Jan Peter van de Sluis 002

KAMPEN - Op maandag 11 juni 2018 is Jan Peter van der Sluis als wethouder geïnstalleerd. De heer Van der Sluis heeft een ruime ervaring in het openbaar bestuur zowel lokaal als provinciaal, was werkzaam als Bestuurs- en concernadviseur bij de provincie Overijssel en was tot voor kort de voorzitter van de ChristenUnie. De heer Van der Sluis was al voor de verkiezingen als kandidaat-wethouder door de ChristenUnie aangewezen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

twitter groenlinks

KAMPEN - De gemeenteraad heeft een voorstel van de PvdA om na een gemeenteraadsvergadering geen alcohol meer te schenken, afgeschoten. Ook GroenLinks stemde tegen. De raad sprak over een motie van de PvdA die ‘drooglegging’ van het gemeentehuis voorstelt: een verbod op het drinken van wijn en bier na de gemeenteraad, om een voorbeeld te stellen aan jongeren en anderen die te veel drinken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 4596

KAMPEN -  De fractie van Kampen Sociaal wil dat de proef ‘paspoort op afspraak’ stopgezet wordt als blijkt dat mensen in de problemen komen. De partij vroeg woensdagavond tijdens de raadsvergadering burgemeester Koelewijn coulant om te gaan met mensen die op de bonnefooi naar het gemeentehuis komen om een reisdocument aan te vragen.

Kampen Sociaal fractievoorzitter Richard Boddeus vindt dat de proef op een ongelukkig moment komt: ‘Over drie weken begint de zomervakantie en veel mensen vragen dan een reisdocument aan. Als mensen naar het gemeentehuis komen en bij de aanmeldzuil weer weg worden gestuurd met het verzoek later op de dag terug te komen zien wij dat niet als service.’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

10d081ac5ff14ee9d522f0d359e46b7323621355

- door Albert Holtland, fractievoorzitter GBK - 

Dat GBK werd uitgenodigd door de ChristenUnie om aan de coalitieonderhandelingen deel te nemen was te verwachten. Immers wij hadden een flinke verkiezingsoverwinning behaald. We werden zelfs de tweede partij in Kampen met 5 zetels in de raad. Dat die coalitieonderhandelingen lukten en zelfs in een hele goede sfeer verliepen, hadden waarschijnlijk veel minder mensen verwacht. Maar de onderhandelende partijen konden en wilden elkaar vinden. En het lukte.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

2dc38228150c405bfd06c7d3e8fd4df55a1beea9

- door Nieke Jansen - 

GroenLinks verzilvert de winst van twee naar vier zetels met deelname in het college. Sinds half april werkten CU, GBK, CDA en GroenLinks aan de plannen voor de komende periode van vier jaren. Er ligt nu een krachtig coalitieakkoord. GroenLinks zet daar van harte een handtekening onder, geeft fractievoorzitter Nieke Jansen aan: “Ik kijk terug op weken waarin we stevig en goed samenwerkten. Deze start geeft vertrouwen. Socialer, groener en (h)eerlijker, beloofden wij in de campagne. Het zit er allemaal in!”

‘Verandering begint hier’ was de kop van het GroenLinks programma. De vier partijen gaan samen een aantal flinke stappen zetten. Kampen wordt duurzamer door de omslag naar schone energie en vergroening van wijken. De gemeente gaat toegankelijk worden, zodat iedereen erbij hoort en mee kan doen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampensociaal

KAMPEN - De fractie van Kampen Sociaal wil uitbreiding van zonnepanelen stimuleren op daken van gebouwen. Daarnaast vindt de partij dat vruchtbare landbouwgrond niet vol gezet moet worden met panelen. Dat concludeert de partij in aanloop naar de vergadering van volgende week waarin de gemeenteraad een ‘verklaring van geen bedenkingen‘ moet afgeven over een gepland zonnepanelenpark in IJsselmuiden. Commissielid Lenie van Asselt licht toe: ‘De energietransitie is inmiddels volop bezig, we moeten van fossiele brandstoffen naar duurzame alternatieven. Zonnepanelen kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan de gestelde doelen. Daarom moeten we zoveel als mogelijk mensen stimuleren de panelen te plaatsen op daken van woningen, kantoren en bedrijven.’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis1

KAMPEN - ChristenUnie, GBK, CDA en GroenLinks vormen de komende gemeenteraadsperiode de nieuwe coalitie. Onder aanvoering van de ChristenUnie en onder leiding van formateur Remmelt de Boer zijn de vier partijen gekomen tot een coalitieprogramma voor de komende vier jaren. 

Hiermee gaan de vier partijen met vertrouwen en vol energie aan de slag: “Wij willen een dienstbare en betrokken gemeente zijn, die investeert in duurzaamheid, in zorg voor elkaar en die meebouwt aan een toekomstbestendige economie in een gezonde leefomgeving”.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

wijnglas

KAMPEN - De PvdA-fractie in Kampen wil af van alcoholische dranken na afloop van de gemeenteraadsvergaderingen. Aanleiding hiervan is een informatienota over de quickscan van Mainline dat verscheen over de schadelijke effecten van alcohol. Fractievoorzitter Janita Tabak: ‘Als gemeenteraad hebben wij een voorbeeldfunctie in Kampen. Het zou hypocriet zijn als we de gevolgen van alcohol in de raad bespreken en na afloop van de vergadering er met elkaar een borrel op drinken.’ 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis2018

KAMPEN - ChristenUnie, GBK, CDA en GroenLinks vormen komende gemeenteraadsperiode de nieuwe coalitie. Onder aanvoering van de ChristenUnie en onder leiding van formateur Remmelt de Boer zijn de vier partijen gekomen tot een coalitieprogramma voor de komende vier jaren. Daarmee gaan de vier partijen met vertrouwen en vol energie aan de slag: “Wij willen een dienstbare en betrokken gemeente zijn, die investeert in duurzaamheid, in zorg voor elkaar en die meebouwt aan een toekomstbestendige economie in een gezonde leefomgeving”.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

twitter groenlinks

KAMPEN - Woensdag 6 juni reikt GroenLinks Kampen voor de negende keer het Groene Lintje uit, dé onderscheiding voor mensen en organisaties die zich bijzonder inzetten voor natuur, milieu en duurzaamheid in de gemeente Kampen. Ook dit jaar staat Het Groene Lintje in het teken van Wereld Milieu Dag. Op deze dag is er extra aandacht voor alles wat mensen en bedrijven doen om de aarde te beschermen tegen vervuiling en uitputting.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis1

KAMPEN - De gemeenteraad houdt donderdag 24 mei weer een raadsspreekuur. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan. Voordeel hiervan is dat slechts eenmaal de gang naar het stadhuis hoeft te worden gemaakt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kamperlijnNIEUWFS klein

REGIO - Met grote teleurstelling hebben de CDA-fracties van Overijssel, Zwolle en Kampen afgelopen week het bericht gelezen over de bodem onder het spoor van het Kamperlijntje. Hoewel er bij alle fracties nog veel vragen zijn, willen ze vooral weten wat er de komende tijd gaat gebeuren om de reizigers tussen Zwolle en Kampen zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis2018

KAMPEN - De nieuwe kabinetsmaatregelen voor werknemers met een arbeidsbeperking zijn 'asociaal en funest', zo stelt de PvdA Kampen in een schriftelijke vraag aan het college van B en W. Mensen met een arbeidsbeperking werken vaak fulltime maar omdat ze niet even productief zijn als andere werknemers hoeft de werkgever geen volledig loon te betalen. Het salaris wordt aangevuld door de bijstand. Nu regelt de werkgever dit, de werknemer krijgt net als iedereen in het bedrijf iedere maand een volledig salaris uitbetaald.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 3914

- door Kampen Sociaal - 

De politieke partij Kampen Sociaal wil, net als de fractie ChristenUnie/SGP in de Noordoostpolder, dat meer kinderen waarvan de ouders een laag inkomen hebben hun zwemdiploma kunnen halen. De partij gaat de onderhandelende partijen ChristenUnie, GBK, CDA en GroenLinks voorstellen dit idee van de buurgemeente over te nemen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis2018

KAMPEN - De partijen ChristenUnie, GBK,CDA en Groenlinks zijn met elkaar in gesprek om te onderzoeken of zij gezamenlijk een coalitie en coalitieprogramma kunnen vormen. In de eerste fase is in een aantal sessies teruggekeken op de afgelopen raadsperiode en is gewerkt aan het vormgeven van een gezamenlijke ambitie. De eerste contouren zijn inmiddels zichtbaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

a7b3799401d5079b8a0b05b83a181cd613045b81

- door CK-Conservatief Kampen - 

Lokale politici moeten vaak beslissingen nemen over onderwerpen en weten vaak niet goed of zij daarbij aansluiten op wat ‘gewone’ burgers denken, doen en beslissen. Dit blijkt ook uit het feit dat veel burgers zich niet gehoord voelen.

Dit kan en moet anders. Doormiddel van het plegen van onderzoek via social media probeert CK - Conservatief Kampen (een politieke partij in oprichting) deze opvattingen in kaart te brengen en haar standpunten hierop af te stemmen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis1

KAMPEN - ChristenUnie, GBK, CDA en GroenLinks hebben afgelopen woensdagavond voor het eerst bij elkaar gezeten om procesafspraken te maken over het vormen van een nieuwe coalitie. Daarbij is afgesproken dat informateur Remmelt de Boer wordt gevraagd om ook als formateur het vervolgproces te begeleiden.

In de komende weken wordt bekeken en besproken hoe de partijen elkaar kunnen vinden: zowel op de inhoud als ten aanzien van een goede samenwerking.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

99f5e9e93679c38375c9efd659a51743b1732777

- door Gemeente Belang Kampen - 

KAMPEN - Ben je net aangesteld als raadslid, krijg je van iedereen goed bedoelde adviezen: van de Kinderombudsvrouw over kinderen en jeugd, over cultuur, educatie, over zorg en over archeologie.

Voor wat betreft die laatste lezen we: “Archeologie kan samen met de andere erfgoeddisciplines het verhaal van de gemeente vertellen en verrijken. Zichtbare en beleefbare overblijfselen maken dit verhaal tastbaar. Ze geven ons het gevoel thuis te zijn als bewoner, verrassen ons als bezoeker en verwelkomen de ondernemer”.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis1

KAMPEN - Een volledig nieuwe coalitie voor Kampen met daarin ChristenUnie, GroenLinks, Gemeente Belang Kampen aangevuld met CDA heeft de voorkeur van informateur Remmelt de Boer. RTV Oost meldt dat dit blijkt uit het rapport van de informateur.

In zijn verslag schrijft de informateur dat de deelname van ChristenUnie, GroenLinks en Gemeentebelang recht doet aan de verkiezingsuitslag.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis1

KAMPEN - Vandaag - vrijdag 6 april - heeft informateur Remmelt de Boer zijn rapport met advies over de coalitieonderhandelingen aangeboden. Het rapport wordt op dinsdag 10 april om 19.30 uur in een openbare vergadering besproken in de raadzaal van het stadhuis.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)