gruttoKAMPERVEEN -  De familie Den Uijl-Postma is bereid gevonden om weidevogelboer te worden. De familie Snel wil het huidige contract graag uitbreiden. Daarmee is meer dan de benodigde compensatie-opgave bereikt in de regio IJsseldelta. De realisatie van optimale weidevogelgebieden is noodzakelijk, omdat door de aanleg van het Reevediep landbouwgrond (en dus weidevogelgebied) andere functies krijgt, zoals water en natuur.

Sinds 2014 zijn drie boerenbedrijven in Kamperveen en polder Mastenbroek bereid hun bedrijfsvoering zodanig aan te passen dat hun land optimale leefomstandigheden biedt voor weidevogels: de families Snel, Ten Hove en Den Uijl.

De boeren reageerden in 2012 op de ludieke actie 'Grutto zoekt boer', die onder boeren in de regio IJsseldelta werd gehouden. Zij hebben begin 2014 een langjarig contract ondertekend.

Setting
Op vrijdag 10 november wordt vanaf 14.30 uur met de weidevogelboeren gesproken over hoe ze hun bedrijfsvoering aanpassen en de resultaten die daar in de afgelopen jaren bij zijn gehaald. Locatie: stal familie den Uijl-Postma, Chalmotweg 5 in Kamperveen.

Ook zijn vertegenwoordigers van Agrarische Natuurvereniging Camperland en van de Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta aanwezig. Zij hebben een belangrijke rol gespeeld bij de realisatie van de optimale leefgebieden voor de weidevogels. ANV Camperland verzorgt ook de jaarlijkse monitoring en begeleidt de boeren bij het beheer.

Ondertekening contracten
Tijdens de bijeenkomst wordt zo mogelijk aan de keukentafel gesproken over de doelen, uitvoering en resultaten van het weidevogelbeheer. Ook worden de contracten ondertekend.

Bedrijfsvoering
De deelnemende boeren hebben hun bedrijfsvoering fors aangepast om optimaal leefgebied te creëren voor weidevogels. Zo heeft de familie Snel, in de polder Mastenbroek, zo’n achtentwintig hectare van hun grond ingezet voor de weidevogels. Dat is meer dan de helft van de oppervlakte van het bedrijf. Ruim één hectare daarvan wordt ingericht als plas-dras-gebied. Deze drassige omgeving nodigt weidevogels, zoals de Grutto uit om daar neer te strijken. Ook passen de deelnemende boeren hun maaibeheer flink aan, zodat de weidevogels voldoende tijd en ruimte krijgen om te broeden en hun kuikens groot te brengen. Deze aanpassingen in de bedrijfsvoering zorgen voor minder opbrengsten van het land. Daarvoor krijgen de boeren een vergoeding. In totaal hebben de 4 deelnemende boeren bijna 100 hectare aan weidevogelland in beheer. Dat zijn ongeveer 125 voetbalvelden! De weidevogelcontracten hebben een looptijd van minimaal 24 jaar.

Wie zijn de weidevogelboeren?
Weidevogelboeren hebben allemaal land waar de vogels goed aarden. Niet te droog en geen bosschages in de buurt. Het zijn allemaal mensen met liefde voor de vogels. 

Achtergrondinformatie
De IJsseldelta is van oudsher een belangrijk gebied voor weidevogels. Opgaande begroeiing zoals houtwallen, singels en bosjes ontbreken vrijwel. De weidse graslanden, die overwegend in gebruik zijn bij melkveehouders, bieden voor weidevogels optimale omstandigheden. Hoewel de weidevogelstand de laatste decennia is afgenomen, behoort de IJsseldelta nog steeds tot de beste weidevogelgebieden in Overijssel.  Een belangrijke soort als de Grutto komt er nog steeds in grote aantallen voor.