christenunie2KAMPEN - De ChristenUnie (CU) heeft ingestemd met de begroting voor 2015. De fractie heeft bij de algemene beschouwingen nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de veranderingen in het sociaal domein. Door de decentralisaties neemt op 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid van de gemeente voor een groep kwetsbare burgers toe. "Tegelijkertijd doen we voor het eerst sinds decennia weer een sterker beroep op de samenleving. Iedereen wordt betrokken", schrijft de fractie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

impact2KAMPEN - Het college van B&W adviseert het bestuur van werkvoorzieningschap Kampen & Dronten om de tijdelijke contracten van de 31 medewerkers van IMpact Kampen wel te verlengen. Met dit besluit vraagt het college het werkvoorzieningschap om haar eerdere besluit van 29 oktober 2013 om deze contracten te beëindigen, te herzien.

Wanneer het werkvoorzieningschap het advies overneemt, zal er op dit moment niemand ontslagen worden. Begin december neemt het werkvoorzieningschap haar besluit.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

contracttekenenKAMPEN - De gemeente Kampen heeft de inkoop voor de zorg- en dienstverlening aan inwoners voor het uitvoeren van de nieuwe taken op het gebied van Wmo, Participatie en Jeugd bijna afgerond. Deze maand zullen gemeente en aanbieders de overeenkomsten tekenen. Dan weten inwoners bij welke aanbieder zij kunnen blijven of waar zij in de toekomst terecht kunnen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

steigers6KAMPEN - Gemeentebelang Kampen (GBK) heeft een motie ingediend om precariobelasting op het plaatsen van een steiger af te schaffen. Nu is het zo dat mensen, die hun huis schilderen en daar een steiger voor gebruiken die op gemeentelijke grond staat, een naheffing krijgen als de verf is opgedroogd. In de binnenstad hebben bewoners vaak geen andere keus voor het plaatsen van een steiger.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

eddy2ZWOLLE - Op 12 november hebben Provinciale Staten van Overijssel Eddy van Hijum benoemd tot lid van het college van Gedeputeerde Staten. Hij wordt verantwoordelijk voor de portefeuille Economie, Energie en Innovatie. Van Hijum volgt Theo Rietkerk op die per 1 november in dienst is getreden bij Landstede Groep als voorzitter van het College van Bestuur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vraag-en-antwoordKAMPEN - Gemeente Belang Kampen (GBK) heeft dit jaar twee sessies met ervaringsdeskundigen georganiseerd. Doel daarvan was om inzicht te krijgen wat er leeft onder de diverse cliëntengroepen. Daarbij ging het over jeugdhulp, mantelzorgers, ouderenzorg en bijvoorbeeld de inkoop van zorg.

Dat heeft geresulteerd in een lijst met 38 vragen van uiteenlopende aard. In hoeverre de gemeente op de hoogte is van wat welke organisatie te bieden heeft, over beschermd wonen, de samenwerking met huisartsen en kerken, over het eerste aanspreekpunt, de tegenprestatie, etc.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

parkeerautomaatKAMPEN - Gemeente Belang Kampen (GBK) heeft schiftelijke vragen gesteld over over het parkeren in de binnenstad van Kampen. Ondanks dat de parkeermeters zijn vervangen komen er nog steeds veel klachten binnen over het gebruik ervan.

In de Kamper binnenstad is kentekenparkeren ingevoerd. Bij kentekenparkeren vormt het kenteken de sleutel voor het betalen van parkeergeld. De parkeer-controleur controleert of u betaald heeft door het kenteken te scannen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

synagogeKAMPEN - De SP fractie wil dat er niet nog meer bezuinigd wordt op kunst en cultuur en gaat onderzoeken of de beoogde bezuinigingen teruggedraaid kunnen worden. De partij denkt dat er nog veel mogelijkheden zijn om de plaatselijke economie een impuls te geven.

Toerisme wordt in toenemende mate belangrijker voor de economie van deze gemeente. Kunst en cultuur kunnen daar een belangrijke bijdrage aan geven als die verder ontwikkeld worden, aldus de partij.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

AdemaKAMPEN - Op 6 november wordt in gebouw De Zaaier aan de Dorpsweg in IJsselmuiden een Algemene Ledenvergadering van de ChristenUnie Kampen gehouden. Tijdens die vergadering staat de discussienota over de grondslagformulering van de ChristenUnie op de agenda.

De landelijk voorzitter van de ChristenUnie, Piet Adema, zal naar Kampen komen om de nota toe te lichten om en om hierover met de leden in gesprek te gaan. De vergadering begint om 20.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Israelische-en-Palestijnse-vlagKAMPEN - Dinsdagavond 4 november organiseert het CDJA IJsseldelta een politiek café over het Israëlisch-Palestijns conflict en antisemitisme. Aanvang 20.00 uur.

Tijdens het politiek café zal journalist Pieter Steenbergen Cathy Waiswaser en Chamoetal Zeidler interviewen. Cathy was soldate bij de Israëlische marine. Chamoetal was spokesperson bij de Israel Defense Forces en is nu bestuurslid van de jongerenorganisatie van CIDI.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeenteraadKAMPEN - Via deze link is de informatie te beluisteren die burgemeester Koelewijn donderdag jl. aan de gemeenteraad gaf over de communicatie bij de brand van schroothandel Regelink.

Er ontstaat even een probleem met de microfoon, maar dat wordt snel opgelost.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

brandkampenREGIO - PvdA Overijssel wil van Gedeputeerde Staten weten of wel voldoende wordt gecontroleerd op de brandveiligheid van afvalverwerkende bedrijven in de provincie. Aanleiding is de uitslaande brand op woensdag bij schroothandel Regelink in Kampen en eerdere branden dit jaar bij afvalverwerkers.

Vaak brand bij afvalbedrijven

In het verleden was het regelmatig raak bij afvalbedrijven in en rond Overijssel. Zo brandde in april van vorig jaar een opslagloods van afvalverwerkingsbedrijf Grobben uit Almelo af. In augustus van hetzelfde jaar woedde een grote brand in een loods van afvalverwerker VAR langs de A1 bij Wilp. En in september en oktober brak bij afvalverwerker Langezaal in Haaksbergen maar liefst vier keer in krap twee maanden tijd brand uit.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

windmolensKAMPEN - In de raadsvergadering van 24 oktober nam GroenLinks met het CDA het initiatief tot een motie tegen een viertal windmolens langs de N50 in Oldebroek, pal tegen de gemeentegrens met Kampen.

Menigeen zal nu de wenkbrauwen fronsen. Is GroenLinks tegen windmolens?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WMOKAMPEN - De gemeente Kampen heeft van het Rijk bericht gekregen dat de gemeente vanaf 2016 19% minder WMO-geld krijgt uitgekeerd. Dat is 1,5 miljoen minder dan was ingeschat. Wethouder Gerlofsma zegt dat de gemeente vragen gaat stellen over de wijze waarop het Rijk deze berekening heeft gemaakt.

"Als het Rijk vasthoudt aan die 19% heeft dat negatieve gevolgen voor ons WMO-beleid in 2016", aldus Gerlofsma.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

privacyhandenKAMPEN - De fractie van D66 maakt zich zorgen om de privacy van burgers bij de decentralisatie van sociaal beleid vanaf 1 januari 2015. De gemeente zal een enorme hoeveelheid persoonsgegevens moeten verwerken. Niet alleen een veilige opslag van die data is van belang, maar ook het beschermen van de burger tegen een al te nieuwsgierige overheid, zo stelt de partij.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

provinciehuisREGIO - Bent u benieuwd waar de Provinciale Staten zich eigenlijk mee bezig houden? Over welke Overijsselse onderwerpen ze nu precies debatteren of hoe een Statenvergadering er aan toe gaat? Meld u dan aan voor een kijkje achter de schermen in het Provinciehuis als 'Gast van de Staten'.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Schaliegas1REGIO - De provincies Fryslân, Overijssel en Flevoland, Wetterskip Fryslân, en de gemeenten Noordoostpolder, Steenwijkerland, De Friese Meren, Weststellingwerf, Zwartewaterland, Kampen, Urk en Staphorst zijn teleurgesteld over de wijze waarop minister Kamp omgaat met de zienswijzen en adviezen over het op te stellen planMER Schaliegas.

Om de planMER Schaliegas op te stellen is in mei de conceptNotitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage gelegd. Hierop zijn 2464 reacties gekomen, ook uit omringende landen. Op 7 oktober heeft de minister een reactienota naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin hij aangeeft hoe hij het planMER naar schaliegas wil gaan uitvoeren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

straatverlichtingKAMPEN - De gemeente Kampen telt duizenden lantaarnpalen en andere lichtbronnen. Gezamenlijk gebruiken die een grote hoeveelheid energie. Het college heeft als één van haar ambities uitgesproken te willen werken aan 'duurzame ontwikkeling'. Energie is daar een belangrijk aspect van.

GroenLinks komt daarom in de gemeenteraad van 23 oktober 2014 met een motie waarin de fractie de gemeente vraagt meer werk te maken van energiezuinige straatverlichting.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

sociaal planKAMPEN - Over twee weken legt de fractie van D66 de gemeenteraad een motie van treurnis voor over de gang van zaken rond het sociaal plan personeel Sportfondsen BV. De raad besloot onlangs daarvoor een krediet van maximaal twee miljoen ter beschikking te stellen.

Bij de besluitvorming rondom de zwembaden was de raad er tot nu toe echter steeds van uitgegaan dat het plan de gemeente rond de vier ton zou kosten. D66 spreekt zijn treurnis uit over het feit dat het voormalige college verkeerde verwachtingen heeft gewekt rondom de hoogte van dat bedrag. Volgens D66 heeft de raad geen afgewogen keuze kunnen maken over de uitvoering van het sociaal plan, en evenmin over de vraag wie daar de verantwoordelijkheid voor moet dragen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

winkelwagentjesIJSSELMUIDEN - Nadat het bestemmingsplan voor het centrum van IJsselmuiden jaren stil heeft gelegen, heeft het college van B&W het weer opgepakt en is het opiniërend behandeld in de commissie Ruimtelijke Ordening. Gemeente Belang Kampen (GBK) wil dat de uitbreiding van het winkelcentrum in IJsselmuiden als één geheel wordt gezien met het reeds bestaande centrum op het Markeresplein.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)