raadsspreekuurKAMPEN - Donderdag 2 oktober is in het stadhuis weer een raadsspreekuur. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en/of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda's van de commissies staan.

Het raadsspreekuur is van 19.00 tot 20.00 uur. Van de bezoekers wordt gevraagd om zoveel mogelijk om 19.00 uur aanwezig te zijn. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Jennemarieke Steenbeek, raadslid van de ChristenUnie in de gemeente Kampen, heeft het college vragen gesteld over de mogelijkheden om extra gelden van het rijk te ontvangen voor huishoudelijke hulp. Er is extra geld beschikbaar voor gemeenten voor huishoudelijke hulp. Om hiervoor in aanmerking te komen moeten gemeenten vóór 15 oktober officieel een aanvraag indienen bij het ministerie van VWS. Veel gemeenten weten dit niet. De ChristenUnie in Kampen vraagt zich af of het college op de hoogte is van deze extra financiële middelen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Vanaf 1 januari 2015 krijgen gemeenten in Nederland een omvangrijk takenpakket overgedragen. De gemeente Kampen is vanaf dan verantwoordelijk voor bijna alle ondersteuning aan mensen die het alleen niet redden op het gebied van werk en inkomen, zorg, welzijn, opvoeding en jeugdzorg. Met de verwachting dat de gemeente, als de meest nabije overheid, haar inwoners beter, eerder en slimmer kan helpen tegen fors minder kosten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

logokampenKAMPEN – Enige tijd geleden heeft de VVD-fractie in Kampen de motie 'Vrijheid met Respect' ingediend. Daarin moeten ondernemers de gelegenheid krijgen om bij evenementen als Sail en Kerst in Oud Kampen hun winkel te openen. De motie kreeg onvoldoende steun, bleek in de commissie. Daarom is een nieuwe motie gemaakt, door VVD, GroenLinks, GBK, PvdA en D66.

Donderdagavond heeft de raad zich instemmend uitgesproken voor winkelopenstelling op zondag tijdens meerdaagse evenementen. SGP en CU stemden tegen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

kievitjongKAMPEN - GroenLinks stelde in het voorjaar een aantal vragen naar aanleiding van vuurwerk tijdens Sail in het uiterwaardengebied. De antwoorden leidden niet tot nieuw beleid of een andere aanpak. Daarom stelde GroenLinks de kwestie op 10 september tijdens de commissie Bestuur en Middelen opnieuw aan de kaak.

De gemeente erkent dat afsteken van vuurwerk extreme schrikreacties bij vogels en andere dieren teweeg kan brengen, tot een afstand van drie kilometer van de ontbrandingslocatie. De raad heeft in juli afgesproken dat er vuurwerkvrije zones moeten komen tijdens oud en nieuw op diverse plekken in Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

jwschutte2KAMPEN - Jan Willem Schutte, fractielid van de ChristenUnie in de gemeenteraad van Kampen, neemt om gezondheidsredenen tijdelijk ontslag als raadslid. Raadsleden hebben de mogelijkheid om bij langdurige ziekte een verzoek tot tijdelijk ontslag in te dienen. In dat geval kan een tijdelijke opvolger worden benoemd. Dat wordt Marjan Palland. Zij is momenteel steunfractielid van de ChristenUnie en heeft zitting in de Commissie Ruimtelijke ontwikkeling. Marjan Palland wordt in de gemeenteraadsvergadering van 18 september 2014 beëdigd.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Sonnenberch2

KAMPEN - Hoewel er in de afgelopen jaren diverse keren werd naar gevraagd, was de toenmalige wethouder Pieter Treep van mening dat we ons als gemeente geen zorgen hoefden te maken voor de kosten van het vertrekkende personeel van de besloten vennootschap Sportfondsen Kampen B.V.. Het bedrag dat we als gemeente uitspaarden door de vroegtijdige verkoop van Sonnenberch in IJsselmuiden (€ 400.000) zou ruim voldoende zijn voor het bekostigen van het op te stellen sociaal plan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

groenlinks kampenKAMPEN - De fractie van GroenLinks stelt vragen over de situatie bij RTV IJsselmond. Fractievoorzitter Nieke Jansen wil dat duidelijk wordt of er inderdaad sprake is van misbruik van subsidiegelden en onder meer weten in hoeverre de gemeente voldoende toezicht heeft gehouden. Stichting RTV IJsselmond is in deze zomer menigmaal in het nieuws geweest omdat sprake zou zijn van ongeoorloofde uitgaven. Uit gesprekken met (oud-) bestuurders en (oud-) vrijwilligers ontstaat het beeld dat er reden is om gedegen onderzoek te doen naar de gang van zaken in RTV IJsselmond met name op bestuurlijk vlak.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - CDA-bestuur en -fractie openen het nieuwe school- en werkseizoen met een gezinsuitje voor groot en klein in de speeltuin bij het Engelenbergplantsoen. Vrijdagmiddag 15 augustus hebben (groot-)ouders en kinderen gratis toegang tot de Speelpoort. Wees welkom! Terwijl de kinderen spelen, kunnen de ouders in gesprek met elkaar of kunt u ons als CDA- bestuurders en/of raadsleden ontmoeten en aanspreken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)