Schaliegas1REGIO - De provincies Fryslân, Overijssel en Flevoland, Wetterskip Fryslân, en de gemeenten Noordoostpolder, Steenwijkerland, De Friese Meren, Weststellingwerf, Zwartewaterland, Kampen, Urk en Staphorst zijn teleurgesteld over de wijze waarop minister Kamp omgaat met de zienswijzen en adviezen over het op te stellen planMER Schaliegas.

Om de planMER Schaliegas op te stellen is in mei de conceptNotitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage gelegd. Hierop zijn 2464 reacties gekomen, ook uit omringende landen. Op 7 oktober heeft de minister een reactienota naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin hij aangeeft hoe hij het planMER naar schaliegas wil gaan uitvoeren.

schaliegasHet Rijk leunt in zeer belangrijke mate op het advies van de Commissie MER. Uit de reactienota wordt echter niet goed duidelijk welke delen van het advies van de Commissie MER wel en niet worden overgenomen. Het baart de regio zorgen dat het Rijk nauwelijks in gaat op de ontvangen zienswijzen. Het is niet duidelijk waarom de adviezen en zienswijzen niet worden overgenomen. Van een zorgvuldig en afgewogen proces is zo geen sprake.

Nut en noodzaak

De regio vindt het van groot belang dat het milieuonderzoek en het onderzoek naar de nut en noodzaak van schaliegas zorgvuldig en weloverwogen gebeurt. De regio vindt het teleurstellend dat het Rijk geen maatschappelijk debat wenst over de nut en noodzaak van schaliegas. Alternatieven voor schaliegas worden niet in het planMER opgenomen. De energietransitie krijgt geen plek in het planMER. Ook worden slechts twee referentiescenario's uitgewerkt, terwijl de MER-cie had geadviseerd om 'goede referentiescenario's zonder schaliegas af te zetten tegen scenario's van 'minimale schaliegaswinning' en 'maximale schaliegaswinning'.

Belangrijke thema's ontbreken

In de reactienota wordt terecht ingegaan op het belang van drinkwatervoorziening. Maar aan andere belangrijke thema's besteedt het Rijk geen aandacht. Deze thema's vallen dus mogelijk buiten de scope van het planMER. Het gaat dan om waterkeringen, overstromingsgevoelige gebieden, aardkundige waarden, provinciaal cultuurhistorisch erfgoed, gezondheid, verkeer en stikstofemissie. Het Rijk gaat in de reactienota ook niet in op de vele zienswijzen over het stedelijk gebied.

minister-henk-kampIntegrale rijksstructuurvisie voor de ondergrond

De relatie met de eveneens in ontwikkeling zijnde structuurvisie Ondergrond (STRONG) wordt niet helder. De MER-commissie adviseert duidelijk dat in de planMER Schaliegas al moet worden aangegeven welk ondergronds gebruik beïnvloed kan worden door opsporing en winning van schaliegas. De commissie MER geeft tevens aan dat de integrale afweging omtrent de activiteiten in de bodem dient plaats te vinden in STRONG. Uit de reactienota blijkt niet dat de minister dat overneemt.

Schalieolie

De minister heeft wel het advies van de regio overgenomen om ook schalieolie mee te nemen in het planMER. Onduidelijk is echter hoe dat in het planMER verankerd wordt. Hierover zijn zienswijzen en advisering niet meer mogelijk. De regio vindt Wij vinden dat onzorgvuldig.

Lagere overheden steeds meer betrokken bij het proces

De regio is wel positief over het feit dat de minister open staat voor de wens van lagere overheden en andere stakeholders om betrokken te worden bij het vervolgproces.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment