parkeerautomaatKAMPEN - Gemeente Belang Kampen (GBK) heeft schiftelijke vragen gesteld over over het parkeren in de binnenstad van Kampen. Ondanks dat de parkeermeters zijn vervangen komen er nog steeds veel klachten binnen over het gebruik ervan.

In de Kamper binnenstad is kentekenparkeren ingevoerd. Bij kentekenparkeren vormt het kenteken de sleutel voor het betalen van parkeergeld. De parkeer-controleur controleert of u betaald heeft door het kenteken te scannen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

synagogeKAMPEN - De SP fractie wil dat er niet nog meer bezuinigd wordt op kunst en cultuur en gaat onderzoeken of de beoogde bezuinigingen teruggedraaid kunnen worden. De partij denkt dat er nog veel mogelijkheden zijn om de plaatselijke economie een impuls te geven.

Toerisme wordt in toenemende mate belangrijker voor de economie van deze gemeente. Kunst en cultuur kunnen daar een belangrijke bijdrage aan geven als die verder ontwikkeld worden, aldus de partij.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

AdemaKAMPEN - Op 6 november wordt in gebouw De Zaaier aan de Dorpsweg in IJsselmuiden een Algemene Ledenvergadering van de ChristenUnie Kampen gehouden. Tijdens die vergadering staat de discussienota over de grondslagformulering van de ChristenUnie op de agenda.

De landelijk voorzitter van de ChristenUnie, Piet Adema, zal naar Kampen komen om de nota toe te lichten om en om hierover met de leden in gesprek te gaan. De vergadering begint om 20.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Israelische-en-Palestijnse-vlagKAMPEN - Dinsdagavond 4 november organiseert het CDJA IJsseldelta een politiek café over het Israëlisch-Palestijns conflict en antisemitisme. Aanvang 20.00 uur.

Tijdens het politiek café zal journalist Pieter Steenbergen Cathy Waiswaser en Chamoetal Zeidler interviewen. Cathy was soldate bij de Israëlische marine. Chamoetal was spokesperson bij de Israel Defense Forces en is nu bestuurslid van de jongerenorganisatie van CIDI.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeenteraadKAMPEN - Via deze link is de informatie te beluisteren die burgemeester Koelewijn donderdag jl. aan de gemeenteraad gaf over de communicatie bij de brand van schroothandel Regelink.

Er ontstaat even een probleem met de microfoon, maar dat wordt snel opgelost.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

brandkampenREGIO - PvdA Overijssel wil van Gedeputeerde Staten weten of wel voldoende wordt gecontroleerd op de brandveiligheid van afvalverwerkende bedrijven in de provincie. Aanleiding is de uitslaande brand op woensdag bij schroothandel Regelink in Kampen en eerdere branden dit jaar bij afvalverwerkers.

Vaak brand bij afvalbedrijven

In het verleden was het regelmatig raak bij afvalbedrijven in en rond Overijssel. Zo brandde in april van vorig jaar een opslagloods van afvalverwerkingsbedrijf Grobben uit Almelo af. In augustus van hetzelfde jaar woedde een grote brand in een loods van afvalverwerker VAR langs de A1 bij Wilp. En in september en oktober brak bij afvalverwerker Langezaal in Haaksbergen maar liefst vier keer in krap twee maanden tijd brand uit.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

windmolensKAMPEN - In de raadsvergadering van 24 oktober nam GroenLinks met het CDA het initiatief tot een motie tegen een viertal windmolens langs de N50 in Oldebroek, pal tegen de gemeentegrens met Kampen.

Menigeen zal nu de wenkbrauwen fronsen. Is GroenLinks tegen windmolens?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WMOKAMPEN - De gemeente Kampen heeft van het Rijk bericht gekregen dat de gemeente vanaf 2016 19% minder WMO-geld krijgt uitgekeerd. Dat is 1,5 miljoen minder dan was ingeschat. Wethouder Gerlofsma zegt dat de gemeente vragen gaat stellen over de wijze waarop het Rijk deze berekening heeft gemaakt.

"Als het Rijk vasthoudt aan die 19% heeft dat negatieve gevolgen voor ons WMO-beleid in 2016", aldus Gerlofsma.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

privacyhandenKAMPEN - De fractie van D66 maakt zich zorgen om de privacy van burgers bij de decentralisatie van sociaal beleid vanaf 1 januari 2015. De gemeente zal een enorme hoeveelheid persoonsgegevens moeten verwerken. Niet alleen een veilige opslag van die data is van belang, maar ook het beschermen van de burger tegen een al te nieuwsgierige overheid, zo stelt de partij.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

provinciehuisREGIO - Bent u benieuwd waar de Provinciale Staten zich eigenlijk mee bezig houden? Over welke Overijsselse onderwerpen ze nu precies debatteren of hoe een Statenvergadering er aan toe gaat? Meld u dan aan voor een kijkje achter de schermen in het Provinciehuis als 'Gast van de Staten'.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Schaliegas1REGIO - De provincies Fryslân, Overijssel en Flevoland, Wetterskip Fryslân, en de gemeenten Noordoostpolder, Steenwijkerland, De Friese Meren, Weststellingwerf, Zwartewaterland, Kampen, Urk en Staphorst zijn teleurgesteld over de wijze waarop minister Kamp omgaat met de zienswijzen en adviezen over het op te stellen planMER Schaliegas.

Om de planMER Schaliegas op te stellen is in mei de conceptNotitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage gelegd. Hierop zijn 2464 reacties gekomen, ook uit omringende landen. Op 7 oktober heeft de minister een reactienota naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin hij aangeeft hoe hij het planMER naar schaliegas wil gaan uitvoeren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

straatverlichtingKAMPEN - De gemeente Kampen telt duizenden lantaarnpalen en andere lichtbronnen. Gezamenlijk gebruiken die een grote hoeveelheid energie. Het college heeft als één van haar ambities uitgesproken te willen werken aan 'duurzame ontwikkeling'. Energie is daar een belangrijk aspect van.

GroenLinks komt daarom in de gemeenteraad van 23 oktober 2014 met een motie waarin de fractie de gemeente vraagt meer werk te maken van energiezuinige straatverlichting.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

sociaal planKAMPEN - Over twee weken legt de fractie van D66 de gemeenteraad een motie van treurnis voor over de gang van zaken rond het sociaal plan personeel Sportfondsen BV. De raad besloot onlangs daarvoor een krediet van maximaal twee miljoen ter beschikking te stellen.

Bij de besluitvorming rondom de zwembaden was de raad er tot nu toe echter steeds van uitgegaan dat het plan de gemeente rond de vier ton zou kosten. D66 spreekt zijn treurnis uit over het feit dat het voormalige college verkeerde verwachtingen heeft gewekt rondom de hoogte van dat bedrag. Volgens D66 heeft de raad geen afgewogen keuze kunnen maken over de uitvoering van het sociaal plan, en evenmin over de vraag wie daar de verantwoordelijkheid voor moet dragen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

winkelwagentjesIJSSELMUIDEN - Nadat het bestemmingsplan voor het centrum van IJsselmuiden jaren stil heeft gelegen, heeft het college van B&W het weer opgepakt en is het opiniërend behandeld in de commissie Ruimtelijke Ordening. Gemeente Belang Kampen (GBK) wil dat de uitbreiding van het winkelcentrum in IJsselmuiden als één geheel wordt gezien met het reeds bestaande centrum op het Markeresplein.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

begroting2015BKAMPEN - Het college van B&W heeft de begrotingsstukken voor 2015 aangeboden aan de gemeenteraad. Door terughoudendheid in het honoreren van nieuwe beleidsvoornemens, in combinatie met de effecten van al eerder vastgestelde bezuinigingsmaatregelen, kan er weer een meerjarig sluitende begroting worden aangeboden.

Het college wijst op de samenhang met het recent aangeboden Uitvoeringsprogramma 2014 – 2018. De uitwerking daarvan in concrete acties en maatregelen zal de komende maanden zijn beslag moeten krijgen. De daaruit voortvloeiende financiële effecten zullen onderdeel zijn van de integrale afweging die gemaakt wordt bij de behandeling van de perspectiefnota 2016-2019 in het komende voorjaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gbkKAMPEN - Woensdagavond was er in het gemeentehuis van Kampen een tweede bijeenkomst tussen ervaringsdeskundigen en de fractie en commissieleden van Gemeente Belang Kampen (GBK). Ditmaal waren een aantal ervaringsdeskundigen aangeschoven die er de eerste sessie (18 augustus) niet bij konden zijn.

Opnieuw zat er een gemêleerd gezelschap rond de tafel van B&W: vertegenwoordigers uit de psychiatrie, thuiszorg, ouderzorg maar ook ontvangers van zorg. Hoewel nog steeds niet duidelijk is was de omklap gaat betekenen, is waar te nemen dat verschillende organisaties en kerken elkaar opzoeken.
Maar de onzekerheid blijft troef. Wat gaat dit voor mij betekenen? Dat is het grote probleem voor al die mensen die afhankelijk zijn van de zorg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

depolitiekKAMPEN - Vrijdagavond 10 oktober organiseren CDJA IJsseldelta, CU Kampen en SGPJ Kampen een avond voor jongeren. Het thema is 'Christenen in de politiek'. Vanaf 19.30 uur zijn alle jongeren welkom bij de Nederlands Gereformeerde Kerk aan de Broederweg 34 in gebouw 'De Regenboog'.

Lokale politici van CDA , CU en SGP Kampen gaan met elkaar debatteren over de praktische invulling van de bijbel in de politiek. Moet je winkeliers de ruimte geven om op zondag open te gaan? Is de bijbel belangrijker dan de Nederlandse wet?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

voetgangersgebiedKAMPEN - De Socialistiche Partij Kampen vindt dat voetgangers in de Geerstraat voorrang moeten krijgen. De partij heeft dit onderwerp aangekaart bij het college met het verzoek om de gehele Geerstraat wandelgebied te maken.

SP raadslid Lenie van Asselt vraagt om de aanpassing nadat bewoners en ondernemers bij de partij aanklopten met de huidige situatie: "De Geerstraat is voetgangersgebied op twee stukjes van vijf meter na. Het verkeer uit de Hofstraat en Boven-Nieuwstraat heeft voorrang, een gekke en bijzondere situatie die bovendien veel verwarring schept."

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

raadsspreekuurKAMPEN - Donderdag 2 oktober is in het stadhuis weer een raadsspreekuur. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en/of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda's van de commissies staan.

Het raadsspreekuur is van 19.00 tot 20.00 uur. Van de bezoekers wordt gevraagd om zoveel mogelijk om 19.00 uur aanwezig te zijn. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Jennemarieke Steenbeek, raadslid van de ChristenUnie in de gemeente Kampen, heeft het college vragen gesteld over de mogelijkheden om extra gelden van het rijk te ontvangen voor huishoudelijke hulp. Er is extra geld beschikbaar voor gemeenten voor huishoudelijke hulp. Om hiervoor in aanmerking te komen moeten gemeenten vóór 15 oktober officieel een aanvraag indienen bij het ministerie van VWS. Veel gemeenten weten dit niet. De ChristenUnie in Kampen vraagt zich af of het college op de hoogte is van deze extra financiële middelen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)