels op de Veilingweg aangepast. Dat heeft het college besloten na veelvuldige en langdurige overlast die door omwonenden wordt ervaren van de huidige drempels. De huidige drempels worden verwijderd. Ze worden vervangen door druppels.

De druppels komen in de lengterichting van de rijbaan te liggen en zijn zodanig ontworpen dat de bus, de hulpdiensten en het vrachtverkeer hier geen hinder van ondervinden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

adoptie groenKAMPEN - Inwoners van de gemeente Kampen kunnen delen van het openbaar groen adopteren. De beoogde locaties staan op de kaart 'ruimte voor groene initiatieven' die vanaf vandaag op de gemeentelijke website te vinden is. Zo wordt het mogelijk gemaakt dat bewoners in delen van het openbaar groen bijvoorbeeld bloemperken planten en onderhouden of juist een moestuin aanleggen.

Op deze site is de kaart door middel van de gemeentelijke GIS-viewer breed toegankelijk. Iedere bewoner kan op adres zoeken om te zien of in het openbaar groen bij hem of haar voor de deur groene initiatieven mogelijk zijn.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

haatlandKAMPEN - Met de herinrichting van de Ambachtsstraat is de revitalisering van bedrijventerrein Haatland grotendeels voltooid. Gedeputeerde Theo Rietkerk en wethouder Geert Meijering openen woensdag 17 september vanaf 11.00 uur de Ambachtsstraat officieel.

De revitalisering van een deel van het oudste en grootste bedrijventerrein van Kampen is destijds opgezet met als doel het bedrijventerrein Haatland duurzaam te versterken. De gemeente Kampen heeft dit samen met marktpartijen en de Industriële Club Kampen/IJsselmuiden kunnen realiseren waarbij het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie en de provincie Overijssel in belangrijke mate financieel hebben bijgedragen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en passende zorg aan inwoners op het gebied van werk en inkomen, zorg, welzijn, opvoeding en jeugdzorg. In voorbereiding hierop heeft het college van B&W een aantal verordeningen vrijgegeven voor inspraak. Inwoners, cliënten, zorgaanbieders en bedrijven kunnen hierop reageren. Het is de eerste stap naar de definitieve verordeningen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Vanaf 2015 is de gemeente Kampen tien scootmobielplekken rijker. Ook krijgt de Stichting Welzijn in Kampen (SWiK) een klusbus en een bus met een rolstoelplek. Doel is meer ondersteuning en hulp aan huis te bieden, zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 13 september wordt de Erfgoedprijs Zwolle Kampen uitgereikt aan de eigenaar van Croissanterie Paris. De prijs wordt uitgereikt door de wethouders monumentenzorg Sybren Gerlofsma van de gemeente Kampen en Jan Brink van de gemeente Zwolle. Aan de prijs is een geldbedrag van € 1.000 verbonden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Woensdag 10 september 2014

Wethouder Veldhoen is aanwezig bij de Bestuurlijke conferentie Ruimte voor de Rivier. Aanvang: 12.30 uur – 18.00 uur, locatie: Muntgebouw, Utrecht.Burgemeester Koelewijn is aanwezig bij het Nationaal Congres "Anders denken over psychische aandoeningen", van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Aanvang: 10.00 uur – 13.00 uur, locatie: Fokker Terminal Den Haag.Wethouder Gerlofsma is aanwezig bij het Cultuurcafé, een netwerkbijeenkomst van de culturele organisaties in Kampen. Aanvang: 19.00 uur, locatie: Ambachtstraat 21, Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Vanaf 1 januari 2015 krijgen gemeenten in Nederland een omvangrijk takenpakket overgedragen. De gemeente Kampen is vanaf dan verantwoordelijk voor bijna alle ondersteuning aan mensen die het alleen niet redden op het gebied van werk en inkomen, zorg, welzijn, opvoeding en jeugdzorg. Met de verwachting dat de gemeente, als de meest nabije overheid, haar inwoners beter, eerder en slimmer kan helpen tegen fors minder kosten.

De gemeente Kampen is op dit moment in verschillende projectgroepen en werkgroepen, en in nauwe samenwerking met haar inwoners en samenwerkingspartners, bezig met de voorbereidingen op deze transities. Op deze website vinden zowel professionals als cliënten informatie over de veranderingen in het sociale domein in de gemeente Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - In het kader van de nieuwe taken die naar gemeenten toekomen op het gebied van Jeugd, Zorg en Werk organiseert de gemeente Kampen op donderdag 11 september a.s. weer een Sociaal Café. Thema is dit keer: privacy en gegevensuitwisseling. Ook wordt tijdens het Sociaal Café de intentieverklaring Vroegsignalering ondertekend. De bijeenkomst vindt plaats in Quintus, Centrum voor Cultuureducatie, Vloeddijk 38 in Kampen en begint om 15.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur) en duurt tot ongeveer 17.30 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)