P1090198

KAMPEN/IJSSELMUIDEN – De fractie van het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de eikenprocessierups. Het CDA wil graag weten of de gemeente voldoende voorbereid is op de mogelijk vervroegde komst van de rups door de zachte winter. Daarnaast wil het CDA graag weten hoe particulieren en ondernemers met eigen eiken bijgestaan worden door de gemeente in de bestrijding van de overlast veroorzakende eikenprocessierups.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

christenunie kampen

's- HEERENBROEK -  Gedeputeerde Tijs de Bree heeft ingestemd met het verzoek om de voorbereidingskosten voor het ondergronds brengen van de hoogspanningsleidingen in ’s-Heerenbroek te betalen. Die toezegging deed hij woensdagmiddag tijdens de vergadering van de Overijsselse Provinciale Staten. In 2009 was door de provincie al de belofte gedaan om deze kabels in ’s-Heerenbroek onder de grond te brengen. Dit was als compensatie voor de elektriciteitsmasten van het Kamperlijntje. De ChristenUnie en het CDA hebben daarom in februari van 2019 een motie ingediend om dit gerealiseerd te krijgen. Elektriciteitskabels in de buurt van woningen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

d66kampen

D66 Kampen heeft het college van burgemeester en wethouders schriftelijke vragen gesteld over de aanleg van de Brunneper Bongerd. De Kamper democraten willen weten wanneer het werk gaat beginnen en hoe de Brunnepers erbij worden betrokken. Al jaren spreekt de Kamper politiek over het idee om van de oude boomgaard in de wijk een park te maken. Met de enorme bezuinigen van de gemeente leek de aanleg van de groene long voor Brunnepe te stranden. Maar afgelopen november stelde de raad toch geld beschikbaar voor de aanleg van de Brunneper Bongerd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

taart

KAMPEN - Ter gelegenheid van Valentijnsdag verraste D66 Kampen het Samenwerkingsverband Brunnepe met een Valentijnstaart. Met de taart -voorzien van een groot groen hart- wil D66 de groep vrijwilligers die zich al jaren hard maakt voor de wijk Brunnepe in het zonnetje zetten. In het Samenwerkingsverband Brunnepe hebben de verschillende organisaties uit de wijk zich verenigd. Waaronder de Wijkvereniging Brunnepe, Behoud Brunneper Bongerd, Stichting Erfgoed Brunnepe maar ook de Vischrookerij en de Bijenvereniging. Samen zetten zij zich al vele jaren in om de Kamper wijk leefbaar en groen te houden en erfgoed te bewaren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

christenunie kampen

De gemeenteraad van Kampen heeft een voorstel goedgekeurd om de huisvesting voor arbeidsmigranten te verbeteren. Het voorstel werd besproken maar er waren veel vragen van de fracties in de gemeenteraad. Namens de ChristenUnie Kampen vroeg Harro Pruijssen gisteravond om betere huisvesting voor arbeidsmigranten. “Zijn wij in onze Hartelijke Hanzestad wel een Goede Gastheer voor deze mensen die dit vele werk voor ons doen” vroeg hij.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

D66 KAMPEN

IJSSELMUIDEN - Afgelopen donderdag stemde de gemeenteraad van Kampen in met de intentieovereenkomst tussen de Hersteld Hervormde Gemeente voor de levering van bouwgrond voor een nieuwe kerk midden in de dorpskern van IJsselmuiden. De motie van VVD, Groenlinks en D66 om een alternatieve kerklocatie aan te wijzen, kreeg geen meerderheid. Op het terrein van de voormalige manege in IJsselmuiden zou volgens het college een nieuw kerkgebouw kunnen worden gebouwd. Naast een kerk voor meer dan zeshonderd gelovigen, komt een grote parkeerplaats.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

koorn

KAMPEN - De fractie van Kampen Sociaal wil dat de Koornmarktspoort weer opengesteld wordt voor het publiek en dat ze haar expositiefunctie weer terugkrijgt. Het college besloot de poort te sluiten in afwachting van toekomstige invulling. Kampen Sociaal heeft aan het college gevraagd of deze bereid is om de deuren weer te openen. Het besluit om de deuren dicht te doen vindt de fractie van armoede getuigen, fractievoorzitter Richard Boddeus: ‘De poort heeft jarenlang de functie gehad als expositieruimte en was zo toegankelijk voor het publiek. Een van de belangrijkste monumenten staat nu leeg en dat vinden we bijzonder jammer. Kunstenaars konden hun werk tonen aan het publiek en toeristen namen vaak een kijkje in de poort.’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPENSOCIAAL

De fractie van Kampen Sociaal heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld over de mislukte participatiewet. Het Sociaal en Cultureel Planbureau concludeerde deze week in een evaluatie dat de wet mislukt is en dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nagenoeg geen profijt hebben van de invoering van de wet. De kansen op een betaalde baan binnen het bedrijfsleven of bij de overheid zouden moeten toenemen voor mensen die voor 2015 bij de sociale werkvoorziening werkten, dat blijkt nu niet het geval. Kampen Sociaal wil van het college weten of ze actie gaat ondernemen tegen het rijk en wat nu duidelijk aangetoond is, mensen die nagenoeg geen kans maken op een reguliere baan nu met rust gelaten worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda kampen

KAMPEN - Het CDA Kampen maakt zich zorgen over de uitvoering rondom nieuwe EU wetgeving. Op basis van deze nieuwe wetgeving moeten brandweervrijwilligers tegen betaling in dienst genomen worden.  CDA Kampen heeft schriftelijke vragen gesteld hierover aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Kampen. De partij vraagt zich onder andere af of het college het nodig vindt om alvast maatregelen te nemen en zo ja aan welke maatregelen dan wordt gedacht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

GroendLinks Kampen

GroenLinks wil dat het college vaart maakt met een gebiedsvisie voor het hele Bovenhavenstraatgebied. Een visie die samen met omwonenden en kenners van erfgoed wordt gemaakt. De partij pleit daarbij voor een zorgvuldige en nette procedure: éérst een gebiedsvisie, dán een besluit over een monumentale status, dán uitvoering. GroenLinks is bang dat de gemeente straks opdraait voor de kosten van bodemsanering, terwijl er ook nog eens een flinke subsidie is beloofd aan de firma Mateboer. Dat blijkt uit schriftelijke vragen die GroenLinks aan het college van B&W stelt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

fietsonderz

KAMPEN - Uit een verkennend onderzoek van D66 Kampen blijkt dat hooguit 75% van de basisscholieren lopend of op de fiets naar school gaat. Volgens de basisscholen is de verkeersveiligheid op fietsroutes een belangrijke belemmering om dit percentage te verbeteren. De fractie van D66 heeft het verkennend onderzoek aangeboden aan de gemeenteraad om na het zomerreces te bespreken. De meeste ouders zouden willen dat hun kinderen naar school kunnen fietsen. Fietsen is immers gezond en goed voor het milieu. D66 Kampen is op zoek gegaan naar de mogelijkheden om het schoolfietsen te stimuleren en heeft daarvoor een enquête gehouden onder Kamper basisscholen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

D66 KAMPEN

KAMPEN - D66 is opgetogen dat de gemeenteraad van Kampen eindelijk besloten heeft dat supermarkten op zondagmiddag open mogen. Een ruime meerderheid toonde zich voorstander, alleen Christenunie, SGP en Kampen Sociaal stemden tegen. Met dit besluit zet Kampen volgens D66-fractievoorzitter Gerben Wijnja een belangrijke stap op weg naar meer zondagsvrijheid voor iedereen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

VVD D66

KAMPEN -  De fracties van de VVD en D66 zullen het Kamper college van burgemeester en wethouders vragen om het stadsstrandje aan de IJssel schoon en veilig te houden. De beide partijen willen onder meer dat de gemeente zorgt voor voldoende prullenbakken en dat hinderlijke distels en brandnetels worden verwijderd. Ook moet het voor bezoekers duidelijk zijn wat de risico’s zijn van zwemmen in de IJssel.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPENSOCIAAL

KAMPEN - Als het aan de politieke partij Kampen Sociaal ligt besteedt de gemeente meer aandacht aan de Coming-outdag dan dat ze het nu doet. Coming-outdag staat in het teken van mensen die openlijk voor hun seksuele geaardheid uit komen. In Kampen wordt op Coming-outdag, 11 oktober, de regenboogvlag gehesen bij het gemeentehuis. Volgens de partij moet er meer gebeuren dan alleen de vlag hijsen, fractievoorzitter Richard Boddeus: ‘Alleen een vlag laten wapperen is te simpel. Met name het ‘uit de kast komen’ is voor sommigen een probleem omdat men terughoudend is voor reacties uit de omgeving. Binnen gezin, school, sportclub of kerk is het lang niet altijd geaccepteerd dat mensen voor hun seksuele geaardheid uitkomen, laat staan dat homoseksuele relaties goed worden gekeurd.’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

provincie overijssel

ZWOLLE - Dinsdag 11 juni is het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Overijssel’ gepresenteerd. Hierin hebben de onderhandelaars van CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en de SGP de ambities beschreven voor de komende jaren. Het akkoord is op hoofdlijnen omschreven aan de hand van zeven hoofdopgaven voor Overijssel: Krachtige economie, Goede bereikbaarheid, Hitte, droogte en wateroverlast, Energietransitie, Aantrekkelijk wonen en ruimte, Vitaal landelijk gebied en Samen leven in Overijssel.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

190529 foto beeidiging Hilde Palland TK

KAMPEN - Hilde Palland (39) uit Kampen is op woensdag 29 mei beëdigd als lid van de Tweede Kamer. De voormalige fractievoorzitter van CDA Kampen in de gemeenteraad deed mee aan de landelijke verkiezingen in 2017. Een zetel zat er tot dusver niet in voor Palland, die lange tijd eerste lijstopvolger was. Nu partijleider Sybrand Buma afscheid heeft genomen van de Tweede Kamer om burgemeester te worden van Leeuwarden, is Kampen een volksvertegenwoordiger in Den Haag rijker.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

dsc 0647b 20190512 07551197

KAMPEN  - Zaterdag 11 mei was Europarlementariër Peter van Dalen namens de ChristenUnie-SGP fractie van het Europees Parlement op bezoek in de regio. In IJsselmuiden bracht hij een bezoek aan Noorland paprikakweker aan de Parallelweg. Er werd gesproken over de energietransitie, biologische bestrijding van ziekten en de Brexit. Daarna sprak de hele delegatie van lokale fracties van SGP en ChristenUnie veel Kampenaren op de Oude Straat.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

provincie overijssel

ZWOLLE - Een coalitie van CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en SGP is volgens informateur Bart Krol verreweg het meest kansrijk voor Overijssel. Krol adviseert om met deze partijen het formatieproces te starten en overhandigde vandaag zijn advies aan fractievoorzitter van het CDA Eddy van Hijum en Commissaris van de Koning Andries Heidema. Bart Krol: “Dit is een coalitie die gekenmerkt wordt door een breed midden, waarin beide zijden van het politieke spectrum vertegenwoordigd zijn. Een goede basis om een uitgestoken hand te bieden naar beide ‘flanken’ die tijdens de verkiezingen gewonnen hebben.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

christenunie kampen

In Kampen ontstaat bij de uitvoering van de zorgtaken op het gebied van Jeugd, Participatie en Wmo aanzienlijke tekorten. Dit komt enerzijds door oplopende kosten en anderzijds door dalende Rijksbijdragen. Deze factoren samen leiden op dit moment tot een tekort van € 6,1 miljoen. Dit betekent voor de gemeente Kampen dat er op dit moment een dermate groot tekort voor 2020 wordt voorzien dat er keuzes gemaakt moeten worden. Daarnaast ontbreekt op dit moment ruimte voor nieuw beleid om het coalitieprogramma en andere ambities verder vorm te geven. Daarom wordt er gekozen voor een omvangrijke bezuinigingsoperatie. In veel gemeenten speelt een vergelijkbare situatie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

paaltjes

KAMPEN - Als het aan de fractie van Kampen Sociaal ligt verdwijnen onnodige obstakels van het trottoir. Mensen die minder mobiel zijn hebben last van deze hindernissen. De fractie heeft het college vragen gesteld of met name paaltjes opgeruimd kunnen worden. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)