GroendLinks Kampen

GroenLinks wil dat het college vaart maakt met een gebiedsvisie voor het hele Bovenhavenstraatgebied. Een visie die samen met omwonenden en kenners van erfgoed wordt gemaakt. De partij pleit daarbij voor een zorgvuldige en nette procedure: éérst een gebiedsvisie, dán een besluit over een monumentale status, dán uitvoering. GroenLinks is bang dat de gemeente straks opdraait voor de kosten van bodemsanering, terwijl er ook nog eens een flinke subsidie is beloofd aan de firma Mateboer. Dat blijkt uit schriftelijke vragen die GroenLinks aan het college van B&W stelt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

fietsonderz

KAMPEN - Uit een verkennend onderzoek van D66 Kampen blijkt dat hooguit 75% van de basisscholieren lopend of op de fiets naar school gaat. Volgens de basisscholen is de verkeersveiligheid op fietsroutes een belangrijke belemmering om dit percentage te verbeteren. De fractie van D66 heeft het verkennend onderzoek aangeboden aan de gemeenteraad om na het zomerreces te bespreken. De meeste ouders zouden willen dat hun kinderen naar school kunnen fietsen. Fietsen is immers gezond en goed voor het milieu. D66 Kampen is op zoek gegaan naar de mogelijkheden om het schoolfietsen te stimuleren en heeft daarvoor een enquête gehouden onder Kamper basisscholen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

D66 KAMPEN

KAMPEN - D66 is opgetogen dat de gemeenteraad van Kampen eindelijk besloten heeft dat supermarkten op zondagmiddag open mogen. Een ruime meerderheid toonde zich voorstander, alleen Christenunie, SGP en Kampen Sociaal stemden tegen. Met dit besluit zet Kampen volgens D66-fractievoorzitter Gerben Wijnja een belangrijke stap op weg naar meer zondagsvrijheid voor iedereen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

VVD D66

KAMPEN -  De fracties van de VVD en D66 zullen het Kamper college van burgemeester en wethouders vragen om het stadsstrandje aan de IJssel schoon en veilig te houden. De beide partijen willen onder meer dat de gemeente zorgt voor voldoende prullenbakken en dat hinderlijke distels en brandnetels worden verwijderd. Ook moet het voor bezoekers duidelijk zijn wat de risico’s zijn van zwemmen in de IJssel.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPENSOCIAAL

KAMPEN - Als het aan de politieke partij Kampen Sociaal ligt besteedt de gemeente meer aandacht aan de Coming-outdag dan dat ze het nu doet. Coming-outdag staat in het teken van mensen die openlijk voor hun seksuele geaardheid uit komen. In Kampen wordt op Coming-outdag, 11 oktober, de regenboogvlag gehesen bij het gemeentehuis. Volgens de partij moet er meer gebeuren dan alleen de vlag hijsen, fractievoorzitter Richard Boddeus: ‘Alleen een vlag laten wapperen is te simpel. Met name het ‘uit de kast komen’ is voor sommigen een probleem omdat men terughoudend is voor reacties uit de omgeving. Binnen gezin, school, sportclub of kerk is het lang niet altijd geaccepteerd dat mensen voor hun seksuele geaardheid uitkomen, laat staan dat homoseksuele relaties goed worden gekeurd.’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

provincie overijssel

ZWOLLE - Dinsdag 11 juni is het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Overijssel’ gepresenteerd. Hierin hebben de onderhandelaars van CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en de SGP de ambities beschreven voor de komende jaren. Het akkoord is op hoofdlijnen omschreven aan de hand van zeven hoofdopgaven voor Overijssel: Krachtige economie, Goede bereikbaarheid, Hitte, droogte en wateroverlast, Energietransitie, Aantrekkelijk wonen en ruimte, Vitaal landelijk gebied en Samen leven in Overijssel.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

190529 foto beeidiging Hilde Palland TK

KAMPEN - Hilde Palland (39) uit Kampen is op woensdag 29 mei beëdigd als lid van de Tweede Kamer. De voormalige fractievoorzitter van CDA Kampen in de gemeenteraad deed mee aan de landelijke verkiezingen in 2017. Een zetel zat er tot dusver niet in voor Palland, die lange tijd eerste lijstopvolger was. Nu partijleider Sybrand Buma afscheid heeft genomen van de Tweede Kamer om burgemeester te worden van Leeuwarden, is Kampen een volksvertegenwoordiger in Den Haag rijker.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

dsc 0647b 20190512 07551197

KAMPEN  - Zaterdag 11 mei was Europarlementariër Peter van Dalen namens de ChristenUnie-SGP fractie van het Europees Parlement op bezoek in de regio. In IJsselmuiden bracht hij een bezoek aan Noorland paprikakweker aan de Parallelweg. Er werd gesproken over de energietransitie, biologische bestrijding van ziekten en de Brexit. Daarna sprak de hele delegatie van lokale fracties van SGP en ChristenUnie veel Kampenaren op de Oude Straat.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

provincie overijssel

ZWOLLE - Een coalitie van CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en SGP is volgens informateur Bart Krol verreweg het meest kansrijk voor Overijssel. Krol adviseert om met deze partijen het formatieproces te starten en overhandigde vandaag zijn advies aan fractievoorzitter van het CDA Eddy van Hijum en Commissaris van de Koning Andries Heidema. Bart Krol: “Dit is een coalitie die gekenmerkt wordt door een breed midden, waarin beide zijden van het politieke spectrum vertegenwoordigd zijn. Een goede basis om een uitgestoken hand te bieden naar beide ‘flanken’ die tijdens de verkiezingen gewonnen hebben.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

christenunie kampen

In Kampen ontstaat bij de uitvoering van de zorgtaken op het gebied van Jeugd, Participatie en Wmo aanzienlijke tekorten. Dit komt enerzijds door oplopende kosten en anderzijds door dalende Rijksbijdragen. Deze factoren samen leiden op dit moment tot een tekort van € 6,1 miljoen. Dit betekent voor de gemeente Kampen dat er op dit moment een dermate groot tekort voor 2020 wordt voorzien dat er keuzes gemaakt moeten worden. Daarnaast ontbreekt op dit moment ruimte voor nieuw beleid om het coalitieprogramma en andere ambities verder vorm te geven. Daarom wordt er gekozen voor een omvangrijke bezuinigingsoperatie. In veel gemeenten speelt een vergelijkbare situatie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

paaltjes

KAMPEN - Als het aan de fractie van Kampen Sociaal ligt verdwijnen onnodige obstakels van het trottoir. Mensen die minder mobiel zijn hebben last van deze hindernissen. De fractie heeft het college vragen gesteld of met name paaltjes opgeruimd kunnen worden. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ine

KAMPEN - Ine Nagelmaeker is bij haar afscheid als bestuurslid van GroenLinks Kampen onderscheiden door de partij. Als dank voor haar enorme inzet, enthousiasme en lange adem kreeg ze de eerste Verbindersspeld uitgereikt. Twintig jaar was Ine Nagelmaeker bestuurslid van GroenLinks Kampen, grotendeels als voorzitter. Afgelopen week nam zij afscheid. In die twintig jaren is de afdeling fors gegroeid.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

0001

Het zou zomaar een nieuw spel kunnen zijn in een bekend TROS-programma van weleer. En voor het gebied rondom de voormalige Buitenwacht lijkt het nog een zeer treffende vergelijking te zijn. Een gebied waar voldoende ruimte is voor parkeren en recreëren (ter land), een gebied waar nu eindelijk de waterhuishouding aangepakt gaat worden (ter zee) en een gebied dat een ruimtelijk ontwerp heeft gekregen in alle drie de dimensies (in de lucht).

Voor en door de burger
En daar stopt de vergelijking nog niet. Het tv-programma werd gemaakt voor en door een enthousiast publiek en deelnemers. De Schans Buitenwacht is ontworpen met inspraak van omwonenden en andere belanghebbenden. Over de burgerparticipatie hebben we al eerder lovende stukken geschreven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda kampen

CDA Kampen stelt dat er veel onduidelijk is na het door TNO gepubliceerde rapport waarin staat dat de gezondheidsrisico’s bij het verwijderen van asbestdaken erg klein zijn. “De Tweede Kamer heeft de regering opgeroepen om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om zelf asbestdaken te saneren. Eigenaren van deze daken weten nu niet waar zij aan toe zijn” stelt woordvoerder Hardy Wellenberg. De CDA-fractie wil van de wethouder weten, wanneer blijkt dat het saneren in de zogenaamde risicoklasse 1 mogelijk is, of dakeigenaren zelf mogen saneren zonder tussenkomst van een gespecialiseerd bedrijf. “Welke mogelijke risico’s zijn er bij het zelf saneren van asbestdaken en hoe wordt de kwaliteit geborgd?” vraag Wellenberg zich af.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

provincie overijssel

ZWOLLE - Geert Jansen, voormalig Commissaris van de Koningin van de provincie Overijssel, wordt informateur in Overijssel. Dit is afgesproken in een eerste overleg met alle lijsttrekkers van de twaalf politieke partijen in de Provinciale Staten. Jansen gaat onderzoeken welke partijen het nieuwe bestuur van Overijssel kunnen vormen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

GBK2

KAMPEN - “In de afgelopen 5 jaar is de bijenpopulatie met 1/3 gedaald. Als bijen van de aardbodem zouden verdwijnen, zouden mensen nog maar 4 jaar te leven hebben. Daarom hebben we er alle baat bij om bijen te helpen”, schrijft sir David Attenborough. Bijen zijn verantwoordelijk voor het voeden van meer dan 90% van onze wereldbevolking. Zonder hen, kunnen wij mensen niet overleven. Van de 357 soorten wilde bijen die in ons land voorkomen, is de helft bedreigd. Er is te weinig geschikt groen/bloemen voor deze bijen, terwijl zij juist een belangrijke rol spelen in het ecosysteem. Wat goed is voor de wilde bijen, is vaak ook goed voor andere insecten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

PvdA

KAMPEN -  De gemeente Zwolle krijgt te maken met een forse bezuiniging op de zorg vanuit het Rijk. Het gaat hierbij om de uitvoering en toegang van beschermd wonen en maatschappelijke opvang voor de regio. Je moet dan denken aan de opvang van daklozen of van vrouwen die gevlucht zijn voor huiselijk geweld. Zwolle is de centrumgemeente en Kampen is een regiogemeente, daklozen uit Kampen worden dus opgevangen in de Herberg in Zwolle.

Volgens de nieuwe plannen krijgt Zwolle straks 27 miljoen euro minder voor deze taken. De PvdA Kampen zegt geschrokken te zijn van dit bericht want wat betekent dit voor de opvang van kwetsbare mensen? 'En als we de opvang willen houden zoals het is, wie gaat er dan straks voor betalen?'

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

D66

Volgens D66 Kampen moeten Kamper ondernemers kunnen profiteren van de grote klimaatinvesteringen. De gemeente kan hen daarbij helpen. Kyra Selles, de eerste vrouw op de lijst voor D66 bij de provinciale statenverkiezingen op 20 maart en burgerraadslid in Kampen, ziet grote klimaatkansen. Naast de kabinetsplannen kan namelijk ook de provincie fors investeren in de overgang naar duurzame energie. Daar moet het Kamper bedrijfsleven een stevig graantje van kunnen meepikken vindt D66. Volgens Selles liggen er grote kansen voor ondernemers.: “ We moeten als gemeente Kampen hen daarbij ondersteunen.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

pro

ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente, het waterschap, de provincie, het land en Europa. In verband met de komende verkiezingen op 20 maart heeft ProDemos een aantal handige filmpjes op Youtube gezet Waarom zou je stemmen? Hoeveel mensen zitten er in de Provinciale Staten? Dat verschilt per provincie.  Bekijk de handige playlist van Prodemus op Youtube. Dan weet je waarom, waartoe, hoe, waarvoor, en waarmee je kunt stemmen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda overijssel

KAMPEN -  Het CDA in Overijssel en Flevoland dringen aan op een snellere aanpak van de N50 tussen Zwolle en Flevoland. Volgens de nummers 2 van de kandidatenlijsten in beide provincies, Chris Schotman uit Dronten en Wim Duitman uit Kampen, is deze weg te druk en te gevaarlijk. “De aangekondigde aanpak tussen Kampen en Kampen-Zuid is belangrijk, maar daarmee zijn we er nog niet”, vinden zij.

De verbinding tussen Zwolle  en Flevoland via Kampen is een belangrijke, maar ook drukke weg. Er gebeuren regelmatig ernstige ongevallen, soms met dodelijke afloop. Met name het deel bij Kampen is overbelast waardoor regelmatig filevorming optreedt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)