provinciehuisREGIO - Bent u benieuwd waar de Provinciale Staten zich eigenlijk mee bezig houden? Over welke Overijsselse onderwerpen ze nu precies debatteren of hoe een Statenvergadering er aan toe gaat? Meld u dan aan voor een kijkje achter de schermen in het Provinciehuis als 'Gast van de Staten'.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Schaliegas1REGIO - De provincies Fryslân, Overijssel en Flevoland, Wetterskip Fryslân, en de gemeenten Noordoostpolder, Steenwijkerland, De Friese Meren, Weststellingwerf, Zwartewaterland, Kampen, Urk en Staphorst zijn teleurgesteld over de wijze waarop minister Kamp omgaat met de zienswijzen en adviezen over het op te stellen planMER Schaliegas.

Om de planMER Schaliegas op te stellen is in mei de conceptNotitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage gelegd. Hierop zijn 2464 reacties gekomen, ook uit omringende landen. Op 7 oktober heeft de minister een reactienota naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin hij aangeeft hoe hij het planMER naar schaliegas wil gaan uitvoeren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

straatverlichtingKAMPEN - De gemeente Kampen telt duizenden lantaarnpalen en andere lichtbronnen. Gezamenlijk gebruiken die een grote hoeveelheid energie. Het college heeft als één van haar ambities uitgesproken te willen werken aan 'duurzame ontwikkeling'. Energie is daar een belangrijk aspect van.

GroenLinks komt daarom in de gemeenteraad van 23 oktober 2014 met een motie waarin de fractie de gemeente vraagt meer werk te maken van energiezuinige straatverlichting.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

sociaal planKAMPEN - Over twee weken legt de fractie van D66 de gemeenteraad een motie van treurnis voor over de gang van zaken rond het sociaal plan personeel Sportfondsen BV. De raad besloot onlangs daarvoor een krediet van maximaal twee miljoen ter beschikking te stellen.

Bij de besluitvorming rondom de zwembaden was de raad er tot nu toe echter steeds van uitgegaan dat het plan de gemeente rond de vier ton zou kosten. D66 spreekt zijn treurnis uit over het feit dat het voormalige college verkeerde verwachtingen heeft gewekt rondom de hoogte van dat bedrag. Volgens D66 heeft de raad geen afgewogen keuze kunnen maken over de uitvoering van het sociaal plan, en evenmin over de vraag wie daar de verantwoordelijkheid voor moet dragen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

winkelwagentjesIJSSELMUIDEN - Nadat het bestemmingsplan voor het centrum van IJsselmuiden jaren stil heeft gelegen, heeft het college van B&W het weer opgepakt en is het opiniërend behandeld in de commissie Ruimtelijke Ordening. Gemeente Belang Kampen (GBK) wil dat de uitbreiding van het winkelcentrum in IJsselmuiden als één geheel wordt gezien met het reeds bestaande centrum op het Markeresplein.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

begroting2015BKAMPEN - Het college van B&W heeft de begrotingsstukken voor 2015 aangeboden aan de gemeenteraad. Door terughoudendheid in het honoreren van nieuwe beleidsvoornemens, in combinatie met de effecten van al eerder vastgestelde bezuinigingsmaatregelen, kan er weer een meerjarig sluitende begroting worden aangeboden.

Het college wijst op de samenhang met het recent aangeboden Uitvoeringsprogramma 2014 – 2018. De uitwerking daarvan in concrete acties en maatregelen zal de komende maanden zijn beslag moeten krijgen. De daaruit voortvloeiende financiële effecten zullen onderdeel zijn van de integrale afweging die gemaakt wordt bij de behandeling van de perspectiefnota 2016-2019 in het komende voorjaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gbkKAMPEN - Woensdagavond was er in het gemeentehuis van Kampen een tweede bijeenkomst tussen ervaringsdeskundigen en de fractie en commissieleden van Gemeente Belang Kampen (GBK). Ditmaal waren een aantal ervaringsdeskundigen aangeschoven die er de eerste sessie (18 augustus) niet bij konden zijn.

Opnieuw zat er een gemêleerd gezelschap rond de tafel van B&W: vertegenwoordigers uit de psychiatrie, thuiszorg, ouderzorg maar ook ontvangers van zorg. Hoewel nog steeds niet duidelijk is was de omklap gaat betekenen, is waar te nemen dat verschillende organisaties en kerken elkaar opzoeken.
Maar de onzekerheid blijft troef. Wat gaat dit voor mij betekenen? Dat is het grote probleem voor al die mensen die afhankelijk zijn van de zorg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

depolitiekKAMPEN - Vrijdagavond 10 oktober organiseren CDJA IJsseldelta, CU Kampen en SGPJ Kampen een avond voor jongeren. Het thema is 'Christenen in de politiek'. Vanaf 19.30 uur zijn alle jongeren welkom bij de Nederlands Gereformeerde Kerk aan de Broederweg 34 in gebouw 'De Regenboog'.

Lokale politici van CDA , CU en SGP Kampen gaan met elkaar debatteren over de praktische invulling van de bijbel in de politiek. Moet je winkeliers de ruimte geven om op zondag open te gaan? Is de bijbel belangrijker dan de Nederlandse wet?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

voetgangersgebiedKAMPEN - De Socialistiche Partij Kampen vindt dat voetgangers in de Geerstraat voorrang moeten krijgen. De partij heeft dit onderwerp aangekaart bij het college met het verzoek om de gehele Geerstraat wandelgebied te maken.

SP raadslid Lenie van Asselt vraagt om de aanpassing nadat bewoners en ondernemers bij de partij aanklopten met de huidige situatie: "De Geerstraat is voetgangersgebied op twee stukjes van vijf meter na. Het verkeer uit de Hofstraat en Boven-Nieuwstraat heeft voorrang, een gekke en bijzondere situatie die bovendien veel verwarring schept."

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

raadsspreekuurKAMPEN - Donderdag 2 oktober is in het stadhuis weer een raadsspreekuur. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en/of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda's van de commissies staan.

Het raadsspreekuur is van 19.00 tot 20.00 uur. Van de bezoekers wordt gevraagd om zoveel mogelijk om 19.00 uur aanwezig te zijn. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Jennemarieke Steenbeek, raadslid van de ChristenUnie in de gemeente Kampen, heeft het college vragen gesteld over de mogelijkheden om extra gelden van het rijk te ontvangen voor huishoudelijke hulp. Er is extra geld beschikbaar voor gemeenten voor huishoudelijke hulp. Om hiervoor in aanmerking te komen moeten gemeenten vóór 15 oktober officieel een aanvraag indienen bij het ministerie van VWS. Veel gemeenten weten dit niet. De ChristenUnie in Kampen vraagt zich af of het college op de hoogte is van deze extra financiële middelen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Vanaf 1 januari 2015 krijgen gemeenten in Nederland een omvangrijk takenpakket overgedragen. De gemeente Kampen is vanaf dan verantwoordelijk voor bijna alle ondersteuning aan mensen die het alleen niet redden op het gebied van werk en inkomen, zorg, welzijn, opvoeding en jeugdzorg. Met de verwachting dat de gemeente, als de meest nabije overheid, haar inwoners beter, eerder en slimmer kan helpen tegen fors minder kosten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

logokampenKAMPEN – Enige tijd geleden heeft de VVD-fractie in Kampen de motie 'Vrijheid met Respect' ingediend. Daarin moeten ondernemers de gelegenheid krijgen om bij evenementen als Sail en Kerst in Oud Kampen hun winkel te openen. De motie kreeg onvoldoende steun, bleek in de commissie. Daarom is een nieuwe motie gemaakt, door VVD, GroenLinks, GBK, PvdA en D66.

Donderdagavond heeft de raad zich instemmend uitgesproken voor winkelopenstelling op zondag tijdens meerdaagse evenementen. SGP en CU stemden tegen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

kievitjongKAMPEN - GroenLinks stelde in het voorjaar een aantal vragen naar aanleiding van vuurwerk tijdens Sail in het uiterwaardengebied. De antwoorden leidden niet tot nieuw beleid of een andere aanpak. Daarom stelde GroenLinks de kwestie op 10 september tijdens de commissie Bestuur en Middelen opnieuw aan de kaak.

De gemeente erkent dat afsteken van vuurwerk extreme schrikreacties bij vogels en andere dieren teweeg kan brengen, tot een afstand van drie kilometer van de ontbrandingslocatie. De raad heeft in juli afgesproken dat er vuurwerkvrije zones moeten komen tijdens oud en nieuw op diverse plekken in Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

jwschutte2KAMPEN - Jan Willem Schutte, fractielid van de ChristenUnie in de gemeenteraad van Kampen, neemt om gezondheidsredenen tijdelijk ontslag als raadslid. Raadsleden hebben de mogelijkheid om bij langdurige ziekte een verzoek tot tijdelijk ontslag in te dienen. In dat geval kan een tijdelijke opvolger worden benoemd. Dat wordt Marjan Palland. Zij is momenteel steunfractielid van de ChristenUnie en heeft zitting in de Commissie Ruimtelijke ontwikkeling. Marjan Palland wordt in de gemeenteraadsvergadering van 18 september 2014 beëdigd.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Sonnenberch2

KAMPEN - Hoewel er in de afgelopen jaren diverse keren werd naar gevraagd, was de toenmalige wethouder Pieter Treep van mening dat we ons als gemeente geen zorgen hoefden te maken voor de kosten van het vertrekkende personeel van de besloten vennootschap Sportfondsen Kampen B.V.. Het bedrag dat we als gemeente uitspaarden door de vroegtijdige verkoop van Sonnenberch in IJsselmuiden (€ 400.000) zou ruim voldoende zijn voor het bekostigen van het op te stellen sociaal plan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

groenlinks kampenKAMPEN - De fractie van GroenLinks stelt vragen over de situatie bij RTV IJsselmond. Fractievoorzitter Nieke Jansen wil dat duidelijk wordt of er inderdaad sprake is van misbruik van subsidiegelden en onder meer weten in hoeverre de gemeente voldoende toezicht heeft gehouden. Stichting RTV IJsselmond is in deze zomer menigmaal in het nieuws geweest omdat sprake zou zijn van ongeoorloofde uitgaven. Uit gesprekken met (oud-) bestuurders en (oud-) vrijwilligers ontstaat het beeld dat er reden is om gedegen onderzoek te doen naar de gang van zaken in RTV IJsselmond met name op bestuurlijk vlak.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - CDA-bestuur en -fractie openen het nieuwe school- en werkseizoen met een gezinsuitje voor groot en klein in de speeltuin bij het Engelenbergplantsoen. Vrijdagmiddag 15 augustus hebben (groot-)ouders en kinderen gratis toegang tot de Speelpoort. Wees welkom! Terwijl de kinderen spelen, kunnen de ouders in gesprek met elkaar of kunt u ons als CDA- bestuurders en/of raadsleden ontmoeten en aanspreken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)